Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do technik i terminologii rzemiosła artystycznego i designu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-WDHSRDWE
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do technik i terminologii rzemiosła artystycznego i designu
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład poświęcony wybranym dziedzinom rzemiosła

artystycznego i designu. Celem pełnego cyklu wykładów jest

zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z

zakresu rzemiosła artystycznego i designu (m.in. złotnictwa,

meblarstwa, ceramiki, tkanin, szkła, introligatorstwa) przez

pryzmat technik i materiałów.

Pełny opis:

Wykład poświęcony wybranym dziedzinom europejskiego

rzemiosła artystycznego i designu. W trakcie kolejnych zajęć

omówione zostaną przez pryzmat technik, materiałów i funkcji

zagadnienia z zakresu rzemiosła artystycznego i designu, m.in.

złotnictwa (w tym także biżuterii), meblarstwa, szkła, ceramiki

artystycznej (fajans, kamionka, porcelana), tkanin (tkanin

użytkowych i dekoracyjnych), haftów i koronek, ubiorów i

akcesoriów oraz opraw książkowych. Wśród poruszanych

zagadnień znajdą się także związki rzemiosła artystycznego z

innymi dziedzinami sztuki. Omówieniu poszczególnych typów

obiektów będą towarzyszyły podstawowe informacje dotyczące

oceny stanu zachowania i warunków ich przechowywania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bender A., Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin 2004.

Bhaskaran L., Design XX wieku: główne nurty i style we

współczesnym designie, Warszawa 2006.

Chruszczyńska J., Orlińska-Mianowska E., Tkaniny

dekoracyjne, Warszawa 2009.

Drahotová O., Szkło europejskie, Warszawa 1984.

Foot M., Bookbinders at work: their roles and methods, London

2006.

Gradowski M., Dawne złotnictwo: technika i terminologia,

Warszawa 1984.

Grzeluk I., Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 2000,

Biblioteka Kolekcjonera.

Janneau G., Encyklopedia sztuki dekoracyjnej, Warszawa 1978.

Kowecka E., Polska porcelana, Wrocław 1983.

Lhotka E.R., ABC of leather bookbinding: an illustrated manual

on traditional bookbinding, Londyn 2000.

Mańkowski T., Polskie tkaniny i hafty XVI–XVIII wieku,

Wrocław 1954.

Miller L.E., Lafuente A.C. (red.), Silk, fibre, fabric and fashion,

London – New York 2021.

Morant H. de, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do

współczesności, Warszawa 1983.

Polak A., Szkło i jego historia, Warszawa 1981.

Rada P., Techniki ceramiki artystycznej, Warszawa 1993.

Samek J., Polskie rzemiosło artystyczne: czasy nowożytne,

Warszawa 1984.

———, Dzieje złotnictwa w Polsce, Warszawa 1993.

———, Polskie rzemiosło artystyczne: średniowiecze,

Warszawa 2000.

Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2007.

Shelley M. (red.), The Care and Handling of Art Objects:

Practices in The Metropolitan Museum of Art (revised edition,

2019), New York 2019.

Szelegejd B., Wyrafinowany urok białej porcelany. Wilanowska

kolekcja biskwitów, Warszawa 2006.

Szelegejd B., Czerwona i czarna kamionka oraz jej

naśladownictwa w zbiorach wilanowskich, Warszawa 2013.

Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 3 Rzemiosło

artystyczne, Warszawa 1990.

Broszury z serii „Ochrona Zabytków”,

https://nimoz.pl/dzialalnosc/wydawnictwa/seria-ochrona-

zbiorow.

Literatura uzupełniająca:

Betlejewska C., Meble gdańskie od XVI do XIX wieku,

Warszawa 2001.

Chrościcki L., Porcelana - znaki wytwórni europejskich,

Warszawa 1991.

Ciechańska M., Papierowe obicia ścienne w pałacu w

Wilanowie: studium portretowe ; historia, technologia i

konserwacja, Warszawa 2010.

Daranowska-Łukaszewska J., Dworzak A., Betlej A (red.),

Ornament i dekoracja dzieła sztuki: studia z historii sztuki,

Warszawa 2015.

Hryszko H., Kwaśnik-Gliwińska A., Stachurska M. (red.),

Tekstylia w zbiorach sakralnych. Inwentaryzacja – konserwacja

– przechowywanie, Warszawa 2013.

Huml I., Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978.

———, Sztuka przedmiotu – przedmiot sztuki, Warszawa 2003.

Kjellberg P., Historia mebli europejskich: od średniowiecza do

współczesności ze szczególnym uwzględnieniem wzorów

francuskich, Warszawa 2014.

Kopplin M., Chinois Drezdeńska sztuka lakiernicza w Pałacu

Wilanowskim, Warszawa  2006.

Kostrzyńska-Miłosz A., Polskie meble 1918–1939: forma,

funkcja, technika, Warszawa 2005.

———, Polskie meble 1945–1970. Idee i rzeczywistość,

Warszawa 2021.

Krupa N. (red.), Tkaniny zabytkowe z okresu od XV do XVII

wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów, t. 1,

Tkaniny z XV i XVI wieku, Kraków 2021.

Michałowska M., Słownik terminologiczny włókiennictwa,

Warszawa 1995, Biblioteka muzealnictwa i ochrony zabytków t.

92.

Molenda-Berkowicz M., Splendide vestitus: o znaczeniu

ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447-

1572, Kraków 2012.

Moskal K., Hafty krakowskie do połowy wieku XV i ich twórcy,

Kraków 2021.

Nowacki D., Piwocka M., Szewczyk-Prokurat D., Wlaźnik A.

(red.), Rządzić i olśniewać: klejnoty i jubilerstwo w Polsce w

XVI i XVII wieku: eseje, Warszawa 2019.

Pese C., Peters U. (oprac.), Wierzbicki R. (tłum.), Swirida D.H.

(red. wersji pol.), Idea Thoneta: meble z drewna giętego i rur

stalowych, Norymberga 1989.

Regulska G., Gotyckie złotnictwo w Polsce, Warszawa 2015.

Ślesiński W., Fałszerstwa rzemiosła artystycznego, Wrocław

1994.

Tomaszewski J., Oprawy haftowane i tekstylne z XVI-XIX

wieku w zbiorach polskich, Warszawa 2013.

Turnau I., Moda i technika włókiennicza w Europie od XVI do

XVIII wieku, Wrocław 1984.

Wagner A., Superekslibris polski: studium o kulturze

bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku,

Toruń 2016.

Wilson T., Maiolica: Italian Renaissance Ceramics in the

Metropolitan Museum of Art, Metropolitan Museum of Art

2016.

Zamrzycka J., Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII

wieku: typologia cech warsztatowych, Toruń 2014.

Zasławska D., Chinoiserie w Wilanowie: studium z dziejów

nowożytnej recepcji mody chińskiej w Polsce, Warszawa 2008,

Artystyczny Orient 8.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Po uczestniczeniu w cyklu wykładów student zna i

rozumie:

K_W02 zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną

dotyczącą rzemiosła artystycznego i designu, w szczególności w

zakresie technik, materiałów, funkcji, datowania, warunków

przechowywania.

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii

sztuki, obejmującą dzieje, teorię i metodologię dyscypliny.

K_W10 zna na terminologię z zakresu teorii i praktyki złotniczej

i ceramicznej, a także innych działów rzemiosła artystycznego i

designu.

K_W11 ma podstawową wiedzę o technikach i technologii

złotnictwa i ceramiki, a także innych działów rzemiosła

artystycznego i designu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, składający się z dwóch części:

● testu wizualnego (slajdy do rozpoznania) – 60%

punktów;

● pytań otwartych i zamkniętych – 40% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Herman
Prowadzący grup: Magdalena Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Herman
Prowadzący grup: Magdalena Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)