Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauczyciel w systemie oświaty (Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, program od 2019)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3SN-NSO Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Nauczyciel w systemie oświaty (Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, program od 2019)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład dla studentów specjalizacji nauczycielskiej poświęcony prawnemu statusowi nauczyciela oraz zasadom i prawom rządzącym pracą szkoły i nauczyciela.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem oświaty i miejscem nauczyciela w tym systemie, aktami prawnymi związanymi z systemem oświaty oraz funkcjonowaniem szkoły, kwestiami awansu zawodowego, praw i obowiązków nauczyciela. Zajęcia mają formę wykładu z elementami metod aktywizujących.

Literatura:

Literatura:

- akty prawne obowiązujące w Polsce dotyczące nauczycieli i ich pracy oraz kwalifikacji. Wszystkie wymienione są w „Zakresie tematów”.

Efekty uczenia się:

Wiedza

po zakończeniu zajęć student zna i rozumie:

– system oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu oświaty oraz podstawowe zagadnienia prawa oświatowego;

– międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z niepełnosprawnością;

– znaczenie pozycji szkoły jako instytucji edukacyjnej, funkcje i cele edukacji szkolnej; modele współczesnej szkoły;

– pojęcie ukrytego programu szkoły;

– alternatywne formy edukacji;

– zagadnienie prawa wewnątrzszkolnego;

– podstawę programową w kontekście programu nauczania;

– tematykę oceny jakości działalności szkoły lub placówki oświatowej;

– rolę nauczyciela, koncepcje pracy nauczyciela: etykę zawodową nauczyciela;

– nauczycielską pragmatykę zawodową – prawa i obowiązki nauczycieli;

– zasady odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela, wychowawcy i za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia uczniów;

– tematykę oceny jakości pracy nauczyciela;

– zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego;

– rolę początkującego nauczyciela w szkolnej rzeczywistości;

– uwarunkowania sukcesu w pracy nauczyciela;

– choroby związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

Umiejętności

po zakończeniu zajęć student potrafi:

– wybrać program nauczania zgodny z wymaganiami podstawy programowej i dostosować go do tej podstawy;

– zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego;

– formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;

– nawiązywać współpracę z innymi nauczycielami oraz ze środowiskiem pozaszkolnym.

Kompetencje społeczne

po zakończeniu zajęć student jest gotów do:

– współpracy z innymi nauczycielami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy;

– samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu prawa szkolnego;

– zawodowej autorefleksji.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą mieli do wykonania zadania (praca w grupie) oraz przygotowywać będą projekty. Głównymi kryteriami oceniania są:

- przygotowanie się do zajęć poprzez zapoznawanie się z aktami prawnymi obowiązującymi w oświacie

- aktywny udział w zajęciach poprzez zabieranie głosu i udział w dyskusji

- przygotowanie prac i zadań domowych zadanych przez prowadzącego

- przygotowanie własnego planu rozwoju zawodowego (nauczyciela stażysty) na stopień nauczyciela kontraktowego.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. Obie trzeba zaliczyć, o ile prowadzący nie zwolni z tego obowiązku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.