Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowoczesnej polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LNWPL-W13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowoczesnej polskiej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony historii sztuki polskiej od czasów

Stanisława Augusta do okresu II Rzeczpospolitej. Uwzględnia

wszystkie dziedziny sztuk plastycznych z naciskiem na

architekturę, malarstwo, rysunek i rzeźbę.

Pełny opis:

Wykład jest poświęcony historii sztuki polskiej od czasów

Stanisława Augusta do okresu II Rzeczpospolitej. Uwzględnia

wszystkie dziedziny sztuk plastycznych z naciskiem na

architekturę, malarstwo, rysunek i rzeźbę. Na zajęciach zostaną

przedstawione główne nurty i tendencje w sztuce polskiej takie

jak: klasycyzm, romantyzm, historyzm, akademizm, realizm,

impresjonizm, symbolizm/modernizm i awangardy. Będą one

ukazane na tle historycznym, politycznym i kulturowym epoki,

przy uwzględnieniu przemian w dziedzinach literatury, filozofii,

teatru czy techniki. Studenci poznają twórczość wybranych

artystów, środowisk i grup artystycznych.

W zakresie malarstwa i rzeźby szczególnie istotny będzie

kontekst sztuki europejskiej – międzynarodowe kontakty

polskich twórców, ich wyjazdy i pobyty zagraniczne służące

wymianie koncepcji estetycznych. Omówione zostaną

instytucjonalne ramy sztuki tego okresu – powstanie i

funkcjonowanie szkolnictwa artystycznego, wystaw i

stowarzyszeń. Kolejnym problemem będą przemiany w zakresie

mecenatu, rynku sztuki oraz jej publicznej recepcji i krytyki.

W części poświęconej architekturze oprócz kwestii estetycznych

konwencji i ich ideologicznych uwarunkowań prezentacja

obejmuje refleksję nad dokonującymi się w omawianym okresie

przemianami krajobrazu architektonicznego, urbanistyką,

konserwacją zabytków, a także zmieniającymi się

instytucjonalnymi ramami pracy architekta, szkolnictwem

architektonicznym.

Literatura:

Architektura, wybór,opracowania ogólne:

J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce 1795-1918, Warszawa

1975.

T.S. Jaroszewski, Architektura doby Oświecenia w Polsce. Nurty i odmiany, Wrocław 1971.

T.S. Jaroszewski, O siedzibach neogotyckich w Polsce, Warszawa 1981

T.S. Jaroszewski, Od klasycyzmu do nowoczesności, Warszawa 1996.

Dzieje architektury w Polsce, Kraków br. [wyd. Kluszczyński]

S. Lorentz, A. Rottermund, Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984 (wyd. 2: 1990).

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988 (wyd. 4 poprawione i uzupełnione)

A.K. Olszewski, Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie,Warszawa 1988.

M. Omilanowska, Kreacja – konstrukcja – rekonstrukcja. Studia z architektury XIX-XX wieku, Warszawa 2016

K. Stefański, Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2005.

J. Zachwatowicz, Architektura polska, Warszawa 1966.

Malarstwo, rzeźba, grafika:

K. Mikocka-Rachubowa, Rzeźba polska XIX wieku. Od klasycyzmu do symbolizmu. Katalog zbiorów. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1993

S. Kozakiewicz, Malarstwo polskie. Oświecenie. Klasycyzm. Romantyzm, Warszawa 1976

A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Romantyzm. Historyzm. Realizm, Warszawa 1989

J. Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa 2003

J. Malinowski, Imitacje świata. O polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX

wieku, Kraków 1987

M. Poprzęcka, Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX

wieku, Warszawa 1975

W. Juszczak, Malarstwo polskiego modernizmu, Gdańsk 2004

Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890–1914. Katalog wystawy, pod. red. E. S. Charazińskiej i Ł. Kossowskiego, MNW, Warszawa 1997

P. Szubert, Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1995

I. Luba, Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2004

I. Luba, Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012

A. Sieradzka, Art Déco w Europie i w Polsce, Warszawa 1996

A. Turowski, Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Kraków 2000

Wyprawa w dwudziestolecie, red. K. Nowakowska-Sito, kat. wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie 2008, Warszawa 2008

S. Czekalski, Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia

międzywojennego, Poznań 2000

Efekty uczenia się:

K_W02; K_W03; K_W04; K_W16

Student umie opisać sztukę omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i problemy szczególnie dlań istotne. Umie rozpoznać, określić czas powstania i autorstwo dzieł szczególnie ważnych. Ma podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk od XVIII do 1939 r.

Metody i kryteria oceniania:

Wspólny egzamin pisemny z jedną oceną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski, Iwona Luba
Prowadzący grup: Marek Czapelski, Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Kierownik Jednostki Dydaktycznej może zdecydować o zorganizowaniu egzaminu/zaliczenia w trybie zdalnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski, Iwona Luba
Prowadzący grup: Marek Czapelski, Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)