Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka i fonologia języka C-hiszpański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-FFCH
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i fonologia języka C-hiszpański
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs przeznaczony dla studentów 1 roku studiów licencjackich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, z językiem hiszpańskim jako drugim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawić studentom podstawowe i najistotniejsze zagadnienia związane z fonetyką i fonologią języka hiszpańskiego. Omawiane zagadnienia dotyczą głównie wariantu kastylijskiego, jakkolwiek, w sposób ogólny, nawiązuje się również do innych odmian języka hiszpańskiego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu fonetyki i fonologii, ze szczególnym ukierunkowaniem na fonetykę i fonologię języka hiszpańskiego. Studenci poznają opis fonetyczny i fonologiczny standardowego wariantu wymowy (kastylijskiego), jak również dowiadują się o głównych różnicach między nim a innymi wariantami. Ponadto poznają zasady akcentowania i główne wzory intonacji.

Studenci nabywają wiedzę przydatną podczas posługiwania się językiem: znajomość poprawnej wymowy, akcentowania i intonacji, umiejętność dzielenia sylabicznego i łączenia międzywyrazowego, znajomość poprawnego zapisu ortograficznego.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach = 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć = 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia = 10 godzin

Razem = 50 godzin

Literatura:

Nowikow, W. (1996): Fonetyka hiszpańska. Warszawa: PWN.

Nowikow, W., Szałek, J. (2001): Introducción a la fonología y la fonética españolas. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

WIEDZA:

1. Umie określić zakres badań fonetyki i fonologii.

2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia stosowane w fonetyce i fonologii.

3. Umie scharakteryzować fonemy języka hiszpańskiego i ich alofony.

4. Posiada wiedzę na temat podstawowych wzorów intonacyjnych w języku hiszpańskim.

5. Posiada podstawową wiedzę na temat dialektów języka hiszpańskiego na Półwyspie Iberyjskim.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi wytłumaczyć sposób wymowy każdego słowa z języka hiszpańskiego (wg standardu kastylijskiego).

2. Potrafi wyjaśnić przyczyny i charakter zjawisk fonetycznych zachodzących w potoku mowy w języku hiszpańskim.

3. Dokonuje w sposób właściwy podziału sylabicznego słów języka hiszpańskiego, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Broś
Prowadzący grup: Karolina Broś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Broś
Prowadzący grup: Karolina Broś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)