Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane teorie nauk o sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SZD-WTN Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane teorie nauk o sztuce
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i przedyskutowanie najważniejszych teorii i metod stosowanych w naukach o sztukach pięknych i muzyce. Każda jednostka zostanie poświęcona jednemu wybranemu podejściu badawczemu lub specyficznemu obszarowi badań:

- Teoria sprawczości rzeczy (Materialność świetlnego zapisu, czyli fotografia jako rzecz)

- Antropologia obrazu (Sztuka jako wydarzenie)

- Społeczna historia sztuki. Od różnych form marksizmu do różnych socjologii historycznych

- Kolekcja, muzeum… domeny historyków sztuki, antropologów kultury, historyków idei?

- Metodologia badań nad sztuką żydowską: Wprowadzenie

- Metodologia badań nad sztuką żydowską: Różnorodność perspektyw

- Semiotyka i teologia ikony

- Obrazy i rzeczy (kult obrazów i kult relikwii)

- Metodologie badań nad transferem źródeł muzycznych w XVIII wieku

- Metodologie badań etnomuzykologicznych

- Metodologia badań nad muzyką popularną (1). Perspektywa stylistyczno-gatunkowa

- Metodologia badań nad muzyką popularną (2). Muzyka - słowo - performans

Literatura:

wykaz literatury związanej z przedmiotem

Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2012.

Hans Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoka sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010.

Robin Cormack, Writing in Gold. Byzantine Society and its Icons, London 1985.

Boris Uspensky, The Semiotics of the Russian Icon, Lisse 1976.

Leonid Uspienski, Teologia ikony, przeł. M. Żurowska, Poznań 1993 (lub inne wydanie).

Maria Piotrowska, Hermeneutyka muzyczna: teoria i praxis, „Studia Theologica Varsaviensia” 25/2 (1987), s. 179–199.

Johann Thamm (1719–1787) / Anton Weigang (1751–1829). Opella de Passione Domini, ed. Tomasz Jeż, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2019 (Fontes Musicae in Polonia, C/XI.1–2). [http://fontesmusicae.pl/edycje-nutowe-seria-c/]

Albert Göhler, Verzeichnis der in den Frankfurter und Leipziger Messkatalogen der Jahre 1564 bis 1759 angezeigten Musikalien, Hilversum, 1965 [1902].

Hans-Joachim Schulze, J. S. Bach’s Concerto-arrangements for Organ – Studies or commissioned Works?, „The Organ Yearbook” 3 (1972), s. 4–13.

Music Publishing in Europe 1600–1900, ed. Rudolf Rasch, Berlin 2005.

Efekty uczenia się:

1. W zaawansowanym stopniu - zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej (P6S_WG)

2. Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych oraz metodologię badań naukowych (P8S_WG)

Doktorant w zakresie umiejętności:

1. Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (P6S_UW)

2. Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; potrafi brać udział w debacie - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (P6S_UK)

3. Potrafi inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym (P8S_UK)

4. Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii (P6S_UK)

Doktorant w zakresie postaw/kompetencji społecznych:

1. Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (P6S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

Ddopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: dopuszczalne dwie nieobecności usprawiedliwione lub nie więcej niż jedna nieusprawiedliwiona

Osiągnięcie efektów kształcenia będzie sprawdzane na podstawie ustnych, przeprowadzanych samodzielnie przez doktorantów (w trakcie zajęć) krótkich analiz, przygotowywanych w oparciu o wiedzę pozyskaną w toku omówionych z prowadzącymi różnych case studies. Wypowiedzi doktorantów będą podstawą do weryfikacji opanowania przez nich nowej, przedstawianej na zajęciach terminologii i informacji ze wspólnie analizowanych lektur/materiałów audiowizualnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Jurkowlaniec
Prowadzący grup: Monika Czekanowska-Gutman, Tomasz Górny, Mariusz Gradowski, Tomasz Jeż, Grażyna Jurkowlaniec, Weronika Kobylińska-Bunsch, Tomasz Nowak, Andrzej Pieńkos, Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.