Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badawczy historyka sztuki – technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-WBTI-CW
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy historyka sztuki – technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia służą stworzeniu i udoskonaleniu zaplecza naukowego niezbędnego do przygotowywania różnego rodzaju prac pisemnych (w tym m.in. pracy licencjackiej) oraz wystąpień na konferencjach i seminariach – za pomocą technologii informacyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wykształcenie i wspomaganie umiejętności badawczych niezbędnych do sporządzania różnego typu prac o naukowych (w tym pracy licencjackiej), jak również przygotowywania wystąpień publicznych w toku studiów – za pomocą technologii informacyjnych. Cykl zajęć został podzielony na trzy bloki tematyczne, w ramach których będą dyskutowane etapy pracy badawczej oraz omawiane sposoby prezentacji badań w formie referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach.

W pierwszym bloku studenci/studentki zaznajomią się z formułowaniem problemu badawczego, kwerendą (na podstawie elektronicznych baz danych, bibliotek cyfrowych, wyszukiwarek internetowych itd.), gromadzeniem materiału ilustracyjnego, porządkowaniem zasobów oraz sporządzaniem planu pracy naukowej. Drugi blok będzie dotyczył wystąpień publicznych; studenci/studentki zapoznają się ze sposobem przygotowania referatu i abstraktu na konferencję (m.in. przy zastosowaniu programów graficznych np. Microsoft Power Point). Trzeci blok dotyczy umiejętności doskonalenia pisania prac naukowych, w tym pracy licencjackiej, artykułów naukowych, recenzji książek oraz innych tekstów naukowych z zakresu historii sztuki (zaawansowana obsługa programu Microsoft Word).

Literatura:

Belcher Wendy Laura, Writing Your Journal Article in 12 Weeks: a Guide to Academic Publishing Success, Second Edition, Chicago 2019.

Barnet Sylvan, A Short Guide to Writing about Art, New York 2005.

D'Alleva Anne, Jak studiować historię sztuki, tłum. E. Jedlińska, J. Jedliński, Kraków 2008.

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekł. Grażyna Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Hayot Eric, The Elements of Style: Writing for the Humanities, New York 2014.

Maćkiewicz Jolanta, Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, Warszawa 2014.

Sword Helen, Stylish Academic Writing, Cambridge, MA; London 2012.

Zenderowski Radsław, Technika psiania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student potrafi:

– wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (K1_U01);

– wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników (K1_U02);

– umie samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna (K1_U03);

– porozumiewać się, z wykorzystaniem różnych technik i kanałów informacyjnych, ze specjalistami w zakresie historii sztuki (K1_U07);

– realizować wystąpienia ustne w języku polskim dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł (K1_09).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze), aktywny udział w zajęciach, realizowanie wyznaczonych zadań, przygotowanie konspektu pracy (postawienie problemu badawczego, kwerenda w bazach danych, bibliotekach cyfrowych i archiwach internetowych, przygotowywanie spisu treści oraz bibliografii).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czekanowska-Gutman
Prowadzący grup: Monika Czekanowska-Gutman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czekanowska-Gutman
Prowadzący grup: Monika Czekanowska-Gutman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)