Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka muzealna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PTER
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka muzealna
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyka zawodowa obowiązkowa dla studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia.

Pełny opis:

Głównym celem praktyki jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, w szczególności w muzeach, galeriach, urzędach konserwatorskich, pracowniach konserwatorskich, instytucjach naukowo-badawczych, domach aukcyjnych, regionalnych domach kultury, firmach art-konsultingowych. Zadaniem praktyki jest zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z wybranym miejscem odbywania praktyki, poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli w wybranym miejscu odbywania praktyk, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych, kształcenie odpowiedzialności zawodowej za własny rozwój oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

- K1_W10 - posiada wiedzę o dawnych i współczesnych instytucjach kultury i orientację w życiu kulturalnym, zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem, przechowywaniem i ochroną dziedzictwa kultury,

W zakresie umiejętności:

- K1_U01- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje , wykorzystując różne źródła i sposoby,

W zakresie kompetencji społecznych:

- K1_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- K1_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

- K1_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych

- K1_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (muzealnika, kuratora, edukatora historii sztuki, animatora kultury, recenzenta wystaw),

- K1_K05 - ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie światowego i krajowego dziedzictwa kulturowego, standardów upowszechniania, bezpieczeństwa i ochrony dzieł sztuki.

- K1_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form (m.in. poznaje zbiory muzealne, wystawy, instytucje kultury).

Metody i kryteria oceniania:

Wybór instytucji, charakter i ramowy program praktyki oraz warunki jej odbywania studenci uzgadniają z opiekunem praktyk. Opiekun nadzoruje organizację i przebieg praktyki a także podejmuje decyzje co do jej zaliczenia na podstawie złożonego przez studenta zaświadczenia, zawierającego m.in. poświadczenie okresu odbywania praktyki i jej zakresu podmiotowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)