Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-0WJA
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaprezentowanie problematyki ogólnej współczesnego językoznawstwa, przegląd podstawowych pojęć z tego zakresu, a także omówienie głównych teorii i szkół językoznawstwa XIX-XXI wieku oraz ich terminologii. W ramach kursu studenci poznają podstawowe poziomy systemu językowego, relacje między nimi oraz narzędzia i metodologie do ich analizy.

Liczba godzin: 30

Punkty ECTS: 2

Pełny opis:

Celem kursu jest zaprezentowanie problematyki ogólnej współczesnego językoznawstwa, przegląd podstawowych pojęć z tego zakresu, a także omówienie głównych teorii i szkół językoznawstwa XIX-XXI wieku oraz ich terminologii. W ramach kursu studenci poznają podstawowe poziomy systemu językowego, relacje między nimi oraz narzędzia i metodologie do ich analizy.

Wykład składa się z trzech głównych części. W części wprowadzającej, „Język i językoznawstwo”, studenci poznają wybrane definicje pojęć ‘język’ i ‘językoznawstwo’, a także poznają podstawy klasyfikacji językoznawstwa jako dziedziny nauki. Druga część, „Język: system i struktura”, poświęcona jest omówieniu trzech wymiarów systemu językowego: gramatyki, semantyki i pragmatyki. Kolejne wykłady z zakresu gramatyki omawiają podstawowe zagadnienia, pojęcia, teorie i modele, odpowiednio: fonologii, morfologii (słowotwórstwo i fleksja) i składni. W części wykładów poświęconej semantyce również są przedstawione podstawowe definicje związane z tą dziedziną, również związane ze znakiem językowym na tle innych rodzajów znaków. Oddzielnym tematem jest teoria komunikacji, w szczególności w odniesieniu do modeli komunikacji językowej Bühlera i Jacobsona. Tę część wykładów zamyka prezentacja dotycząca pragmatyki. Ostatnia seria wykładów przedstawia zarys historyczny badań językoznawczych, począwszy od zwięzłej charakterystyki badań w okresie starożytnym, średniowieczu, renesansie i oświeceniu. Główny obszar zainteresowań stanowią jednak badania nowożytne: strukturalizm, gramatyka generatywno-transformacyjna, oraz współczesne językoznawstwo kognitywne.

Nakład pracy studenta:

Wykład (godziny kontaktowe): 30 godzin

Przygotowanie do wykładu: 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Razem: 60 godzin

Literatura:

1. Jeden z podręczników do wyboru:

Fromkin, V., R. Rodman, N. Hyams (2011) An introduction to language (9th edition), Boston: Wordsworth.

=> Strony: 3-21, 76-107, 118-155, 192-216, 230-257, 272-300

LUB

Akmajian, A., R. A. Demers, M. Farmer & R. M. Harnish (2010). Linguistics, an introduction to language and communication. Cambridge, Mass: MIT Press.

=> Rozdziały: 1-6, 8, 9

LUB

Denham, K. E. & A. C. Lobeck (2010). Linguistics for everyone: An introduction. 2nd ed. Boston, MA: Wadsworth/Cengage Learning.

=> Rozdziały: 1, 3-10

2. Historia lingwistyki

Aronoff, M., J. Rees-Miller (2002) The Handbook of Linguistics, London: Blackwell.

=> Rozdziały: 4 i 5 (81-129)

Harris, R. T., J. Talbor (1997) Landmarks in Linguistic Thought, Volume 1 : The Western Tradition from Socrates to Saussure, Florence, KY: Routledge.

=> Introduction

3. Słownik terminów lingwistycznych

glosariusze w podręcznikach wymienionych w (1)

i/lub

Trask, R. L. (1998) Key concepts in language and linguistics, Florence, KY: Routledge.

Efekty uczenia się:

Student:

zna strukturę języka jako systemu, ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk z zakresu językoznawstwa (ogólnego oraz stosowanego) w systemie nauk, a także rozumie ich specyfikę przedmiotową;

zna podstawową terminologię z zakresu językoznawstwa (ogólnego oraz stosowanego);

zna w zaawansowanym stopniu etapy rozwoju językoznawstwa jako dziedziny wiedzy w ujęciu historycznym, rozumie kompleksową naturę języka oraz jego złożoność i historyczną zmienność;

zna w zarysie główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia naukowe w zakresie językoznawstwa (ogólnego oraz stosowanego);

zna i rozumie specyfikę współczesnych paradygmatów językoznawstwa (ogólnego oraz stosowanego), ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie teorii i metodologii z zakresu językoznawstwa;

zna i rozumie powiązania językoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi;

posiada elementarne umiejętności badawcze, potrafi formułować problemy badawcze oraz potrafi używać narzędzi badawczych językoznawstwa stosowanego;

potrafi odpowiednio dobrać metody pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie językoznawstwa;

potrafi odpowiednio zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych, w tym w projektach zespołowych, również w projektach o charakterze interdyscyplinarnym;

jest gotów do krytycznej oceny własnego stanu wiedzy w zakresie językoznawstwa, docenia znaczenie argumentacji merytorycznej w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz praktycznych (w sytuacjach zawodowych).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

obecność na zajęciach (warunek zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu)

egzamin pisemny (zimowa sesja egzaminacyjna)

Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Jeśli student ma więcej niż dwie nieobecności, łącznie z usprawiedliwionymi, powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć, na których był nieobecny, i zaliczyć ten materiał przed zakończeniem semestru. Jeśli nieobecności jest więcej niż 50%, stanowi to podstawę do niezaliczenia przedmiotu w świetle Regulaminu Studiów.

Ocena procentowa z egzaminu:

99%-100 - 5!

98% - 91% - 5

90% - 86% - 4,5

85% - 76% - 4

75% - 71% - 3,5

70% - 60% - 3

poniżej 60% - 2

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nowik-Dziewicka
Prowadzący grup: Ewa Nowik-Dziewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nowik-Dziewicka
Prowadzący grup: Ewa Nowik-Dziewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)