Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie - dodatkowe dr M. Smoliński, dr R. Sulewska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICSSD
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie - dodatkowe dr M. Smoliński, dr R. Sulewska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone wybranym aspektom sztuki nowożytnej.

Pełny opis:

Program zajęć kształtowany jest w oparciu o indywidualne zainteresowania studentów odzwierciedlone w wybranych do opracowania tematach. Skupia się na wybranych aspektach sztuki nowożytnej. Na poszczególnych etapach przygotowywania prezentacji dyskutowane będą kwestie dotyczące przyjętych założeń metodologicznych, wykorzystanej literatury i źródeł oraz samej prezentacji wyników.

Literatura:

• Barnet S., A Short Guide to Writing about Art, wyd. VIII, New York – Boston – San Francisco 2005

• D’Alleva A., Jak studiować historię sztuki, tłum. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008

• D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008

• Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007

• Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, wyd. II, Gdańsk 1999

• Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką, magisterską, doktorską, wyd. VII, Warszawa 2005Materiały na zajęcia udostępniane w

Materiały na zajęcia udostępniane w wyodrębnionym katalogu

na Dysku Google

Dodatkowa literatura będzie uzgadniana z każdym uczestnikiem zajęć indywidualnie.

Efekty uczenia się:

K_W17, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U13, K_K01

Po zrealizowaniu zajęć student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranego problemu badawczego; analizuje źródła po kątem możliwości ich wykorzystania w badaniach nad sztuką nowożytną; posiada umiejętności obejmujące formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie, analizę i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki; uzasadnia wybór tematu badań, opracowuje kwestionariusz badawczy, formułuje tytuł, zakres i konstrukcję pracy; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł sztuki z zastosowaniem metod badawczych odpowiednich dla wybranego problemu; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; wyszukuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia informacje, źródła i opracowania właściwe dla podjętego tematu, czyta krytycznie literaturę przedmiotu; prezentuje wyniki swojej pracy, dyskutuje o tezach zawartych w prezentacjach innych uczestników zajęć; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków; potrafi pracować i współdziałać w grupie; posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych; redaguje teksty naukowe zgodnie z przyjętymi zasadami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przedstawionej podczas zajęć prezentacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Smoliński, Renata Sulewska
Prowadzący grup: Mariusz Smoliński, Renata Sulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)