Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie dr M. Smoliński, dr. R. Sulewska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSLICMS
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr M. Smoliński, dr. R. Sulewska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zadaniem studenta będzie poddanie szczegółowej analizie wybranego dzieła lub zjawiska artystycznego z wykorzystaniem warsztatu badawczego historyka sztuka.

Pełny opis:

Proseminarium stanowi wprowadzenie do napisania pracy licencjackiej. Cykl zajęć będzie podzielony na dwie części, nie odzwierciedlające podziału na semestry. W części pierwszej będą wspólnie omawiane i analizowane różne rodzaje źródeł (np. wizytacje kościelne, kroniki, relacje z podróży) ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w badaniach nad sztuką, przede wszystkim nowożytną. Program części drugiej proseminarium kształtowany jest na podstawie indywidualnych zainteresowań uczestników i skupia się na wybranych aspektach sztuki nowożytnej. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności interpretacji i analizy dzieła sztuki z uwzględnieniem jego różnorodnych kontekstów. Poszczególne zagadnienia dadzą możliwość prezentacji różnorodnych typów analizy i tekstów. Poza zdobyciem wiedzy w wybranych zakresach zajęcia mają pomóc w opanowaniu warsztatu badawczego i wyrobieniu umiejętności niezbędnych do napisania pracy licencjackiej.

Literatura:

• Bohdziewicz P., Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej z lat 1700-1729 w zbiorach Czartoryskich w Krakowie, Lublin 1964.

• Cui contingit nasci, restat mori: wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas, H. Suchojad, Warszawa 2005.

• Fabiański M., Złoty Kraków, Kraków 2010, s. 243-277.

• Glasser H., Artists' contracts of the early Renaissance, New York-London 1977

• Hałówna M., Senkowski J., Materiały archiwalne do budowy zamku warszawskiego. Rachunki budowy z lat 1569-1572, w: Z dziejów odrodzenia w Polsce, Warszawa 1954, [Teki Archiwalne, II], s. 192-400.

• Jarzębski A., Gościniec albo krotkie opisanie Warszawy, oprac. i wstęp W. Tomkiewicz, Warszawa 1974.

• Kalinowski K., Warsztat barokowego rzeźbiarza, „Artium Quaestiones”, 7: 1995, s. 103-140.

• Krasny P., Epistola pastoralis biskupa Bernarda Maciejowskiego z roku 1601. Zapomniany dokument recepcji potrydenckich zasad kształtowania sztuki sakralnej w Polsce, „Modus. Prace z Historii Sztuki”, 7: 2006, s. 119-148.

• Krasny P., Fabrica Ecclesiae Ruthenorum. Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowy w latach 1777-1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego, Kraków 2010.

• Kronika Reformatów poznańskich, oprac. J. Wiesiołowski, S.B. Tomczak, G.A. Wiśniowski, Poznań 2006.

• Kronika Jezuitów poznańskich (młodsza) tom I: 1570-1653, oprac. L. Grzebień, J. Wiesiołowski, Poznań 2004.

• Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, oprac. A. Miłobędzki, Wrocław 1957.

• Martinola G., Lettere dai paesi transalpini degli artisti di Meride e dei villaggi vicini (XVII-XIX), In appendice L’emigrazione delle maestranze d’arte del Mendrisiotto oltre le Alpi (XVI-XVIII), [b.m.] 1963.

• Materiały do dziejów Ziemi Płockiej. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku, t. 10: Ziemia Dobrzyńska, zebrał i oprac. M.M. Grzybowski, Płock 1999.

• Montagu J., Roman Baroque Sculpture. The Industry of Art, New Haven 1989

• Sokolski J., Słownik barokowej symboliki natury, Tom wstępny: Barokowa księga natury, Wrocław 2000.

• Testamenty szlachty krakowskiej XVII – XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799, oprac. A. Falniowska-Gradowska, Kraków 1997.

• Uchwała Synodu Krakowskiego o malarstwie sakralnym, 1621, w: Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wybór i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1985, s. 428-431.

• Wargocki A., O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje, wyd. J. Sokolski, red. J. Kroczak, Warszawa 2011.

• Wizerunek łaźni pińczowskiej, „Dziennik Wileński. Historya i Literatura”, 1829, t. 8 (listopad), s. 371-387.

• Barnet S., A Short Guide to Writing about Art, wyd. VIII, New York – Boston – San Francisco 2005

• D’Alleva A., Jak studiować historię sztuki, tłum. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008

• D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008

• Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007

• Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, wyd. II, Gdańsk 1999

• Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką, magisterską, doktorską, wyd. VII, Warszawa 2005

Dodatkowa literatura będzie uzgadniana z każdym uczestnikiem zajęć indywidualnie.

Materiały na zajęcia udostępniane w wyodrębnionym katalogu

na Dysku Google

Efekty uczenia się:

K_W17, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U13, K_K01

Po zrealizowaniu zajęć student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą podjętego problemu badawczego; analizuje źródła po kątem możliwości wykorzystania w badaniach nad sztuką nowożytną; posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki; formułuje i uzasadnia tytuł i zakres pracy, opracowuje kwestionariusz badawczy; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje, źródła i opracowania właściwe dla podjętego tematu, wyszukuje i czyta krytycznie literaturę przedmiotu; prezentuje wyniki swojej pracy, dyskutuje o tezach zawartych w prezentacjach innych uczestników zajęć; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz umiejętność wyciągania wniosków; potrafi pracować i współdziałać w grupie; posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim, redaguje teksty zgodnie z przyjętymi zasadami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, pracy na zajęciach oraz referatu wygłoszonego i następnie złożonego w formie pisemnej, ocenianego zgodnie z kryteriami oceniania pracy licencjackiej stosowanymi w Instytucie Historii Sztuki UW.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Smoliński, Renata Sulewska
Prowadzący grup: Mariusz Smoliński, Renata Sulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)