Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki społeczne – politologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3NS-POL
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki społeczne – politologia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Podczas studiów historycznych studenci powinni zapoznać się z podstawowymi założeniami, metodologią i nurtami badań wybranych, pokrewnych historii, nauk społecznych m.in. politologii. Z jednej strony ma to poszerzyć ich horyzonty intelektualne, z drugiej zaś – uwrażliwić na konieczność uprawiania historii zgodnie z postulatem interdyscyplinarności, wzbogacając tym ich warsztat naukowy.

Studia stacjonarne I stopnia, przedmiot do wyboru.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie do zaliczenia).

Pełny opis:

Interdyscyplinarność prowadzenia badań naukowych nie jest nowym postulatem. Do takiego otwartego na refleksję i wrażliwość nauk społecznych podejścia mają wdrażać studentów zajęcia z politologii. Ich uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi pojęciami tej dziedziny nauki, m.in. z teorią i filozofią polityki, współczesnymi ideologiami, systemami politycznymi i wyborczymi państw demokratycznych, istotą demokracji i naturą państwa, władzami ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą, partiami, systemami partyjnymi i grupami nacisku, instytucjami życia międzynarodowego i światowymi systemami ekonomicznymi, determinantami relacji państwo-kościół, wyzwaniami przed jakimi stoi państwo narodowe, elity polityczne i społeczność międzynarodowa (problemy globalne, procesy integracyjne, zagrożenia wywołane upadkiem państw i terroryzmem).

Literatura:

Andrew Heywood, Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 i inne.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi omówić i ocenić poglądy autorów przeczytanych tekstów innych niż historia nauk społecznych.

- posługuje się podstawową terminologią innych niż historia nauk społecznych,

- rozpoznaje wspólne dla historii i wybranej nauki społecznej obszary zainteresowań i badań,

- potrafi uwzględnić perspektywy innych niż historia nauk społecznych w formułowaniu pytań badawczych i szukaniu nań odpowiedzi w badaniach historycznych,

- rozwija umiejętności pracy zespołowej w rozwiązywaniu prostych problemów badawczych,

- rozwija umiejętność krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, z wykorzystaniem narzędzi, jakimi dysponują inne niż historia nauki humanistyczne,

- rozwija umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia,

- rozwija umiejętność udziału w publicznej dyskusji, w oparciu o merytoryczne argumenty z poszanowaniem opinii innych jej uczestników,

- rozumie potrzebę stosowania zasad etycznych w badaniach.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- frekwencja,

- aktywny udział w zajęciach (dyskusja w oparciu o lekturę zadanych materiałów),

- wykonane prezentacje,

- sprawdzian końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)