Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski, poz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-0KKKCR1 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski, poz.1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów.

Studenci uczestniczący w zajęciach kontynuują naukę języka rosyjskiego. Jest to drugi język specjalności (C), jego znajomość jest już na poziomie B2 wg. ESOKJ, lub zbliżonym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka języka rosyjskiego jako drugi język specjalności (C) wybranego spośród oferowanych języków rozpoczyna się od poziomu B2. Przedmiot obejmujący w semestrze 120 godzin dydaktycznych w sali składa się z modułów tematycznych i wymaga znacznego nakładu pracy samodzielnej studentów.

Celem przedmiotu jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym, odpowiadającym poziomowi B2+ w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ). W procesie nauczania kładzie się nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój różnorodnych kompetencji komunikacji językowej (m.in. pragmatycznej, socjolingwistycznej, kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych). Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości języka rosyjskiego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów I stopnia, dla których język rosyjski jest językiem C specjalności.

W trakcie zajęć Kształcenie kompetencji komunikacyjnych w semestrze I, nauka języka rosyjskiego wybranego spośród oferowanych języków rozpoczyna się od poziomu B2. Celem przedmiotu jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym, odpowiadającym poziomowi B2+ w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ) pod koniec pierwszego roku studiów.

W procesie nauczania kładzie się nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój kompetencji komunikacji językowej, kompetencji pragmatycznej, socjolingwistycznej, oraz kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych tj. mówienia i wymowy, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem, jak również w zakresie znajomości leksyki i struktur gramatyczno-składniowych na poziomie docelowym dla roku pierwszego. Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości języka rosyjskiego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana, w szczególności związane z pracą w dziedzinach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich.

Przedmiot w pierwszym semestrze I-ego roku składa się z modułów tematycznych: (1) Gramatyka i ortografia (2) Mówienie i słuchanie (3) Pisanie i czytanie (4) Fonetyka

Celem powyższych modułów jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowej, w tym:

- kompetencji leksykalnej (poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem nauczania na poziomie B2+ ESOKJ);

- kompetencji gramatycznej (rozumienia i wypowiadania się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach);

- kompetencji fonologicznej (kształtowanie umiejętności poprawnej artykulacji dźwięków języka rosyjskiego, opanowania rytmiki i intonacji);

- kompetencji dyskursywnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku rosyjskim na poziomie B2+ ESOKJ).

- kompetencji funkcjonalnej i socjolingwistycznej (umiejętności dostosowania określonych środków wyrazu do sytuacji komunikacyjnej i odbiorcy, w kontekście wybranych aspektów kulturowych dotyczących języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2+ ESOKJ),

Godziny kontaktowe w semestrze: 120 godz.

Praca własna studenta:

czytanie/przyswajanie zadanych materiałów pisemnych – 25 godz.

prace domowe z zakresu gramatyki praktycznej – 15 godz.

tworzenie prac pisemnych i prezentacji ustnych – 35 godz.

praktyczne ćwiczenia fonetyczne – 10 godz..

przygotowanie do zaliczeń semestralnych – 15 godz.

Całkowita ilość godzin pracy własnej: 100 godzin.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość zalecanych przez Uniwersytet Warszawski.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie B2+, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K1_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne na poziomie B2+; zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy języka rosyjskiego, ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu; zna specyfikę wymowy języka rosyjskiego.(K1_W01);

- rozumie kompleksową naturę języka rosyjskiego oraz jego złożoność na poziomie B2+ (K1_W03);

- zna i rozumie elementy kultury obszaru języka rosyjskiego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej(K1_W07, K1_W10);

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanym językiem rosyjskim (K1_W11)

UMIEJĘTNOŚCI:

- ma umiejętności językowe na poziomie B2+ według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K1_U05, K1_U09);

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku rosyjskim na poziomie B2+ oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K1_U01);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka rosyjskiego, potrafi odpowiednio zareagować w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K1_U03);

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku rosyjskim w zakresie wprowadzanych zagadnień (K1_U06);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku rosyjskim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe (K1_U07);

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i zawodowych w języku rosyjskim, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K1_U12);

- potrafi rozwiązywać problemy i wykonywać zadania językowe w języku rosyjskim na poziomie kompetencji B2+ w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonanie oceny sytuacji oraz dobór właściwych metod i narzędzi (K1_U13)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku rosyjskim (K1_K06);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku rosyjskim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K1_K01);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i Rosji na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K03);

- jest gotów podejmować działania w komunikacji międzyjęzykowej służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego Polski i Rosji (K1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

każdy moduł tematyczny może podlegać następującej ocenie:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- śródsemestralne i semestralne testy pisemne

- śródsemestralne i semestralne kolokwia ustne

- przygotowanie prezentacji/pracy pisemnej

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa z semestru I przedmiotu Kształtowanie Kompetencji Komunikacyjnych wpisywana do systemu USOS jest średnią ocen ze wszystkich modułów. Niezaliczenie jednego z modułów skutkuje niezaliczeniem całego kursu Kształtowanie Kompetencji Komunikacyjnych w sem. I, wpisaniem oceny niedostatecznej w systemie USOS i koniecznością poprawy niezaliczonego modułu (lub modułów) w zimowej sesji poprawkowej na tych samych zasadach i w tej samej formie co w sesji właściwej.

Próg zaliczeniowy ocenianych prac obowiązujący na wszystkich modułach to 60%. Wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne i semestralne, kolokwia, sprawdziany, kartkówki, wypracowania etc.) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia każdego z modułów. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych w poszczególnym module kursu. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) w pojedynczym module skutkuje oceną niedostateczną z tego modułu oraz całego kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głogowska, Małgorzata Kornacka
Prowadzący grup: Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, Jekaterina Blizniuk-Biskup, Anna Głogowska, Krzysztof Jeleń, Marta Małachowicz, Janina Pietraszkiewicz, Joanna Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głogowska, Małgorzata Kornacka
Prowadzący grup: Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, Anna Głogowska, Marta Małachowicz, Janina Pietraszkiewicz, Joanna Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.