Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje Kościołów chrześcijańskich w epoce nowożytnej. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15HKCH-MPT-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje Kościołów chrześcijańskich w epoce nowożytnej. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) (K1)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia Kościołów chrześcijańskich", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład jest prowadzony w ramach bloku „Historia Kościołów chrześcijańskich”. Będzie poświęcony dziejom kościołów w epoce nowożytnej, przy czym szczególny nacisk położony zostanie na losy kościołów protestanckich oraz przemiany zachodzące w XVI wieku. W ramach wykładu zostaną przedstawione główne kierunki teologiczne oraz pisma wyznaniowe; główni przedstawiciele poszczególnych denominacji; a także polityczne i społeczne uwarunkowania rozwoju konfesji.

Każda godzina wykładu będzie ilustrowana prezentacją. Wszystkie prezentacje będą do dyspozycji i ściągnięcia na stronie

http://ihuw.pl/instytut/o-instytucie/pracownicy/dr-maciej-ptaszynski/wyklad-historia-kosciolow

(Katalog jest zabezpieczony hasłem, które zostanie podane na pierwszych zajęciach)

Pełny opis:

Wymagania formalne:

Znajomość języka polskiego

Tematy wykładów:

1. Wykład wprowadzający: kryzys późnego średniowiecza czy źródła reformacji?

2. Humanizm chrześcijański i początki reformacji w Europie: Erazm z Rotterdamu i starcia ze „scholastyką”

3. Reformator – Marcin Luter

3. Wyznanie reformowane: Ulrich Zwingli i Jan Kalwin

4. Reformacja i konfesjonalizacja w państwach europejskich

5. Nieudana reformacja w Rzeczypospolitej? Krzycki, Dantyszek i książę Albrecht

6. Reformacja w czasach Zygmunta Augusta. Jan Łaski i Andrzej Frycz Modrzewski

7. Reformacja i konfesjonalizacja w Rzeczypospolitej

8. Jezuici – dzieje kontrreformacji: Stanisław Hozjusz i Piotr Skarga

9. Narcyzm małych różnic: Bracia polscy

10. Struktury i dokumenty kościelne.

11. Dialog wyznaniowy w XVI-XVII w.

12. Procesy sekularyzacji w 2. połowie XVII w. czy międzykonfesyjny pietyzm.

13. Od protestantyzmu do kapitalizmu: Oświecenie

Literatura:

O. Bartel, Jan Łaski (1999)

A. Brückner, Różnowiercy polscy (1962)

A. Brüning, Unio non est unitas. Polen-Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569-1648) (2008)

J. Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku (1997)

J. Dworzaczkowa, Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku (1995)

Ewangelicy w Toruniu (XVI–XX w.). Zbiór studiów, red. J. Kłaczkow (2011)

H. Gmiterek, Bracia Czescy a Kalwiniści w Rzeczypospolitej. Połowa XVI - połowa XVII w., (1987)

O. Halecki, Zgoda sandomierska 1570 r. (1915)

S. Huber, Polifornia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2014)

A. Joubert, Od Lutra do Mohyły (1994)

Th. Kaufmann, Geschichte der Reformation (2009)

Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), red. J. Kłaczkow, 3 t. (2012)

H. Kowalska, Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce 1556-1560 (1999)

W. Kriegseisen, Ewangelicy Polscy i Litewscy w epoce saskiej (1696-1763) (1996)

W. Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska) (2010)

J. Lehmann, Konfesja sandomierska na tle innych wyznań (1937)

J.T. Maciuszko, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w. (2002)

H. Schilling, Martin Luther (2012)

Ch. Schmidt, Auf Felsen gesät: die Reformation in Polen und Livland (2000)

G. Schramm, Der polnische Adel und die Reformation 1548-1607 (1965)

J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w (1967)

S. Tworek, Działalność oświatowo kulturalna kalwinizmu małopolskiego (połowa XVI-połowa XVIII w) (1970)

W. Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolscy w drugiej połowie XVI w. (1959)

Efekty uczenia się:

a) Wiedza

Po zaliczeniu zajęć student:

- opanował podstawowe informacje z zakresu dziejów Kościołów w Rzeczypospolitej (zna ogólny zarys dziejów reformacji i reformy katolickiej; rozwój struktur kościołów protestanckich; zarys dziejów zakonu jezuitów);

- opanował podstawowe informacje z dziejów Kościołów w Europie w XVI i XVII w. (informacje biograficzne nt. Marcina Lutra, Jana Bugenhagena, Ulricha Zwinglego, Jana Kalwina, Teodora Bezy; przebieg reformacji w Rzeszy, Niderlandach, Francji i Szwajcarii);

- poznał podstawowe religie i wyznania w Rzeczypospolitej i Europie w XVI-XVII wieku;

- rozumie pojęcia „konfesjonalizacja”; „druga reformacja”, „pietyzm”, „jansenizm”, „sekularyzacja”; „religijność ludowa” oraz potrafi wskazać warunki kształtowania się polityki nowożytnego Kościoła katolickiego wobec religijności ludowej w Rzeczypospolitej;

b) Umiejętności

Po zaliczeniu wykładu student:

- potrafi zdefiniować różnice dzielące wyznania chrześcijańskie nowożytnej Europy;

- potrafi łączyć dzieje religii i Kościołów ze zjawiskami z historii kultury i historii politycznej;

- zdobędzie kompetencje oceny zjawisk z zakresu historii religii oraz historii kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.