Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jarmarki w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności (do XVII wieku włącznie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HG-POPS-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Jarmarki w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności (do XVII wieku włącznie)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie się ze zjawiskami związanymi z istnieniem i funkcjonowanie jarmarków – jednej z istotniejszych instytucji handlowych w Europie. Jarmarki należące również do najważniejszych wydarzeń w życiu lokalnej społeczności, pod wieloma względami stanowią interesujący temat badawczy, łączący w sobie – wzajemnie przenikające się zagadnienia z zakresu historii gospodarczej, historii kultury średniowiecznej, a także historii społecznej. Ambicją prowadzących będzie przedstawienie potencjału badawczego, jaki wieloaspektowa analiza tego zagadnienia może wnieść do badań na historią gospodarki w średniowieczu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć uczestnicy poznają źródła zarówno pisane, ikonograficzne, jak i opracowania kartograficzne. Podstawowym założeniem jest samodzielna lektura źródeł i opracowań wskazanych przez prowadzącego oraz ich omówienie, analiza i wspólna dyskusja podczas zajęć.

reading skills in English, mile widziana podstawowa znajomość łaciny.

Pełny opis:

Zob. "Zakres tematów" w sylabusie szczegółowym grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. w sylabusie szczegółowym grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

• zna podstawową literaturę przedmiotu,

• potrafi przedstawić kontekst historyczny omawianych źródeł,

• orientuje się w faktografii omawianego okresu,

• posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień, związanych z tematyka zajęć; potrafi wskazać zjawiska mieszczące się w obrębie problematyki handlu w późnym średniowieczu

UMIEJĘTNOŚCI

• wie jak dotrzeć do literatury przedmiotu i potrafi ją wykorzystać,

• w oparciu o istniejący stan wiedzy jest w stanie przeprowadzić krytykę zewnętrzną i wewnętrzną różnych typów źródeł.

• bazując na materiale źródłowym i wiedzy poza źródłowej potrafi formułować argumenty, wyrażać własne opinie, brać czynny udział w dyskusji.

POSTAWY

• traktuje same przekazy źródłowe jako fakt historyczny,

• rozpoznaje różne warstwy informacyjne źródeł i związane z tym możliwości ich wykorzystania w badaniach analitycznych.

• potrafi scharakteryzować rolę, jaką odgrywały jarmarki w gospodarce Europy średniowiecznej

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna powinna zostać zaliczona na dyżurze).

• Przygotowanie i przemyślenie zadawanych lektur.

• Aktywny udział w dyskusji. Oceniana będzie merytoryczna wartość wypowiedzi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.