Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i piśmiennictwo historyczne w średniowieczu – przypadek francuski na tle europejskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K2-HPHSR Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia i piśmiennictwo historyczne w średniowieczu – przypadek francuski na tle europejskim
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty okołoseminaryjne, studia II stopnia
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Historia,II st.od 2019)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Do czynnego udziału w zajęciach niezbędna jest znajomość łaciny umożliwiająca lekturę tekstów w tym języku. Bardzo pożądana jest też umiejętność lektury tekstu naukowego w jednym z języków zachodnich (angielski, francuski lub niemiecki).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone omówieniu genezy piśmiennictwa historycznego w średniowieczu, jego zróżnicowania gatunkowego oraz ewolucji formalnej, a także odbiorowi społecznemu narracji historycznych w wiekach średnich.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone omówieniu genezy piśmiennictwa historycznego w średniowieczu, jego zróżnicowania gatunkowego (roczniki i kroniki; typologia obu powyższych gatunków i ich rozwój w czasie; gesta; narracja historyczna w hagiografii; poezja i proza historyczna; genealogie; origines gentium, narodziny historiografii wernakularnej; przekazy historyczne ilustrowane lub w obrazach) oraz ewolucji formalnej, a także odbiorowi społecznemu narracji historycznych w wiekach średnich.

II stopień, stacjonarne.

Przedmiot do wyboru, z grupy: Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (K2).

Literatura:

Zob sylabus zajęć w cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje i wyjaśnia kluczowe problemy związane z historią historiografii średniowiecznej i piśmiennictwem historycznym oraz jego miejscem w kulturze średniowiecznego Zachodu:

1. rozumie i potrafi wyjaśnić genezę i ewolucję piśmiennictwa historycznego w średniowiecznej Europie łacińskiej

2. rozumie i potrafi nazwać oraz objaśnić funkcjonowanie poszczególnych gatunków piśmiennictwa historycznego w średniowiecznej Europie łacińskiej, w tym w Polsce: kroniki, roczniki, Gesta, narracje historyczne w literaturze pięknej i w hagiografii, mit historyczny

3. rozumie pojęcie mitu historycznego w średniowieczu, analizuje i potrafi rozpoznawać i dekonstruować jego treści jako czynnik twórczy tożsamości religijnej i historycznej

4. rozumie, potrafi analizować i interpretować znaczenie funkcji społeczno-kulturowych piśmiennictwa historycznego i kultury historycznej dla funkcjonowania społeczeństwa i wspólnot politycznych w średniowieczu potrafi w stopniu podstawowym wskazać, nazwać i objaśnić różnice i podobieństwa między poszczególnymi gatunkami piśmiennictwa historycznego w średniowieczu

5. potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować oraz porządkować źródła historyczne i opracowania do wybranego zagadnienia i na podstawie ich analizy formułować krytyczne sądy.

6. Jest gotów do ciągłej oceny i weryfikacji poziomu własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, przyjmowania i konstruktywnego ustosunkowywania się do recenzji swej pracy naukowej i zawodowej oraz prezentowania aktywnej i krytycznej postawy wobec przekazywanych mu treści.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, przygotowanie prezentacji/eseju

Studenci posiadający umiejętność lektury w języku łacińskim i angielskim lub francuskim lub niemieckim mogą uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach (analiza i interpretacja tekstów łacińskich, udział w dyskusji, prezentacje ustne na zadany temat w czasie zajęć, wykazanie się znajomością literatury monograficznej polskiej i obcej oraz umiejętności jej krytycznej lektury).

Studenci nieposiadający umiejętności lektury w języku łacińskim lub w żadnym z wymienionych języków zachodnich, albo deklarujący ich znajomość, lecz niebiorący aktywnego udziału w pracy na zajęciach, mogą otrzymać zaliczenia na podstawie eseju zaliczającego, sprawdzającego i oceniającego nabytą wiedzę (na wybrany temat, przygotowany w domu, a następnie dyskutowany z prowadzącym zajęcia).

Obecność na co najmniej 70% zajęć jest bezwzględnie wymagana, student, który opuści większą niż wymagana liczbę zajęć, nie może ubiegać się o zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Pysiak
Prowadzący grup: Jerzy Pysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.