Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne metody badań nad dziejami średniowiecza (blok: Cywilizacja Europy średniowiecznej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2CESWMBS Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Współczesne metody badań nad dziejami średniowiecza (blok: Cywilizacja Europy średniowiecznej)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Cywilizacja Europy średniowiecznej", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA: główne kierunki dyskusji metodologicznej we współczesnej mediewistyce zachodnioeuropejskiej i ich wpływ na historiografię w Polsce; wpływ innych nauk społecznych na metodologię badań nad historią średniowiecza; szanse i niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania elementów metodologii innych nauk w badaniach mediewistycznych; rola zmiennych uwarunkować społeczno-politycznych w formułowaniu problemów badawczych mediewistyki.

Pełny opis:

Zob. "Zakres tematów" w sylabusie prowadzącego zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

Student

• ma pogłębioną wiedzę na temat metod badawczych stosowanych w studiach nad średniowieczem;

• zna najważniejsze kierunki badawcze współczesnej mediewistyki i ich uwarunkowania społeczne, kulturowe, ideowe i polityczne;

• zna specjalistyczną terminologię z zakresu metodologii historii średniowiecza;

• rozumie wzajemne wpływy i powiązania między różnymi dziedzinami nauk społecznych.

2. Umiejętności

Student

• potrafi identyfikować i charakteryzować główne metody badawcze i związane z nimi nurty mediewistyki światowej;

• umie samodzielnie analizować opracowania naukowe pod kątem wykorzystywanej przez autora metody badawczej i krytycznie je ocenić;

• interpretuje teksty teoretyczne z zakresu metodologii historii i umie krytycznie ocenić ich użyteczność w badaniach nad średniowieczem;

• wskazuje i analizuje wpływ innych nauk społecznych na metodologię historii średniowiecza;

• potrafi zdefiniować własne stanowisko metodologiczne i logicznie je uzasadnić;

• potrafi wykorzystać poznane teorie metodologiczne we własnej praktyce badawczej;

• posługuje się terminologią metodologiczną w budowaniu własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

3. Kompetencje społeczne

Student

• rozumie wartość wymiany myśli między badaczami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe w rozwoju nauki;

• rozumie konieczność ciągłego rozszerzania swojej wiedzy o treści pochodzące z innych dyscyplin naukowych w procesie doskonalenia swych kompetencji zawodowych.

• prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus osoby prowadzącej w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Michałowski
Prowadzący grup: Aneta Pieniądz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.