Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat metodologiczny historyka sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-WMHSZCW
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat metodologiczny historyka sztuki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom metod badawczych stosowanych we współczesnej historii sztuki. Umożliwiają zapoznanie się z ważnymi koncepcjami metodologicznymi z uwzględnieniem ich ciągłości, analogii i konfrontacji. Szczególny nacisk położony jest na relację pomiędzy stanowiskiem badacza a praktyką interpretacji.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią przegląd stanowisk metodologicznych historii sztuki stosowanych współcześnie – od koncepcji formalistycznych, ikonologicznych, przez hermeneutyczne, semiotyczne, psychoanalityczne, po feministyczne, antropologiczne. Prowadzone są poprzez analizę tekstów źródłowych, w których interpretacja dzieł artystycznych zajmuje istotne miejsce. W toku zajęć szczególna uwaga zwrócona zostanie na kluczowe pojęcia, takie jak m.in. styl, obraz, reprezentacja, interpretacja, recepcja. Stanowiska metodologiczne zaprezentowane zostaną z uwzględnieniem rozważań nad świadomością historii sztuki jako dyscypliny naukowej.

Literatura:

• Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, tłum. Jolanta Mach, Łódź 2004.

• Bal Mieke, Czytanie sztuki?, tłum. Maciej Maryl, „Teksty Drugie” 2012, nr 1-2, s. 39-58.

• Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Warszawa 2008.

• Belting Hans, Antropologia obrazu, Kraków 2007.

• Białostocki Jan, Posłanie Aby Warburga: historia sztuki czy historia kultury?, [w:] tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Cykl drugi, Warszawa 1987, s. 187-203.

• Boehm Gottfried, O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, red. Daria Kołacka, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Anna Pieczyńska-Sulik, Kraków 2014.

• Bryl Mariusz, Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, „Artium Quaestiones” VI, 1993, s. 55-82.

• Tenże, New Art History, nauka, polityka, obyczaj, „Artium Quaestiones” VII, 1995, s. 185-218.

• Tenże, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2008.

• Didi-Huberman Georges, Obrazy mimo wszystko, tłum. Maja Kubiak Ho-Chi, Kraków 2008.

• Tenże, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, tłum. Barbara Brzezicka, Gdańsk 2011.

• Gadamer Hans-Georg, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1993.

• Gombrich Ernst, Wstęp. Psychologia i zagadka stylu, [w:] tegoż, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, tłum. Jan Zarański, Warszawa 1981, s. 15-36.

• Tenże, Pisma o sztuce i kulturze, oprac. Richard Woodfield, Kraków 2011.

• Jakubowska Agata, Feminizm i współczesna historia sztuki, „Artium Quaestiones” XX, 2009, s. 103-114.

• Mitchell William J. Thomas, Czego chcą obrazy? Pragnienie przedstawień, życie i miłość obrazów, tłum. Łukasz Zaremba, Warszawa 2013.

• Panofsky Erwin, Ikonografia i ikonologia, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32.

• Tenże, Et in Arcadia Ego. Poussin i tradycja elegijna, tłum. Agnieszka Morawińska, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1971, s. 324-342.

• Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Questiones”, red. Mariusz Bryl, Piotr Juszkiewicz, Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki, Poznań 2009.

• Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, red. Jan Białostocki, Warszawa 1976.

• Warburg Aby, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, tłum. Ryszard Kasperowicz, Gdańsk 2010.

• Tenże, Obrazy z terytorium Indian Pueblo w Ameryce Północnej, tłum. Paulina Sosnowska, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2011, nr 2-3, s. 41-54.

• Tenże, Atlas Mnemosyne. Wprowadzenie, tłum. Krzysztof Pijarski, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2011, nr 2-3, s. 110-115.

• Wölfflin Heinrich, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, tłum. Danuta Hanulanka, Warszawa 1962 [Gdańsk 2006].

Szczegółowa literatura do opracowania zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Studenci nabędą i utrwalą wiedzę o współczesnych metodach badawczych historii sztuki, ponadto będą w stanie zdefiniować związane z nimi kluczowe pojęcia. Zajęcia zachęcą do stosowania omówionych zagadnień w dalszych studiach i własnych badaniach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wygłoszonego referatu, aktywności na zajęciach oraz zapowiedzianych kolokwiów pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smalcerz
Prowadzący grup: Joanna Smalcerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)