Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LSP-W Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki średniowiecznej powszechnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są dzieje sztuki europejskiej od początku średniowiecza do ok. 1500 r. ( z wyjątkiem Włoch, gdzie górną granicę chronologiczną wyznacza początek renesansu). W tych ramach czasowych będą przedstawione najważniejsze zjawiska zachodzące w architekturze, malarstwie, rzeźbie oraz rzemiośle artystycznym w głównych środowiskach artystycznych na obszarze Europy kościoła łacińskiego.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu są dzieje sztuki europejskiej od początku średniowiecza do ok. 1500 roku ( z wyjątkiem Włoch, gdzie górną granicę chronologiczną wyznacza początek renesansu około roku 1420).W tych ramach czasowych będą przedstawione najważniejsze zjawiska zachodzące w architekturze, malarstwie, rzeźbie oraz rzemiośle artystycznym w głównych środowiskach artystycznych na obszarze Europy kościoła łacińskiego. Przemiany formalne oraz treściowe sztuki średniowiecznej omawiane będą w powiązaniu z rozmaitymi aspektami kultury religijnej i duchowej tego czasu.

Układ wykładów jest chronologiczny. W pierwszym semestrze obejmują one sztukę VI-XIII wieku, w drugim natomiast sztukę wieku XIV i XV. Pierwszy wykład ma charakter propedeutyczny i poświęcony jest omówieniu zagadnień ogólnych, takich jak: pojmowanie sztuki w średniowieczu, organizacja twórczości artystycznej, stosunek do tradycji antycznej, związki między sztuką a liturgią.

Następnie przedstawiona zostanie sztuka na terenie nowych państw średniowiecznych, sztuka karolińska i ottońska oraz wybrane zagadnienia dziejów sztuki romańskiej i gotyckiej. W drugim semestrze część wykładu zostanie przeznaczona na prezentacje sztuki późnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem nowych gatunków artystycznych, takich np. jak późnogotyckie kościoły halowe, retabula ołtarzowa czy też nagrobki. Ze względu na bardzo obszerny zakres chronologiczny i terytorialny średniowiecza w Europie łacińskiej wybór omawianych dzieł ma oczywiście charakter arbitralny, lecz jego celem jest ukazanie cech i zjawisk rzeczywiście najistotniejszych dla tej epoki.

Literatura:

Veronica SEKULES, Medieval Art, Oxford 2001

Gloria FOSSI, Sztuka romańska i gotycka, Warszawa 2006 (jako przypomnienie faktów

podstawowych)

Piotr SKUBISZEWSKI, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001

Xavier BARRAL y ALTET, Wczesne średniowiecze. Od późnego okresu antycznego do roku 1000, Warszawa 1998

Jerzy ŻARNECKI, Sztuka romańska, Kraków 2005

Dawid WATKIN, Historia architektury Zachodu, Warszawa 2006 (część poświęcona architekturze średniowiecznej)

Sztuka romańska. Architektura. Rzeźba. Malarstwo. red. Rolf Toman, b.m. 2008

Gotyk. Architektura. Rzeźba. Malarstwo. red. Rolf Toman, b.m. 2007

Efekty uczenia się:

Po przyswojeniu zagadnień prezentowanych na tym wykładzie student powinien umieć:

- prawidłowo posługiwać się terminologią stosowaną przy badaniu sztuki średniowiecznej

- rozpoznawać najważniejsze dzieła powstałe w tym okresie

- podać ich autorów (jeśli to możliwe)

- w przypadku dzieł anonimowych, a takich jest zdecydowana większość, określić w przybliżeniu czas ich powstania, rozpoznać cechy stylowe, ewentualnie także przynależność terytorialną (np. architektura romańska we Włoszech, rzeźba tzw. stylu pięknego, karolińskie malarstwo miniaturowe)

- przeprowadzić całościową analizę formalną dzieła architektury średniowiecznej oraz dzieła należącego do sztuk przedstawiających.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład jest dwusemestralny, kończy się egzaminem pisemnym w czasie letniej sesji egzaminacyjnej. Nie przewiduję egzaminu cząstkowego po pierwszym semestrze ani tzw. terminu zerowego. Egzamin ma charakter dwuczęściowego testu otwartego, z wykorzystaniem fotografii. Pierwsza część dotyczy architektury, druga natomiast malarstwa, rzeźby i rzemiosła. Jeśli przez cały rok akademicki 2020/2021 zajęcia oraz egzaminy będą przeprowadzane online, zestawy zdjęć zostaną przygotowane indywidualnie dla każdego ze zdających i przesyłane via e-mail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.