Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka historii w programie rozszerzonym szkoły ponadpodstawowej (Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, program od 2017)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SN17-DHPR Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii w programie rozszerzonym szkoły ponadpodstawowej (Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, program od 2017)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, Historia (program od 2017)
Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Mile widziane jest, aby uczestnicy zajęć ukończyli wcześniej konwersatorium poświęcone dydaktyce historii w szkole ponadpodstawowej (program podstawowy).

Skrócony opis:

Zajęcia będące częścią programu specjalizacji nauczycielskiej na II stopniu studiów w Instytucie Historycznym, przeznaczone dla studentów realizujących program tej specjalizacji. Ich celem jest przygotowanie studentów do pracy w szkole lub poza nią z uczniami realizującymi na lekcjach historii program rozszerzony w szkołach ponadpodstawowych.

Przedmiot fakultatywny, realizowany na studiach stacjonarnych.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowujące studentów do pracy w klasie z programem rozszerzonym z historii w szkole ponadpodstawowej. Ich tematyka skupia się na takich elementach jak analiza zapisów w podstawie programowej, standardów egzaminu maturalnego CKE, czy poszczególnych arkuszy maturalnych oraz na takich tematach jak ćwiczenie z uczniami umiejętności analizowania źródeł czy pisania wypracowań. Podczas zajęć doskonalone będą umiejętności organizowania zajęć z przyszłymi maturzystami (w szkole i poza nią – kursy i korepetycje), dobierania odpowiednich źródeł (materiału ikonograficznego i kartograficznego) do ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa (ogólna):

– M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007

– E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008

– Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2004

- Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna: wybrane zagadnienia, Warszawa 2003,

- Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005,

- J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1993,

– Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa (wiele wydań)

Efekty uczenia się:

Wiedza

 zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczące nauczania historii w zakresie rozszerzonym;

 zna procedury i zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii;

 zna typy, modele i ogniwa lekcji; zna konstrukcję lekcji problemowej;

 zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji;

 hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do przeprowadzenia lekcji przedmiotu historia w szkołach ponadpodstawowych;

 systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie nauczania – uczenia się przedmiotu historia w szkołach ponadpodstawowych;

 charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich zastosowanie w procesie nauczania – uczenia się;

 zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie nauczania – uczenia się przedmiotu historia w szkołach ponadpodstawowych w programie rozszerzonym.

Umiejętności

 samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji;

 porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych celów kształcenia, w tym celów lekcji problemowej;

 dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia lekcji;

 dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów kształcenia;

 prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki multimedialne i technologię informacyjną;

 przygotowuje prezentację multimedialną na wybrany temat;

 formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów i przygotowujące ich do egzaminu maturalnego oraz tworzy test nauczycielski z historii w szkołach ponadpodstawowych;

 planuje swoją pracę dydaktyczną.

Kompetencje społeczne

 dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów;

 ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej uczniów w procesie nauczania – uczenia się;

 prezentuje postawę szacunku wobec uczniów;

 rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności procesu nauczania;

 współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania.

 posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć studenci będą mieli do wykonania zadania i prace, które będą podlegać ocenie prowadzącego i ocenie uczestników. Kryteria oceniania zostaną podane podczas zajęć, przed zadaniem pracy.

Ocena wykonanej pracy/zadania (indywidualnej i grupowej) będzie oceną opisową, opartą o przedstawione wcześniej kryteria. Będzie możliwość poprawy pracy/zadania, aż do momentu osiągnięcia założonego przez prowadzącego celu.

Ocena końcowa z zajęć jest oceną sumującą, na którą składać się będą:

- samoocena studenta (propozycja) uargumentowana dwoma argumentami

- ocena prowadzącego poparta dwoma argumentami

- pozostałe składniki oceny końcowej z zajęć zostaną ustalone wspólnie z uczestnikami na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachowska
Prowadzący grup: Piotr Kroll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachowska, Piotr Kroll
Prowadzący grup: Piotr Kroll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.