Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hommage a Cézanne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LHC-WE
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hommage a Cézanne
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są znaczeniu dokonań samotnika z Aix-en-

Provence dla sztuki 20. wieku, o tytule zaczerpniętym z

głośnego obrazu Maurice’a Denis z 1900 roku, na którym

rozpoznać można tak ważne postacie ówczesnej sztuki, jak:

Edouard Vuillard, Maurice Denis, Paul Serusier, Paul Ranson,

Ker-Xavier Roussel i Pierre Bonnard, marszand Ambrois

Vollard, krytyk André Mellerio, Odilon Redon oraz żona

Maurice’a – Martha Denis.

Poddany analizie zostanie wpływ Cézanne'a na twórczość i

teorię sztuki ważnych artystów europejskich, w tym polskich,

wymienionych powyżej, a także m. in. André Deraina, Davida

Hockneya, Kazimierza Malewicza, Pabla Picassa, Józefa

Czapskiego, Władysława Strzemińskiego, Zygmunta

Waliszewskiego.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są znaczeniu dokonań artystycznych dla

sztuki 20. wieku, o tytule zaczerpniętym z głośnego obrazu

Maurice’a Denis z 1900 roku, na którym rozpoznać można tak

ważne postacie ówczesnej sztuki, jak: Edouard Vuillard,

Maurice Denis, Paul Serusier, Paul Ranson, Ker-Xavier Roussel

i Pierre Bonnard, marszand Ambrois Vollard, krytyk André

Mellerio, Odilon Redon oraz żona Maurice’a – Martha Denis.

Spróbujemy odpowiedzieć wspólnie na pytanie, jak to możliwe,

że nieco ekscentryczny, wielki samotnik z Aix-en-Provence

wywarł przemożny wpływ na niemal wszystkie kierunki sztuki

20. wieku.

Poddany analizie zostanie wpływ Cézanne'a na twórczość i

teorię sztuki ważnych artystów europejskich, w tym polskich,

wymienionych powyżej, a także m. in. Pabla Picassa, André

Deraina, Józefa Czapskiego, Władysława Strzemińskiego,

Zygmunta Waliszewskiego.

Prześledzimy także relacje wiążące go z Emilem Zolą.

Analizie poddane zostaną zarówno obrazy, jak i listy Cézanne'a,

a także teoria i praktyka artystyczna twórców, którzy się do

sztuki Cézanne'a odnosili i nadal odnoszą, jak Hockney.

Literatura:

Wybrana literatura:

Bernard Emile, Cézanne, w: Moderniści o sztuce, wyb. i oprac.,

wstęp E. Grabska, Warszawa 1971, s. 439- 441

Cézanne Paul, Listy, opr. J. Rewald, tł. J. Guze, Warszawa 1968

Czapski Józef, O Cézanne'ie i świadomości malarskiej,

Warszawa 1937

Hockney David, Wiedza tajemna: sekrety technik malarskich

Dawnych Mistrzów, Kraków 2007

Kiepuszewski Łukasz, Fizjologia malowania. Recepcja materii

obrazu Cézanne’a, „Atium Questiones” XII: 2001, s. 85-125.

Kiepuszewski Łukasz, Obrazy Cézanne’a: między spojrzeniem a

komentarzem, Gdańsk 2004.

Merleau-Ponty Maurice, Oko i umysł: szkice o malarstwie,

wybrał oprac. i wstępem poprzedził Stanisław Cichowicz [tłum.

z fr.], Gdańsk 1996

Mildenberg Ariane ed., Understanding Merleau_Ponty,

understanding Modernism, New York 1971. (BN)

Strzemiński Władysław, Teoria widzenia, edycja krytyczna,

wprowadzenie i red. naukowa I. Luba, Muzeum Sztuki w Łodzi,

Łódź 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K2_W02 zna terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie

rozszerzonym

K2_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą

terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i

innych nauk historycznych

K2_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do

specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i

dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki

K2_W05 ma szczegółową wiedzę o współczesnych

dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane

obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla

historii sztuki

Umiejętności: absolwent potrafi:

K2_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

integrować informacje z zakresu historii sztuki z

wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej

podstawie krytyczne sądy

K2-U02 wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze,

obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i

poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych,

opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne

rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki

i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki

K2_U03 integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie

historii sztuki oraz zastosować ją w nietypowych sytuacjach

profesjonalnych

K2_U04 przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację

różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia,

uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu

określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca

w procesie historyczno-kulturowym

K2_U06 stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych

o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i

doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań

krytycznych w różnych formach i w różnych mediach

K2_U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych

kanałów i technik informacyjno-komunikacyjnych ze

specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i

dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i

języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce

oraz wytworach kultury i jej instytucjach

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K2_K04 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania

dylematów związane z wykonywaniem zawodu, rozumie

konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka

sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki

K2_K05 interesowania się aktualnymi wydarzeniami

kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego,

nowymi zjawiskami w sztuce

Metody i kryteria oceniania:

wymagane: przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział –

brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej w tym

samym stopniu, co wynik kolokwium.

Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Egzamin, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Luba
Prowadzący grup: Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)