Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundacje artystyczne Zygmunta Starego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LFAZS-WE
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fundacje artystyczne Zygmunta Starego
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prezentujące artystyczne fundacje króla Zygmunta I.

Pełny opis:

Zygmunt I to fundator dzieł sztuki, stanowiących niekiedy najciekawsze realizacje powstałe w Polsce w XVI wieku. Z jego inicjatywy wznoszono monumentalne dzieła architektoniczne – świeckie i sakralne, wykonywano wystroje wnętrz. Zamawiane prace podnosiły splendor fundatora. Były też wykorzystywane do celów propagandowych. Podczas zajęć omawiane będą najciekawsze spośród dzieł powstałych z inicjatywy króla.

Literatura:

Adamek T., Monstrancje z daru Zygmunta Starego w skarbcu jasnogórskim, „Studia Claromontana”, 11, 1991, s. 259-267.

Bochnak A., Mecenat Zygmunta Starego w zakresie rzemiosła artystycznego, „Studia do Dziejów Wawelu”, 2, 1961, s. 1341-288. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/sdw1961/0143

Borkowska U., Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin 1999.

Borkowska U., Fundacje kościelne Jagiellonów w świetle zapisów w „Metryce Koronnej” 1447-1572, [w:] Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2000, s. 58-73.

Borkowska U., Rezydencje Jagiellonów [w:] Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2001, s. 9-31.

Fabiański M., Zamek króla Zygmunta I na Wawelu. Architektura – dekoracja architektoniczna – funkcje, Kraków 2017.

Fischinger A., Fabiański M., Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu około 1504 – 1548, Kraków 2009.

Fischinger A., Fabiański M., The Renaissance Wawel Building the Royal Residence, Cracow 2013

Frey-Stecowa B., Znaczenie wzorów graficznych dla identyfikacji wizerunków na fryzie w krużgankach zamku wawelskiego, „Studia Waweliana”, 4, 1995, s. 47-69. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/studia_waweliana1995/0051

Frey-Stecowa B., Rola grafiki w powstaniu renesansowych fryzów podstropowych w Zamku Królewskim na Wawelu, „Studia Waweliana”, 6/7, 1997/98, s. 29-69. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/studia_waweliana1997_1998/0033

Jakimowicz T., Temat historyczny w sztuce ostatnich Jagiellonów, Warszawa – Poznań 1985.

Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2015.

Kuczman K., Renesansowe głowy wawelskie, Kraków 2004.

Morka M., Sztuka dworu Zygmunta I Starego. Treści polityczne i propagandowe, Warszawa 2006

Mossakowski S., Kaplica Zygmuntowska (1515-1533): problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007.

Mossakowski S., Pałac królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe, Warszawa 2015.

Mossakowski S., Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego, Warszawa 2013.

Paszkiewicz M., Głowy na renesansowych stropach i sklepieniach, „Biuletyn Historii Sztuki”, 34: 1973, nr 3-4, s. 219-230.

Patronat artystyczny Jagiellonów, red. M. Walczak, P. Węcowski, Kraków 2015.

Ratajczak T., Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I, Kraków 2011.

Ruszczycówna J., Nieznane portrety ostatnich Jagiellonów, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 20, 1976, s. 5-119. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roczmuzwarsz1976/0009

Torbus T., Architektura siedzib Zygmunta Starego jako wyraz dbałości o wizerunek dynastii, [w:] Europa Jagellonica 1386-1572: sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów: materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, s. 161-196, (Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Studia i Materiały, 5, 2015).

Walczak M., Jagiellonowie a sztuka, [w:] Europa Jagellonica 1386-1572: sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów: materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, s. 131-160, (Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Studia i Materiały, 5, 2015).

Efekty uczenia się:

Po zrealizowaniu zajęć student:

K_W02 Zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną dotyczącą dzieł sztuki ufundowanych przez Zygmunta I, w szczególności w zakresie technik, materiałów, funkcji, datowania, warunków przechowywania.

K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu artystycznych fundacji Zygmunta I w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk

K_W16 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dziedzinami nauki, jak historia, filozofia, antropologia, wiedza o kulturze, religii i literaturze

K_W17 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby

K_U04 Potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów ufundowanych przez Zygmunta I (pod względem techniki, tematu, typologii, chronologii, stylistyki, genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, umie opisać dzieła omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i problemy szczególnie istotne

K_U06 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

K_U07 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków

K_U010 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł

K_U011 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych w zakresie historii sztuki oraz innych źródeł

K_U13 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i krótkich testów przeprowadzanych na każdych zajęciach dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach poprzednich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sulewska
Prowadzący grup: Renata Sulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)