Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miasta średniowiecznej Europy i ich mieszkańcy – trendy rozwojowe, zagadnienia społeczno–kulturowe i gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH18GMYS1-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Miasta średniowiecznej Europy i ich mieszkańcy – trendy rozwojowe, zagadnienia społeczno–kulturowe i gospodarcze
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykłady dotyczyć będą historii miast i mieszczaństwa w Europie do końca XV w. Podjęta zostanie problematyka społeczno-gospodarcza, prawna i kulturowa. Zakres terytorialny wykładów obejmie Włochy, Niemcy i Europę Środkowo–Wschodnią.

Pełny opis:

Wykłady dotyczyć będą historii miast i mieszczaństwa w Europie do końca XV w. Podjęta zostanie problematyka społeczno-gospodarcza, prawna i kulturowa. Zakres terytorialny wykładów obejmie środkowe Włochy, Niemcy i Europę Środkowo–Wschodnią. Tematyka cyklu wykładów zostanie omówiona zarówno przez pryzmat szerokich problemów (przestrzeń miejska, mentalność kupiecka, stosunek mieszczan do luksusu) oraz egzemplifikacji – historii trzech wybranych miast Europy łacińskiej oraz miast ruskich, które zostaną omówione łącznie.

* „Miasto w świecie średniowiecznym. Zagadnienia wstępne”;

* „Genuensis ergo mercator” – powstanie, rozkwit i schyłek Genui”;

* „Norymberga– od miejsca kultowego do centrum ekonomicznego”

* „Wrocław – zwierciadło historii Europy Środkowej”;

* „Miasta Rusi – portret zbiorowy”;

* „Centra i granice: przestrzeń średniowiecznego miasta”;

* „Racjonalność i irracjonalność działań średniowiecznego kupiectwa”;

* „Umiar czy hipokryzja ? Ustawy antyluksusowe w miastach włoskich”;

Metody dydaktyczne:

– narracja wykładowa;

– prezentacja materiału ikonograficznego (mapy, pejzaże urbanistyczne wraz z poszczególnymi elementami, dzieła sztuki, portrety postaci historycznych)

– odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia w ciągu ostatnich 5–10 minut wykładu;

Literatura:

* M. Weber, „Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej”, tłum. D. Lachowska, Warszawa 2002 (cz. 7: „Nieprawomocne panowanie < Typologia miast>”, s. 905–992);

* F. Braudel, „Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm (XV–XVIII wiek), t. 3: „Czas świata”, tłum. J. i J. Strzeleccy, Warszawa 1992 –> roz. 2: „Dawne gospodarki europejskie zdominowane przez miasta: przed i po Wenecji” (s. 74–152);

* H. Samsonowicz, „Życie miasta średniowiecznego”, Warszawa 1970 / Poznań 2000;

*H. Manikowska, „Średniowieczne miasta–państwa na Półwyspie Apenińskim”, [w:] „Rozkwit średniowiecznej Europy”, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2001, s. 250–377;

* F. Seibt, „Karol IV. Cesarz w Europie (1346–1378)”, tłum. Cz. Tarnogórski, Warszawa 1996;

* W. Iwańczak, „Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wieku”, Warszawa 2005;

* Ph. Dollinger, „Dzieje Hanzy (XII–XVII w.)”, tłum. V. Soczewińska, Gdańsk 1975/ Warszawa 1997;

* C. Buśko, M. Goliński, M. Kaczmarek, L. Ziątkowski, „Historia Wrocławia”, t. 1, „Od pradziejów do końca czasów habsburskich”, Wrocław 2001;

* M. Tichomirow, „Ruś średniowieczna na międzynarodowych szlakach”, tłum. J. Jarco, Warszawa 1976;

* M. Rabinowicz, „Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym“, tłum. W. Dłuski, Warszawa 1985;

* M. Bogucka, H. Samsonowicz, „Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej”, Wrocław 1986;

* J. Ptaśnik, „Kultura włoska wiekow średnich w Polsce”, Warszawa 1958 (wyd. 2);

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student/studentka:

– zna dzieje wybranych regionów miejskich i miast Europy w okresie średniowiecza oraz wybrane problemy z ich historii społecznej, gospodarczej i kulturalnej;

– zna i rozumie generalne podobieństwa i różnice pomiędzy miastami różnej wielkości i znaczenia;

– zna i rozumie powiązania pomiędzy poszczególnymi dziedzinami działalności społeczeństw miejskich: społeczną, gospodarczą, prawną, kulturalną i polityczną w średniowieczu.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie wykładu należy spełnić dwa kryteria:

a. kryterium formalne – obecność na wykładach zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności bez konsekwencji. Ponadto istnieje możliwość jeszcze dwóch nieobecności, z których jednak każdą trzeba będzie zaliczyć na moim dyżurze. Należy to zrobić przed terminem zaliczenia testowego. W przypadku kolejnej, piątej nieobecności nastąpi automatyczne skreślenie danej osoby z listy uczestników wykładu. Spełnienie kryterium formalnego upoważnia do przystąpienia do testu końcowego.

b. kryterium merytoryczne – zdanie testu końcowego. W razie niezdania testu istnieje możliwość jednego zaliczenia poprawkowego w formie ustnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.