Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces polityczny w Republice Rzymskiej, cz.I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH18AZIO-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proces polityczny w Republice Rzymskiej, cz.I
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Pożądana znajomość dziejów Rzymu na poziomie dobrego liceum oraz terminologii nauk politycznych.

Skrócony opis:

Ewolucja instytucji politycznych republiki i ich funkcjonowania. Trójkąt: lud-magistraci-senat; od kiedy i jak? Ewolucja trybunatu plebejskiego. Instrumenty uprawiania polityki w średniej i późnej republice. „Rewolucja rzymska” i upadek republiki: kryzys społeczny czy instytucjonalny?

Pełny opis:

Proces polityczny w republice rzymskiej: baza źródłowa i periodyzacja. Instytucje wczesnej republiki (509-367): spadek po monarchii i nowe rozwiązania. Natura dualizmu: patrycjusze i plebs. Instytucjonalne aspekty walki stanów we wczesnej republice. Senat wczesnorepublikański: skład i kompetencje. Pierwsza „rewolucja rzymska” (367-287): przebieg i istota. Złoty wiek republiki (287-133): antyczny i dzisiejszy spór o jej istotę – monarchia? arystokracja/oligarchia? demokracja? Silne i słabe strony metody prosopograficznej badania życia politycznego republiki. Pola i sposoby walki politycznej w średniej republice. Trybunat plebejski a instytucje republikańskie po emancypacji plebsu: między kontestacją a współdziałaniem. Pozycja senatu: organ doradczy czy kierujący? Partycypacja jednostek w życiu politycznym oraz analiza terminów: nobilitas, cursus honorum, via popularis, concordia, libertas. Druga „rewolucja rzymska” i upadek republiki (133-30): podstawowe pytania badawcze (kumulacja przypadków czy nieunikniony proces, kryzys społeczno-ekonomiczny czy polityczno-instytucjonalny, rola ideologii, instytucje obywatelskie a siła zbrojna). Instytucjonalne aspekty wybuchu kryzysu gracchańskiego i prób jego przezwyciężenia. Legacja kryzysu gracchańskiego: programy polityczne, obstrukcja religijna i polityczna, polityczny gwałt i jego instytucjonalizacja. Pierwsza wojna domowa: legiony jako strona w walce politycznej. Jak naprawić Rzeczypospolitą: dzieło C. Graccha i L. Sulli. Republika post-sullańska i jej degrengolada: autodestrukcja czy działania przeciwników? Rola instytucji republikańskich od drugiej wojny domowej do jedynowładztwa młodego Cezara: czy i ewentualnie jak długo po Rubikonie można jeszcze mówić o republice?

Metody dydaktyczne:

Wykład i prezentacje

Literatura:

J. Linderski, Rzymskie zgromadzenia wyborcze od Sulli do Cezara, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966

M. Crawford, Rzym w okresie republiki, Warszawa 2005

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2005

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu uważny student rozumie specyfikę życia politycznego republik rzymskieji, zna jej instytucje oraz ich ewolucję, rozumie rolę ideologii w jej dziejach, ma świadomość ograniczoności naszych prób zrozumienia przyczyn jej upadku.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na ich większości (50% + 1).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.