Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - niemiecki, poz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-0KKKCN1
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - niemiecki, poz.1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów.

Studenci uczestniczący w zajęciach kontynuują naukę języka niemieckiego. Jest to drugi język specjalności (C) , jego znajomość jest już na poziomie B2 wg. ESOKJ, lub zbliżonym .


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka języka niemieckiego jako drugi język specjalności (C) wybranego spośród oferowanych języków rozpoczyna się od poziomu B2 lub zbliżonego. Przedmiot obejmujący w semestrze 120 godzin dydaktycznych w sali składa się z modułów tematycznych i wymaga znacznego nakładu pracy samodzielnej studentów.

Celem przedmiotu jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym, odpowiadającym poziomowi B2+ w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ). W procesie nauczania kładzie się nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój różnorodnych kompetencji komunikacji językowej (m.in. pragmatycznej, socjolingwistycznej, kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych). Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości języka niemieckiego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów I stopnia, dla których język niemiecki jest językiem C specjalności.

W trakcie zajęć Kształcenie kompetencji komunikacyjnych w semestrze I, nauka języka niemieckiego wybranego spośród oferowanych języków rozpoczyna się od poziomu B2 lub zbliżonego. Celem przedmiotu jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym, odpowiadającym poziomowi B2+ w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ) pod koniec pierwszego roku studiów.

W procesie nauczania kładzie się nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój kompetencji komunikacji językowej, kompetencji pragmatycznej, socjolingwistycznej, oraz kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych tj. mówienia i wymowy, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem, jak również w zakresie znajomości leksyki i struktur gramatyczno-składniowych na poziomie docelowym dla roku pierwszego. Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości języka niemieckiego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana, w szczególności związane z pracą w dziedzinach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich.

Przedmiot w pierwszym semestrze I-ego roku składa się z modułów tematycznych: (1) Gramatyka (2) Mówienie i Słuchanie (3) Pisanie i czytanie (4) Fonetyka

Celem powyższych modułów jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowej, w tym:

- kompetencji leksykalnej (poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem nauczania na poziomie B2+ ESOKJ);

- kompetencji gramatycznej (rozumienia i wypowiadania się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach);

- kompetencji fonologicznej (kształtowanie umiejętności poprawnej artykulacji dźwięków języka niemieckiego, opanowania rytmiki i intonacji);

- kompetencji dyskursywnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku niemieckim na poziomie B2+ ESOKJ).

- kompetencji funkcjonalnej i socjolingwistycznej (umiejętności dostosowania określonych środków wyrazu do sytuacji komunikacyjnej i odbiorcy, w kontekście wybranych aspektów kulturowych dotyczących języka niemieckiego na poziomie biegłości B2+ ESOKJ),

Godziny kontaktowe w semestrze: 120 godz.

Praca własna studenta:

- czytanie/przyswajanie zadanych materiałów pisemnych – 25 godz.

- prace domowe z zakresu gramatyki praktycznej – 15 godz.

- tworzenie prac pisemnych i prezentacji ustnych – 35 godz.

- praktyczne ćwiczenia fonetyczne – 10 godz..

- przygotowanie do zaliczeń semestralnych – 15 godz.

Całkowita ilość godzin pracy własnej: 100 godzin.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Ustalana indywidualnie przez każdego prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie B2+, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K1_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne na poziomie B2+; zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy języka niemieckiego, ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu; zna specyfikę wymowy języka niemieckiego.(K1_W01)

- rozumie kompleksową naturę języka niemieckiego oraz jego złożoność na poziomie B2+ (K1_W03)

- zna i rozumie elementy kultury obszaru języka niemieckiego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej(K1_W07, K1_W10)

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanym językiem niemieckim (K1_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie B2+ według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K1_U05, K1_U09)

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku niemieckim na poziomie B2+ oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K1_U01);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka niemieckiego, potrafi odpowiednio zareagować w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K1_U03);

- potrafi rozróżnić w wymowie odmianę niemiecką, austriacką i szwajcarską (K_U05)

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku niemieckim w zakresie wprowadzanych zagadnień (K1_U06);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe (K1_U07).

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i zawodowych w języku niemieckim, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K1_U12)

- potrafi rozwiązywać problemy i wykonywać zadania językowe w języku niemieckim na poziomie kompetencji B2+ w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonanie oceny sytuacji oraz dobór właściwych metod i narzędzi (K1_U13)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku niemieckim (K1_K06);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku niemieckim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K1_K01);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i kraju niemieckojęzycznym na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K03).

- jest gotów podejmować działania w komunikacji międzyjęzykowej służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego Polski i krajów niemieckojęzycznych (K1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

każdy moduł tematyczny może podlegać następującej ocenie:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- śródsemestralne i semestralne testy pisemne

- śródsemestralne i semestralne kolokwia ustne

- przygotowanie prezentacji/pracy pisemnej

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa z semestru I przedmiotu Kształcenie Kompetencji Komunikacyjnych wpisywana do systemu USOS jest średnią ocen ze wszystkich modułów. Niezaliczenie jednego z modułów skutkuje niezaliczeniem całego kursu Kształtowanie Kompetencji Komunikacyjnej w sem. I, wpisaniem oceny niedostatecznej w systemie USOS i koniecznością poprawy niezaliczonego modułu (lub modułów) w zimowej sesji poprawkowej na tych samych zasadach i w tej samej formie co w sesji właściwej.

Próg zaliczeniowy ocenianych prac obowiązujący na wszystkich modułach to 60%. Wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne i semestralne, kolokwia, sprawdziany, kartkówki, wypracowania etc.) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia każdego z modułów. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych kursu. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) w pojedynczym module skutkuje oceną niedostateczną z tego modułu na koniec roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Malesa, Ewa Zwierzchoń-Grabowska
Prowadzący grup: Simon-Peter Baron von Kleist, Anna Bonek, Anna Chałabiś-Nogalska, Anna Jędrzejczyk, Katarzyna Malesa, Inga Probst, Stephanie Weismann, Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Malesa, Ewa Zwierzchoń-Grabowska
Prowadzący grup: Simon-Peter Baron von Kleist, Anna Bonek, Anna Chałabiś-Nogalska, Katarzyna Malesa, Inga Probst, Virginia Schulte, Stephanie Weismann, Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)