Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Topografia Rzymu: źródła i metody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K2-TRZ Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Topografia Rzymu: źródła i metody
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK: Świat Starożytny, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Historia,II st.od 2019)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Pożądana znajomość dziejów Rzymu na poziomie dobrego liceum oraz, o ile to możliwe, jeden (lepiej dwa i więcej) pobyt(y) w Wiecznym Mieście.

Skrócony opis:

Topografia Miasta Rzymu w starożytności jako pole badawcze: po co, w oparciu o co, w jaki sposób?

Przedmiot fakultatywny (blok starożytniczy, realizowany na studiach stacjonarnych.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 90 godzin przygotowanie do zajęć).

Pełny opis:

Znaczenie topografii Rzymu w starożytności dla tematyki historii rzymskiej leży w tym, że rekonstruując krajobraz antycznego Miasta – samo w sobie ważne pole badawcze – odtwarzamy scenę, na której odgrywała się większa część historii Rzymu (a zatem, od jakiegoś momentu, starożytnego świata), co pomaga objaśnić, często decydująco, wiele aspektów jego życia politycznego i instytucji. Nie mniejsze znaczenie dla nauk historycznych w ogóle ma charakter odnośnej bazy źródłowa i związane z nim kwestie metodologiczne: niezrównane jak na starożytność bogactwo przekazów pisanych i materiału geologiczno-archeologicznego stwarza unikalną możliwość praktycznego stawienia czoła głównym problemom, jakie stwarza posługiwanie się dwiema tak różnymi kategoriami danych (źródłami pisanymi i materialnymi) w odtwarzaniu procesu dziejowego oraz odtwarzanie przeszłości na podstawie przekazów powstałych długo po czasach jakie opisują.

Literatura:

Patrz sylabus zajęć w cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu uważny student rozumie specyfikę topografii Rzymu jako dziedziny obejmującej historię polityczną i ekonomiczną oraz archeologię i historię sztuki, oraz problemy metodologiczne z tym związane, a także jej cele: nie tylko diachroniczną rekonstrukcję układu przestrzennego Miasta i położenia jego poszczególnych obiektów, ale i historii rzymskiego organizmu miejskiego oraz odbicia dziejów Rzymu-państwa w topografii Rzymu-Miasta i viceversa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.