Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie dr M. Czekanowska-Gutman

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSLICCZG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr M. Czekanowska-Gutman
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć w formule proseminarium będą rozważania i dyskusje na temat różnorodnych aspektów nowoczesnej sztuki powszechnej od końca XIX w. do lat 50. XX w. w jej historyczno-kulturowym kontekście, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki uprawianej przez artystów żydowskiego pochodzenia. Zaproponowane przez studentów lub zasugerowane przez prowadzącą zagadnienia staną się punktem wyjścia do stworzenia referatu, a następnie pisemnej pracy.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy wybranych przez studentów oraz zasugerowanych przez prowadzącą zagadnień ze sztuki nowoczesnej i powszechnej w okresie od końca XIX w. do lat 50. XX w. w jej historyczno-kulturowym kontekście, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki tworzonej przez artystów żydowskiego pochodzenia. Zagadnienia te staną się punktem wyjścia do przygotowywania w trakcie seminarium referatu, a następnie pisemnej pracy z opracowanym stanem badań, jednoznacznie wyartykułowanymi założeniami, odpowiednio dobraną metodologią i klarowną argumentacją. Oprócz prezentacji tematów (wybranych w trakcie konsultacji z prowadzącą) zaplanowane są wizyty w Galerii Malarstwa XIX Wieku w Muzeum Narodowym oraz w Żydowskim Instytucie Historycznym, gdzie analizie poddane zostaną wybrane działa ze zbiorów tychże i zjawiska artystyczne obecne w sztuce nowoczesnej. Zajęcia mają na celu nie tylko przygotowanie studentów do samodzielnego pisania prac badawczych z zakresu sztuki nowoczesnej i rozwijanie umiejętności przygotowywania publicznych wystąpień naukowych, ale także udoskonalenie krytycznej analizy i interpretacji różnych rodzajów dzieł sztuki podczas bezpośredniego kontaktu z nimi.

Literatura:

Amishai-Maisels Ziva, Depiction and Interpretation. Influence of the Holocaust on Visual Arts, Oxford 1993.

Cohen Richard I., Jewish Icons: Art and Society in Modern Europe, Berkeley 1998.

Ecco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekł. Grażyna Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

D’Alleva Anne, Metody i teorie historii sztuki. Jak czytać? przekł. Eleonora Jedlińska, Jakub Jedliński, Kraków 2012.

Kampf Avram, From Chagall to Kitaj. Jewish Experience in the Art of the Twentieth Century, Massachusetts 1984.

Malinowski Jerzy, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX w., Warszawa 2000.

Mendelsohn Amitai, Behold the Man. Jesus in Israeli Art, Jerusalem 2017.

Preziosi Donald red., The Art of Art History. A Critical Anthology, Oxford 1998

Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Literatura będzie dostosowywana do indywidualnych zainteresowań badawczych uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Student/ Studentka:

-„potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy”( K2_U01)

- „potrafi wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki” (K2_U02)

– „potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym” (K2_U04)

– „potrafi stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań” (K2_U05)

– „potrafi stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach” (K2_U06)

– „potrafi stosować pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki” (K2_U08)

– „potrafi stosować pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie historii sztuki lub w obszarze leżącym na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych”( K2_U09)

– „potrafi stosować umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej” (K2_U11).

– „potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planować własne przedsięwzięcia badawcze, jak też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych”( K2_U13)

– „umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową” (K2_U14)

– „ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych”(K2_W06)

– „zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki”(K2_W07)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie referatu w formie ustnej (prezentacja na zajęciach) na wybrany temat, a następnie przygotowanie w oparciu o referat pracy pisemnej oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czekanowska-Gutman
Prowadzący grup: Monika Czekanowska-Gutman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)