Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2TR-ROS/L-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Translatoria, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość języka rosyjskiego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności tłumaczenia na j. polski naukowych tekstów wytworzonych w j. rosyjskim w XVIII i XIX w. (do 1917 r.).

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci pod kierunkiem prowadzącego tłumaczą, przygotowane wcześniej teksty rosyjskich autorów. Do tłumaczenia wybrane zostały teksty wybitnych rosyjskich historyków i historiozofów. Są to teksty, które miały duże znaczenie w rozwoju rosyjskiej nauki historycznej oraz rosyjskiej refleksji nad dziejową drogą Rosji i jej miejscem w Europie. Podczas zajęć omawiany jest także kontekst epoki, w której teksty powstały, ich oddziaływanie postawy rosyjskich elit i społeczeństwa.

Zob. zakres tematów w sylabusie grupy zajeciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Татищев В.Н., История Российская, т. 1 (ca. 1748).

Наказ Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения. 1767.

Чаадаев П.Я., Философские письма. Письмо первое (ca. 1829)

Погодин М.П, Взгляд на русскую историю (1832).

Устрялов Н., Изследование вопроса какое место в русской истории должно занимать Великое княжество Лтовское?, СПб. 1839.

Данилевский Н.Я., Россия и Европа (1867)

Соловьев С.М., История падения Польши, Москва 1864.

Турчинович А., Польское безкоролевье по прекращении династии Ягеллонов, Москва 1869.

Ключевский В.О., Курс русской истории, Москва, ч. 3 – 1908, ч. 4 – 1910.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Po zakończeniu zajęć student:

– zna zasady tłumaczenia tekstu naukowego;

– zna podstawowe słowniki;

– rozumie, że dla prawidłowego zrozumienia tekstu konieczna podstawowa wiedza na temat epoki, w której powstał oraz na temat jego autora.

Umiejętności. Po zakończeniu zajęć student:

– potrafi poprawnie przetłumaczyć z j. rosyjskiego na j. polski teksty napisane w XVIII i XIX w.;

– potrafi odnaleźć znaczenia terminów;

Kompetencje społeczne. Po zakończeniu zajęć student:

– rozumie konieczność ciągłego rozszerzania swoich umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów;

– dostrzega znaczenie krytyki tekstu dla prawidłowego odczytania jego warstwy informacyjnej i perswazyjnej;

– prezentuje postawę szacunku dla innych poglądów, nawet jeśli się z nimi nie zgadza.

Metody i kryteria oceniania:

– Obecność na zajęciach– dopuszczalna liczba nieobecności: 3.

Student ma obowiązek wykazać się znajomością zagadnienia omawianego na zajęciach, na których nie był obecny podczas indywidualnej rozmowy z prowadzącą.

– Przygotowanie do zajęć – znajomość lektur.

– Udział w dyskusji.

Prowadząca poda każdemu studentowi informację o proponowanej ocenia na przedostatnich zajęciach. W sytuacjach szczególnych ocena zostanie wystawiona na podstawie indywidualnej rozmowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.