Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie dodatkowe dr W. Szymański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICDWSZ
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie dodatkowe dr W. Szymański
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie przeznaczone jest dla wszystkich studentów i studentek, których zainteresowania skupione są wokół sztuki nowoczesnej i współczesnej

Pełny opis:

Seminarium licencjackie przeznaczone jest dla wszystkich studentów i studentek, których zainteresowania skupione są wokół sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Zwłaszcza zaś dla tych, którzy chcieliby rozwijać refleksję na temat:

- sztuki polskiej, europejskiej, amerykańskiej i południowoamerykańskiej XX i XXI wieku,

- nowoczesnej krytyki artystycznej,

- muzealnictwa i muzeologii,

- architektury muzeów i medium wystawy,

- współczesnych praktyk kuratorskich,

- instytucjonalizacji sztuki,

- krytycznych przewartościowań sztuki XIX wieku.

Istotnym elementem seminarium jest także zapoznanie uczestników i uczestniczek z różnorodnymi, współczesnymi perspektywami badawczymi i metodologicznymi inspirowanymi, m.in., studiami postkolonialnymi, studiami lesbijskimi i gejowskimi, queer theory, feministyczną historią sztuki, heritage studies.

Literatura:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć, dostosowana do oczekiwań i potrzeb uczestniczek i uczestników kursu, profilowana indywidualnie w zależności od tematu i zakresu pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U10; K_U13; K_K01; K_K05

Uczestnicy i uczestniczki kursu poszerzą swoją wiedzę na temat historii sztuki nowoczesnej i współczesnej, jak również jej krytycznej oraz naukowej recepcji. Pogłębią także umiejętność samodzielnego i twórczego interpretowania zjawisk z zakresu sztuki współczesnej oraz współczesnej kultury wizualnej, a także ich dyskursywnego kontekstualizowania. Ponadto zapoznani zostaną z zasadami przygotowywania samodzielnego tekstu o charakterze naukowym, jego pisania i konstruowania. Uczestnicy i uczestniczki nauczą się opracowywać stan badań i wyniki kwerendy archiwalnej i bibliotecznej, jak również krytycznie analizować i interpretować tekstowe wypowiedzi na temat sztuki nowoczesnej i współczesnej. Będę umieli także wykorzystywać w swoich badaniach różnorodne perspektywy metodologiczne.

Student zna i rozumie:

ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk historycznych;

ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki;

ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki.

Student potrafi:

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;

wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki;

integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie historii sztuki oraz zastosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych;

przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań;

stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach;

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjno-komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach;

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planować własne przedsięwzięcia badawcze, jak też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych.

Student jest gotów do:

odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form (poznaje zbiory muzealne, wystawy, instytucje kultury, uczestniczy w spotkaniach z artystami, kuratorami, kustoszami i konserwatorami).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, wygłoszenie podczas zajęć referatu poświęconego problematyce związanej z przygotowywaną pracą, jak również przygotowanie i złożenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)