Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat badawczy historyka sztuki -technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LWBHSZCW Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy historyka sztuki -technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

„Nie musimy być wyznawcami filozofii św. Augustyna, by zgodzić się z tym, że akt poznania jest […] podobny do dojrzenia światła. To może być wątłe światełko kaganka, gdy z trudem dopracowuję się zrozumienia jakiegoś szczegółu. To może być blask prawie oślepiający, gdy na końcu długiego ciągu dowodowego jakaś prawda porazi mnie swoją oczywistością. […] przestawanie ze światłem przede wszystkim wzbogaca i daje posmak pięknej – choć często trudnej – przygody. Jak w każdej przygodzie, także i w tej jest dużo ryzyka i żeby wiele dała, trzeba sobą roztropnie kierować.” (Michał Heller, Jak być uczonym, Kraków 2009, s. 12-13)

Pełny opis:

Niezbędną dla zawodu historyka/czki sztuki kompetencją jest przygotowywanie oraz redakcja różnego typu publikacji naukowych czy popularyzatorskich. Stąd też głównym celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności zbierania materiałów oraz ich sproblematyzowania z myślą o potencjalnej publikacji. W toku zajęć przybliżona zostanie zatem charakterystyka różnych źródeł oraz charakter wszelkich odmian publikacji naukowych (np. artykułu, hasła encyklopedycznego, noty katalogowej, opisu dzieła sztuki dla osób z dysfunkcjami wzroku, biogramu, opisu wystawy, czy monografii). Omówione zostaną też sposoby przeprowadzania kwerend archiwalnych w urzędach państwowych i kościelnych (w przypadku możliwości grupy oraz stosownej instytucji przewidziane są wyjścia w ramach zajęć do archiwów w celu zapoznania się z ich specyfiką). W ramach zajęć będziemy ćwiczyć konstruowanie ustrukturyzowanego stanu badań. Wspólnie przećwiczymy pisemne analizy dzieł sztuki różnych typów.

Przestrzeń wirtualna niezaprzeczalnie ułatwia nam dziś działania naukowe; niemiej kluczowa jest umiejętność wykorzystywania zweryfikowanych i sprawdzonych systemów bazodanowych oraz zdolność do krytycznej analizy publikowanych w Internecie informacji. W toku zajęć omówione zostaną zatem również sposoby wykorzystywania zasobów internetowych, w tym baz danych i zbiorów bibliotecznych.

W efekcie, uczestniczki/cy opanują warsztat kluczowy dla dalszych etapów studiów i samodzielnego prowadzenia badań.

Literatura:

Anne D’Alleva, Jak studiować historię sztuki, tłum. E. Jedlińska, J. Jedliński, Kraków 2008.

Michał Heller, Jak być uczonym, Kraków 2009.

Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1995.

Barnet Sylvan, A Short Guide to Writing about Art, New York 2005.

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student/ka w zakresie wiedzy:

- zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną dotyczącą dzieł sztuki, w szczególności w zakresie technik, materiałów, funkcji, datowania, warunków przechowywania (K_W02)

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki, obejmującą dzieje, teorię i metodologię dyscypliny (K_W03)

ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych naukowych osiągnięciach aktualnej historii sztuki (K_W05)

- ma wiedzę o dawnych i współczesnych instytucjach kultury i orientację w życiu kulturalnym (K_W06)

Student/ka w zakresie umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby (K_U01)

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki (K_U02)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U06)

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik i kanałów informacyjnych ze specjalistami w zakresie historii sztuki (K_U08)

- posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej (K_U09)

Metody i kryteria oceniania:

Trzy kryteria zaliczenia:

1) Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności bez usprawiedliwienia lekarskiego)

2) Aktywność i przygotowanie do zajęć (np. przeczytanie zadanego wcześniej tekstu tak by podczas zajęć prowadzić swobodnie dyskusję na jego temat)

3) Przygotowanie konspektu analizy jednego, wskazanego przez prowadzącą obiektu. Konspekt będzie musiał zawierać stosowne elementy (tj. potencjalne pytania badawcze, hipotetyczne miejsca/instytucje, gdzie należałoby szukać informacji nt. obiektu, bibliografia, plusy i minusy systemu bazodanowego, w którym jest zamieszczony dany obiekt). Wszystkie elementy konspektu zostaną omówione i wyjaśnione w toku zajęć; przykładowy konspekt wzorcowy zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom/czkom kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Kobylińska-Bunsch
Prowadzący grup: Weronika Kobylińska-Bunsch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Zajęcia będą prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącej.

Kryteria oceniania/ forma zaliczenia:

Trzy kryteria zaliczenia:

1) Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności bez usprawiedliwienia lekarskiego)

2) Aktywność i przygotowanie do zajęć (np. przeczytanie zadanego wcześniej tekstu tak by podczas zajęć prowadzić swobodnie dyskusję na jego temat)

3) Przygotowanie konspektu analizy jednego, wskazanego przez prowadzącą obiektu. Konspekt będzie musiał zawierać stosowne elementy (tj. potencjalne pytania badawcze, hipotetyczne miejsca/instytucje, gdzie należałoby szukać informacji nt. obiektu, bibliografia, plusy i minusy systemu bazodanowego, w którym jest zamieszczony dany obiekt). Wszystkie elementy konspektu zostaną omówione i wyjaśnione w toku zajęć; przykładowy konspekt wzorcowy zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom/czkom kursu. Konspekt będzie należało wysłać drogą mailową.

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.