Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia i sztuka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-AISZ-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Antropologia i sztuka
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria z historii kultury
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy związków sztuki polskiej i powszechnej z antropologią i etnografią oraz antropologicznej interpretacji sztuki i działań artystycznych. Proponowany schemat zajęć:

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów i studentek z podstawowymi szkołami i narzędziami antropologii oraz metodami zastosowania ich w badaniu sztuki. Wiązanie teorii z analizą prac i zjawisk artystycznych ma szansę stać się ważnym narzędziem potrzebnym zarówno wśród badaczy zjawisk historycznych, jak i krytyków i kuratorów sztuki aktualnej.

Podczas zajęć studenci zapoznają się ze powiązaniami antropologii i sztuki w wymiarze historycznym i współczesnym. Zajęcia podzielone zostaną chronologicznie na 4 bloki – dwa pierwsze dotyczyć będą perspektywy historycznej, dwa następne związane będą ze współczesnymi działaniami artystycznymi oraz współczesnymi badaniami antropologicznymi.

Tematy będą poruszane przekrojowo aby pokazać studentom obszerność zagadnienia i możliwości łączenia analizy sztuki z perspektywą antropologiczną. Celem zajęć będzie także „wyczulenie” studentów i studentek na kwestie pomijane w klasycznym dyskursie historii sztuki.

Każde spotkanie będzie miało następującą strukturę: w pierwszej części każdych zajęć studenci będą omawiać wybrane przez siebie przykłady zjawisk omawianych na poprzednich zajęciach, próbując dokonać antropologicznej analizy. W następnej części, moderowanej przez prowadzącą, na podstawie zadanej lektury zostanie omówiony kolejny problem. Wybrane zajęcia będą miały formę wykładową lub spotkania z gościem.

Literatura:

Lektury obowiązkowe i dodatkowe:

Barnard A., Antropologia, Warszawa 2006

Barthes R., Światło obrazu: uwagi o fotografii, Warszawa 2008

Berger J., Understanding a Photograph, New York 2013

Bhabha H. K., Miejsca kultury, Kraków 2010

Bishop C., Sztuczne piekła: sztuka partycypacyjna i polityka widowni, Warszawa 2015

Bourriaud N., Estetyka relacyjna, Kraków 2013

Deliege R., Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011

Dzieci, red. M. Janion, S. Chwin, Gdańsk 1988

Foster H. Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, Kraków 2012

Galernicy wrażliwości, red. M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk 1981

Janicka K., Światopogląd surrealizmu: jego założenia i konsekwencje dla teorii twórczości i teorii sztuki, Warszawa 1969

„Konteksty” – wybrane numery tematyczne

Kultura wizualna w Polsce. Spojrzenia, red. I. Kurz, M. Szcześniak, Ł. Zaremba, Warszawa 2017

Kuper A., Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego, Kraków 2009

Nichols B., Representing reality: issues and concepts in documentary, Bloomington 1991

Pieńkos A., Okropności sztuki: nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych, Gdańsk 2000

Prawda jest konkretna. Artystyczne strategie w polityce. Podręcznik, red. F. Malzacher, Warszawa 2018

Przylipiak M., Poetyka filmu dokumentalnego, Gdańsk 2004

Przyłuska-Urbanowicz K., Pupilla: metamorfozy figury drapieżnej dziewczynki w wyobraźni symbolicznej XX wieku, Gdańsk 2014

Sansi R., Anthropology, Art and the Gift, Oxford 2013

Sowa J., Fantomowe ciało króla, Kraków 2012

Stokfiszewski I., Zwrot polityczny, Warszawa 2009

Szerszeń T., Podróżnicy bez map i paszportu: Michel Leiris i „Documents”, Gdańsk 2015

Sztuka ze społecznością, opracowanie zbiorowe, Warszawa 2018

Świtek G., Darwin, darwinizm i kultura wizualna XIX wieku, „Teksty Drugie” nr 3, 2011, s. 64-82

„Widok” nr 7, 2014

Wieczorkiewicz A., Czarna kobieta na białym tle: dyptyk biograficzny, Kraków 2013

Wieczorkiewicz A., Monstruarium, Gdańsk 2009

Zaremba Ł, Obrazy wychodzą na ulicę. Spory w polskiej kulturze wizualnej, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student/studentka zna wybrane podstawowe założenia, szkoły antropologii oraz sztuki. Rozumie kontrowersje związane z analizą niektórych dzieł sztuki dawnej oraz współczesnej. Ocenia wybrane działania artystyczne z uwzględnieniem relacji władzy, konstruktów społecznych i kulturowych.

Umiejętności:

Student/studentka potrafi dokonać krytycznej analizy wybranych zjawisk w sztuce oraz posiada umiejętność krytycznej selekcji źródeł.

Student/studentka umie wskazać zależności między rozwojem nauki a sztuką.

Postawy:

Krytyczna wobec przejawów władzy i wykorzystywania nierówności społecznych w zjawiskach historycznych.

Student/Studentka rozumie potrzebę krytycznej analizy zjawisk w sztuce.

Metody i kryteria oceniania:

obecność, aktywność, oraz, na koniec semestru, esej przedstawiający krytyczną analizę wybranego zjawiska artystycznego/wystawy/dzieła z użyciem narzędzi i perspektywy poznanej na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.