Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z nowoczesnej sztuki żydowskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LWZSZZ-K
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z nowoczesnej sztuki żydowskiej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Założeniem konwersatorium jest zapoznanie się z ważniejszymi zjawiskami artystycznymi w szeroko rozumianej nowoczesnej sztuce żydowskiej (plastyce, architekturze) w diasporze w latach 1800-1950 oraz ich analiza.

Pełny opis:

1. Narodziny nowoczesnej sztuki żydowskiej w II poł. XIX w.

2. Architektura synagog XIX/XX w.

3. Etos syjonistyczny w sztuce żydowskiej 1900–1930.

4. Żydowskie środowiska artystyczne w Niemczech, Rosji i we Francji w I poł. XX w.

5. Biblia jako źródło inspiracji dla nowoczesnych artystów żydowskich.

6. Udział artystów żydowskich w rozwoju kierunków awangardowych.

7. Artyści żydowscy w obliczu Szo’a.

Poszczególne tematy mogą ulec niewielkim zmianom.

Literatura:

Ziva Amishai-Maisels, The Jewish Jesus, “Journal of Jewish Art” 1982, nr 9, s. 984–104.

Ziva Amishai-Maisels, Depiction and Interpretation: Influence of the Holocaust on Visual Arts, Oxford 1993.

Barbara Brus-Malinowska, Jerzy Malinowski, W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007.

Susan Tumarkin Goodman red/, The Emergence of Jewish Artists in Nineteenth-Century Europe, Merrell, New York 2002.

Milly Heyd, Lilien: Between Herzl and Ahasver, [w:] Theodor Herzl. Visionary of the Jewish State, Gideon Shimoni, Robert Wistrich red., Jerusalem 1990, s. 265–292.

Milly Heyd, Tristan Tzara/Shmuel Rosenstock. The Hidden/Overt Jewish Agenda, [w:] Jewish Dimensions in Modern Visual Culture: Antisemtism, Assimilation, Affirmation, red. Rose Carol, Washton Long, Matthew Baigell, Milly Heyd, Lebanon 2010, s. 193–219.

Eleonora Jedlińska, Sztuka po Holokauście, Łódź 2001.

Avram Kampf, From Chagall to Kitaj: Jewish Experience in the Art of the Twentieth Century, Massachusetts 1984.

Jerzy Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX w., Warszawa 2000.

Avidor W.G. Poseq, Jacques Lipchitz: Sculpture as Prayer, [w:] Jewish Artists and Central- Eastern Europe, Warszawa, 2010, s. 253–264.

Garielle Sed Rajna, Jewish Art, Tel Aviv 1987.

M Catherine Soussloff red., Jewish Identity in Modern Art History, MCalifornia Press, Berkeley& Los Angeles & London, 1999.

Rose-Carol Washington Long, Matthew Baigell, Milly Heyd, Jewish Dimensions in Modern Visual Culture, Hanover and London 2010.

Yigal Zalmona, A Century of Israeli Art, Jerusalem 2013.

Efekty uczenia się:

K_W02 zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną dotyczącą nowoczesnej sztuki żydowskiej, w szczególności w zakresie technik, materiałów, funkcji, datowania, warunków przechowywania

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu nowoczesnej sztuki żydowskiej, obejmującą teorię i metodologię dyscypliny

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu nowoczesnej historii sztuki żydowskiej w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk

K_W05 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych naukowych osiągnięciach aktualnej nowoczesnej sztuki historii sztuki

K_W14 posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze żydowskiej oraz pokrewnych dyscyplin nauk

humanistycznych i społecznych

K_W16 ma podstawową wiedzę o powiązaniach nowoczesnej historii sztuki żydowskiej z innymi dziedzinami nauki, jak historia, filozofia, antropologia, wiedza o kulturze, religii i literaturze

K_W17 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów nowoczesnej sztuki żydowskiej, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności oraz na podstawie testu końcowego ze znajomości dzieł sztuki i zagadnień analizowanych w trakcie zajęć. Pisemny test obejmuje rozpoznawanie slajdów, pytania testowe i opisowe. Minimalnym progiem zaliczenia jest 50% uzyskanych punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czekanowska-Gutman
Prowadzący grup: Monika Czekanowska-Gutman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)