Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przekładu pisemnego języka C-hiszpański, poz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-1PPPCH1 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Podstawy przekładu pisemnego języka C-hiszpański, poz.1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie KKK w semestrze I

Znajomość języka polskiego (A) na poziomie C2, a obcego (C) przynajmniej na poziomie C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności z zakresu przekładu nieliterackich tekstów niespecjalistycznych (głównie o tematyce polityczno-ekonomiczno-społecznej, kulturowej i krajoznawczej). Kierunek tłumaczenia: C–A.

Główne treści: podstawowe elementy warsztatu tłumacza, etapy tłumaczenia, różnorodne techniki i strategie tłumaczeniowe w odniesieniu do podstawowych typów tekstów, podstawowe umiejętności z zakresu pragmatyki przekładu, wybrane szczegółowe problemy polsko-obcojęzycznej konfrontacji przekładowej.

Studenci wykonują samodzielnie i w grupach tłumaczenia z języka obcego na polski tekstów o wskazanej tematyce oraz inne ćwiczenia służące rozwijaniu kompetencji translatorskich, np. poszukują optymalnych odpowiedników, redagują teksty docelowe w jęz. polskim, co pozwala im opanować umiejętność dostrzegania i korekty błędów językowych i tłumaczeniowych. Celem kursu jest równocześnie stopniowe kształtowanie postaw zgodnych z etyką zawodową tłumacza.

Pełny opis:

Podstawy Przekładu Pisemnego: warsztaty 30h. Kierunek tłumaczenia: C–A.

Nakład pracy studenta:

Ćwiczenia: 30 godz.

Samodzielne przygotowanie do zajęć: ok. 30 godz.

Razem: ok. 60 godz.,

co odpowiada 2 pkt ECTS

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności z zakresu przekładu nieliterackich tekstów niespecjalistycznych w zakresie wyżej wymienionej tematyki.

GŁÓWNE TREŚCI NAUCZANIA:

1. Etapy tłumaczenia ze szczególnym uwzględnieniem produkcji i weryfikacji tekstu docelowego;

2. Podstawowe elementy warsztatu tłumacza (ocena przydatności informacji i zasady korzystania ze słowników, encyklopedii itp.; poszukiwanie informacji i ocena jej wartości; korzystanie z tekstów paralelnych i analogicznych);

3. Podstawowe techniki i strategie tłumaczenia (parafrazowanie, transformacje składniowe na poziomie zdania i akapitu, operowanie szykiem jako wykładnikiem struktury tematyczno-rematycznej oraz adekwatnymi środkami spójności);

4. Weryfikacja łączliwości, korzystanie z tekstów paralelnych i analogicznych, dostępnych korpusów, itd.;

5. Sposoby oddania w tłumaczeniu różnych rodzajów tekstów, rejestru, stylu i jego wykładników – ujęcie praktyczne;

6. Podstawowe problemy pragmatyki przekładu – definiowanie odbiorcy i jego potrzeb w odniesieniu do konkretnej sytuacji tłumaczeniowej;

7. Wybrane szczegółowe problemy polsko-hiszpańskiej konfrontacji przekładowej, np. leksyka bezekwiwalentowa, nazwy własne w języku A i C, formy grzecznościowe, transliteracja i transkrypcja, odmiana imion własnych, elementy trzeciego języka i trzeciej kultury w przekładzie.

8. Weryfikacja i korekta tekstów;

9. Wymogi edytorskie.

FORMY PRACY:

Przykładowo: samodzielne wykonanie przekładu (w domu, na zajęciach) i jego omówienie; praca z tekstem paralelnym lub analogicznym i innym materiałem źródłowym; identyfikacja i korekta błędów w pracach własnych; ćwiczenia zapobiegające interferencji, ćwiczenia mające na celu uzyskanie kohezji i koherencji tekstu; przygotowanie glosariusza; praca projektowa (zespołowa).

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

METODY PRACY:

Przykładowo: dyskusja, praca w grupach, praca własna, prezentacje, projekty, inne

TEMATYKA TEKSTÓW:

społeczno-ekonomiczna, kulturowa, krajoznawczo-geograficzna

WYMAGANIA NA ZALICZENIE:

Obecność i zadowalająca praca na zajęciach, systematyczne przygotowywanie przekładów na zajęcia, terminowe wykonanie zadowalających przekładów wskazanych tekstów oraz innych zadań, w tym – przekładu semestralnego lub udział w pracy zespołowej; zaliczenie śródsemestralnych testów kontrolnych i sprawdzianu końcowego.

Kryteria zaliczenia w sesji poprawkowej: kolokwium i tłumaczenie pisemne w zakresie zrealizowanego materiału.

Literatura:

Ustalana indywidualnie przez każdego prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu zajęć przedmiotu student:

- zna podstawowa terminologię z zakresu translatoryki;

- zna i rozumie zasady etyki zawodu tłumacza;

- zna podstawowe rodzaje przekładu pisemnego, ma wiedzę o tłumaczeniu pisemnym jako procesie, zna i potrafi rozpoznać rolę tłumacza w akcie komunikacji;

- zna i rozumie podstawy warsztatu tłumacza pisemnego, zna strategie i techniki tłumaczeniowe, rozumie ich specyfikę;

- rozumie konieczność samokształcenia i pogłębiania wiedzy translatorycznej.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu metodyki tłumaczenia poprzez samodzielne wykonanie przekładu prostego tekstu niespecjalistycznego;

- potrafi stosować różnorodne techniki i strategie tłumaczenia;

- posiada umiejętność refleksji metatranslacyjnej, umie ocenić zastosowane przez siebie i innych rozwiązania translatorskie, potrafi docenić przejawy kreatywności translatorskiej;

- potrafi korzystać ze źródeł, słowników, tekstów paralelnych, dokonując adekwatnej oceny ich przydatności w poszukiwaniu ekwiwalentów przekładowych;

- potrafi określić odbiorcę przekładu i zastosować techniki przekładu stosownie do jego potrzeb oraz do wymagań zleceniodawcy;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku obcym;

- zna w zaawansowanym stopniu zasady poprawnej polszczyzny i stosuje je w praktyce przekładowej;

- uwzględnia w pracy tłumacza różnice międzykulturowe;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji międzyjęzykowej, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi;

- docenia znaczenie argumentacji merytorycznej w rozwiązywaniu problemów praktycznych (w sytuacjach zawodowych tłumacza);

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmuje w niej różne role;

- jest gotów zaplanować projekt tłumaczeniowy indywidualny lub zbiorowy;

- jest gotów do kierowania grupą i przyjmuje odpowiedzialność za efekty jej pracy;

- dba o przestrzeganie zasad etyki zawodowej tłumacza i dobrych praktyk profesjonalnych;

- potrafi krytycznie ocenić własne umiejętności translacyjne, zwrócić się do eksperta merytorycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny z prac cząstkowych; ocena ciągła (podstawa: kontrola obecności, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność oraz wykonywane samodzielnie tłumaczenia pisemne, śródsemestralne pisemne testy kontrolne, końcowy sprawdzian pisemny, tłumaczenie semestralne). Każdy z ewentualnych wymogów musi zostać spełniony z osobna, dlatego nie określa się ich udziału w ocenie.

Kryteria oceny prac pisemnych:

99% – 100 – 5!

98% – 91% – 5

90% – 86% – 4,5

85% – 76% – 4

75% – 71% – 3,5

70% – 60% – 3

poniżej – 2 (nzal).

Dopuszczalne dwie nieobecności (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu dwóch nieobecności student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć; jeśli nieobecności jest więcej niż 50%, stanowi to podstawę do niezaliczenia przedmiotu w świetle Regulaminu Studiów).

Zaliczenie poprawkowe odbywa się na tych samych zasadach, co zaliczenie w pierwszym terminie, chyba że nie jest to możliwe lub prowadzący w sylabusie zajęć dla grupy zajęciowej określi inne warunki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Madyjewska
Prowadzący grup: Katarzyna Madyjewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.