Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miasta średniowiecznej Europy – trendy rozwojowe, zagadnienia społeczno–kulturowe i gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH19GMYS-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Miasta średniowiecznej Europy – trendy rozwojowe, zagadnienia społeczno–kulturowe i gospodarcze
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykłady dotyczyć będą historii miast i mieszczaństwa w Europie do końca XV w. Podjęta zostanie problematyka społeczno-gospodarcza, prawna i kulturowa. Zakres terytorialny wykładów obejmie Włochy, Niemcy i Europę Środkowo–Wschodnią.

Pełny opis:

Wykłady dotyczyć będą historii miast i mieszczaństwa w Europie do końca XV w. Podjęta zostanie problematyka społeczno-gospodarcza, prawna i kulturowa. Zakres terytorialny wykładów obejmie środkowe Włochy, Niemcy i Europę Środkowo–Wschodnią. Tematyka cyklu wykładów zostanie omówiona zarówno przez pryzmat szerokich problemów (przestrzeń miejska, stosunki etniczne oraz relacje mieszczan z Kościołem katolickim) oraz egzemplifikacji – historii trzech wybranych miast Europy łacińskiej oraz miast ruskich, które zostaną omówione łącznie.

* „Miasto w świecie średniowiecznym. Zagadnienia wstępne”;

* „Florencja, miasto banków, konfliktów i kultury”;

* „Norymberga -od miejsca kultowego do centrum ekonomicznego”

* „Gdańsk – między Polską, państwem krzyżackim i Hanzą niemiecką”;

* „Miasta Rusi – portret zbiorowy”;

* „Centra i granice: przestrzeń średniowiecznego miasta”;

* „Miasta i mieszczanie wobec Kościoła katolickiego ”

* „Żydzi, Niemcy, Ormianie i inni. Mniejszości etniczne w miastach na ziemiach polskich”.

Literatura:

* M. Weber, „Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej”, tłum. D. Lachowska, Warszawa 2002 (cz. 7: „Nieprawomocne panowanie < Typologia miast>”, s. 905–992);

* F. Braudel, „Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm (XV–XVIII wiek), t. 3: „Czas świata”, tłum. J. i J. Strzeleccy, Warszawa 1992 –> roz. 2: „Dawne gospodarki europejskie zdominowane przez miasta: przed i po Wenecji” (s. 74–152);

* H. Samsonowicz, „Życie miasta średniowiecznego”, Warszawa 1970 / Poznań 2000;

*H. Manikowska, „Średniowieczne miasta–państwa na Półwyspie Apenińskim”, [w:] „Rozkwit średniowiecznej Europy”, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2001, s. 250–377;

* B. Beus, „Florencja – świat-miasto miasto świata. Życie miejskie w latach 1200–1500”, Warszawa 1996;

* F. Seibt, „Karol IV. Cesarz w Europie (1346–1378)”, tłum. Cz. Tarnogórski, Warszawa 1996;

* W. Iwańczak, „Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wieku”, Warszawa 2005;

* Ph. Dollinger, „Dzieje Hanzy (XII–XVII w.)”, tłum. V. Soczewińska, Gdańsk 1975/ Warszawa 1997;

* „Historia Gdańska” t. 1–2, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, 1985;

* H. Samsonowicz, „Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem w XIV–XV w.”, Warszawa 1968;

* J. Schildhauer, „Dzieje i kultura Hanzy”, Warszawa 1995;

* M. Tichomirow, „Ruś średniowieczna na międzynarodowych szlakach”, tłum. J. Jarco, Warszawa 1976;

* M. Rabinowicz, „Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym“, tłum. W. Dłuski, Warszawa 1985;

* M. Bogucka, H. Samsonowicz, „Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej”, Wrocław 1986;

* J. Ptaśnik, „Kultura włoska wiekow średnich w Polsce”, Warszawa 1958 (wyd. 2);

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student/studentka:

– zna dzieje wybranych regionów miejskich i miast Europy w okresie średniowiecza oraz wybrane problemy z ich historii społecznej, gospodarczej i kulturalnej;

– zna i rozumie generalne podobieństwa i różnice pomiędzy miastami różnej wielkości i znaczenia;

– zna i rozumie powiązania pomiędzy poszczególnymi dziedzinami działalności społeczeństw miejskich: społeczną, gospodarczą, prawną, kulturalną i polityczną w średniowieczu.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

– narracja wykładowa;

– prezentacja materiału ikonograficznego (mapy, pejzaże urbanistyczne wraz z poszczególnymi elementami, dzieła sztuki, portrety postaci historycznych)

– odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia w ciągu ostatnich 5–10 minut wykładu;

Kryteria oceniania

Aby uzyskać zaliczenie wykładu należy spełnić dwa kryteria:

a. kryterium formalne – obecność na wykładach zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności bez konsekwencji. Ponadto istnieje możliwość jeszcze dwóch nieobecności, z których jednak każdą trzeba będzie zaliczyć na moim dyżurze. Należy to zrobić przed terminem zaliczenia testowego. W przypadku kolejnej, piątej nieobecności nastąpi automatyczne skreślenie danej osoby z listy uczestników wykładu. Spełnienie kryterium formalnego upoważnia do przystąpienia do testu końcowego.

b. kryterium merytoryczne – zdanie testu końcowego. W razie niezdania testu istnieje możliwość jednego zaliczenia poprawkowego w formie ustnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.