Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie dr hab. I. Luba

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LPROSLICIL
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr hab. I. Luba
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Proseminarium z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej polskiej i powszechnej. Ramy chronologiczne obejmują okres od ostatniej ćwierci XIX wieku do końca XX stulecia. Szczegółowy program zajęć zostanie ustalony wspólnie ze studentami na początku semestru.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć zostanie ustalony wspólnie ze studentami na początku semestru. Proseminarium służy opanowaniu przez studentów podstaw przygotowania pracy dyplomowej – od właściwego sformułowania tematu, przez określenie zakresu i metod badań, kwerendy, po szczegółowe analizy problemowe.

Literatura:

Bibliografia zostanie wskazana indywidualnie dla każdego uczestnika proseminarium w zależności od tematu pracy rocznej

Efekty uczenia się:

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

– ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii sztuki w

systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i

metodologicznej (K_W01);

– ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki,

obejmującą dzieje, teorię i metodologię dyscypliny zwłaszcza w

zakresie sztuki nowoczesnej (K_W03);

– ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii

sztuki nowoczesnej w ujęciu chronologicznym, tematycznym i

problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych

kierunków, ruchów, tendencji, środowisk (K_W04);

– ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i

najważniejszych naukowych osiągnięciach aktualnej historii

sztuki w zakresie badań nad sztuką nowoczesną (K_W05);

– zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji

obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii

sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła

(K_W17).

Umiejętności – absolwent potrafi:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby na

potrzeby przygotowania pracy licencjackiej (K_U01);

– posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące

formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i

narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników,

pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii

sztuki (K_U02);

– potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,

paradygmatami badawczymi i pojęciami historii sztuki w

typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U03);

– potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki nowoczesnej

(pod względem techniki, tematu, typologii, chronologii,

stylistyki, genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną

analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu

określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w

procesie historyczno-kulturowym, umie opisać dzieła

omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i

problemy szczególnie istotne (K_U04);

– umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności

badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

(K_U06);

– posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z

wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i

historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków

 (K_U07);

– posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w

języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych

źródeł (K_U10);

– potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

różne role (K_U13).

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

zadań, określonych przez siebie i innych (K_K01);

– uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych

mediów i form (poznaje zbiory muzealne, wystawy, instytucje

kultury, uczestniczy w spotkaniach ze specjalistami) (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- aktywny udział w zajęciach,

- złożenie pracy rocznej w formie pisemnej do końca trwania zajeć,

- przedstawienie prezentacji bibliograficznej w semestrze zimowym,

- przedstawienie referatu na zajęciach w semestrze zimowym i/lub letnim,

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 28 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Luba
Prowadzący grup: Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)