Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - niemiecki od podstaw, poz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-KKKCN02
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - niemiecki od podstaw, poz. 2
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów.

Studenci uczestniczący w zajęciach w drugim semestrze kontynuują naukę języka niemieckiego. Jest to drugi język specjalności (C), jego znajomość jest na poziomie A2.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka języka niemieckiego jako drugi język specjalności (C) wybranego spośród oferowanych języków w sem. drugim rozpoczyna się od poziomu początkującego A2. Przedmiot obejmujący w semestrze 150 godzin dydaktycznych w sali składa się z modułów tematycznych i wymaga znacznego nakładu pracy samodzielnej studentów.

Celem przedmiotu w sem. drugim pierwszego roku jest dalsze kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej j. niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym, odpowiadającym poziomowi B1+ w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ). W procesie nauczania kładzie się nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój różnorodnych kompetencji komunikacji językowej (m.in. pragmatycznej, socjolingwistycznej, kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych). Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości języka niemieckiego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów I stopnia, dla których język niemiecki jest językiem C specjalności. W trakcie zajęć Kształcenie kompetencji komunikacyjnych w semestrze II, nauka języka niemieckiego wybranego spośród oferowanych języków rozpoczyna się od poziomu A2 według ESOKJ.

Celem przedmiotu jest dalsze kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej języka niemieckiego na poziomie B1+ w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ) pod koniec semestru drugiego pierwszewgo roku studiów. W procesie nauczania kładzie się nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój kompetencji komunikacji językowej, kompetencji pragmatycznej, socjolingwistycznej, oraz kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych tj. mówienia i wymowy, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem, jak również w zakresie znajomości leksyki i struktur gramatyczno-składniowych na poziomie docelowym dla semestru drugiego (B1+). Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości języka niemieckiego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana, w szczególności związane z pracą w dziedzinach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich.

Przedmiot w semestrze drugim składa się z modułów tematycznych: (1) Gramatyka/Pragmatyka, (2) Leksyka/Mówienie/Słuchanie, (3) Pisanie/Czytanie, (4) Fonetyka praktyczna, (5) Umiejętności uzupełniające.

Celem powyższych komponentów jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowej, w tym:

- kompetencji leksykalnej i semantycznej (dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania podstawowego słownictwa, organizacji znaczenia słów i struktur wyrazowych zastosowanych w danym kontekście, przy zastosowaniu pewnych omówień i uproszczeń w obrębie większości tematów związanych z życiem codziennym na poziomie B1+)

- kompetencji gramatycznej (rozumienia i wypowiadania się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o podstawowe zasady gramatyczne omawiane na zajęciach w semestrze drugim);

- kompetencji fonologicznej ( dlasze kształtowanie umiejętności poprawnej artykulacji dźwięków języka niemieckiego w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorcy, oraz pogłębiania opanowania podstaw rytmiki i intonacji);

- kompetencji ortograficznej i tekstualnej (dalszego poszerzania znajomości oraz umiejętności stosowania zasad pisowni i interpunkcji obowiązujących w języku niemieckim, oraz komponowania klarownego i zrozumiałego tekstu pisanego)

- kompetencji dyskursywnej i funkcjonalnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku niemieckim w celu komunikacyjnym na poziomie B1+ wg. ESOKJ).

- kompetencji funkcjonalnej i socjolingwistycznej (umiejętności dostosowania określonych środków wyrazu do sytuacji komunikacyjnej i odbiorcy, w kontekście wybranych aspektów kulturowych dotyczących języka niemieckiego w obrębie życia codziennego na poziomie biegłości B1+ wg. ESOKJ),

Godziny kontaktowe w semestrze: 150 godz.

Praca własna studenta:

- czytanie/przyswajanie zadanych materiałów pisemnych – 40 godz.

- prace domowe z zakresu gramatyki praktycznej – 20 godz.

- tworzenie prac pisemnych i prezentacji ustnych – 35 godz.

- praktyczne ćwiczenia fonetyczne – 15 godz..

- przygotowanie do egzaminu – 15 godz.

Całkowita ilość godzin pracy własnej: 125 godzin.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie średnio-zaawansowanym B1+, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K1_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje krótkie teksty pisemne na poziomie B1+; zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy języka niemieckiego, ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu; zna specyfikę wymowy języka niemieckiego (K1_W01)

- ma podstawowe zrozumienie kompleksowej natury języka niemieckiego oraz jego złożoności na poziomie B1+ (K1_W03)

- zna i rozumie elementy kultury obszaru języka niemieckiego wskazane w opisie przedmiotu, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej (K1_W07, K1_W10)

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanym językiem niemieckim (K1_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie B1+ według ESOKJ, w typowych sytuacjach codziennych wymagających znajomości podstawowych technik, strategii i kanałów komunikacyjnych (K1_U05, K1_U09)

- potrafi krytycznie analizować krótkie teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować krótkie autentyczne teksty w języku niemieckim na poziomie B1+ oraz rozwijać podstawowe umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K1_U01);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka niemieckiego, potrafi odpowiednio zareagować w typowych sytuacjach komunikacyjnych odpowiednio do omawianego podczas kursu kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K1_U03);

- potrafi rozróżnić w wymowie odmianę niemiecką, austriacką i szwajcarską (K_U05)

- posiada umiejętność przygotowania krótkich prac pisemnych w języku niemieckim w zakresie wprowadzanych zagadnień i na poziomie B1+ (K1_U06);

- posiada umiejętność przygotowania krótkich wystąpień ustnych w języku niemieckim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe na poziomie B1+ (K1_U07).

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych i komunikacyjnych w języku niemieckim w podstawowym zakresie, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K1_U12)

- potrafi rozwiązywać problemy i wykonywać zadania językowe w języku niemieckim na poziomie kompetencji B1+ w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonanie oceny sytuacji oraz dobór właściwych metod i narzędzi językowych (K1_U13)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku niemieckim (K1_K06);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku niemieckim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K1_K01);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i kraju X na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K03).

- jest gotów podejmować działania w komunikacji międzyjęzykowej służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego Polski i krajów niemieckojęzycznych (K1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania – ćwiczenia:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- testy kontrolne na ocenę

- śródsemestralne testy pisemne

- śródsemestralne kolokwia ustne

- przygotowanie prezentacji/prac pisemnych na ocenę

Kryteria oceniania – ćwiczenia:

Próg zaliczeniowy ocenianych prac obowiązujący na wszystkich modułach to 60%. Wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne, kolokwia, sprawdziany, kartkówki, wypracowania etc.) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Student ma prawo do jednokrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego na ocenę w terminie wyznaczonym przez prowadzącego moduł. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utratą terminu.

Metody oceniania – egzamin:

Do egzaminu można podejść po zaliczeniu na ocenę pozytywną wszystkich poszczególnych modułów. Brak pozytywnej oceny z jednego lub więcej modułów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu w sesji właściwej, wpisaniem oceny negatywnej do systemu USOS w pierwszym terminie, i koniecznością uzyskania oceny pozytywnej przed przystąpieniem do egzaminu w sesji wrześniowej.

Egzamin końcowy składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje test gramatyczny, test leksykalny oraz wypowiedź pisemną na wybrany temat.

Kryteria oceniania – egzamin:

Próg zaliczeniowy obowiązujący na części pisemnej egzaminu to 60%, oceniany wg następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Podczas części ustnej sprawdzana jest kompetencja komunikacyjna oraz opanowanie elementów leksykalnych, fonetycznych oraz gramatycznych przerabianych na wszystkich modułach w sem. II kursu KKK. Część ustna oceniana jest wg. Następujących kryteriów:

5.0 – bardzo dobry: Bardzo dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji); bogactwo słownictwa (stosowanie opanowanego na zajęciach słownictwa, także idiomów i związków frazeologicznych i odpowiedniego rejestru); bardzo dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; częste i naturalne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami, zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; ciągła zgodność z tematem wypowiedzi

4.0/4.5 – dobry/dobry plus: dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, obecność pojedynczych błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne o charakterze jednostkowym); słownictwo w stopniu dobrym (widocznie różnorodne słownictwo z zajęć, możliwe drobne potknięcia i przeinaczenia, okazjonalne błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; widoczne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami i/lub zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem wskazująca na świadomy związek między wypowiedzią, a tematem wypowiedzi

3.0/3.5 – dostateczny/dostateczny plus: dostateczne poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, akceptowalna obecność błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne); słownictwo w stopniu dostatecznym (słownictwo omawiane na zajęciach mało różnorodne acz wystarczające do przekazania informacji, pojawiające się okazjonalne przeinaczenia oraz błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dostateczna struktura wypowiedzi, zaznaczony acz nie całkiem widoczny początek/rozwinięcie/koniec wypowiedzi; logiczne połączenia między kolejnymi częściami stosowane rzadko, jak i zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem na poziomie dostatecznym

2.0 – niedostateczny: niedostateczna poprawność językowa (notoryczne błędy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne, notoryczne błędy wymowy tych samych elementów); słownictwo ubogie, mało różnorodne i niewystarczające do stworzenia spójnej i zrozumiałej wypowiedzi, przeinaczenia, częste błędy rejestru/stosowanie błędnego rejestru, niestosowanie lub błędne stosowanie idiomów i związków frazeologicznych; chaotyczna i nieprzemyślana struktura wypowiedzi, brak widocznego początku/rozwinięcia/końca wypowiedzi; brak logicznego połączenia między kolejnymi częściami wypowiedzi, brak lub błędnie stosowane zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; brak płynności wypowiedzi, zdania cząstkowe i niepełne; brak zgodności z tematem wypowiedzi

Ocena końcowa z egzaminu jest średnią ocen z części pisemnej i części ustnej egzaminu. Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana do systemu USOS to średnia ocen z egzaminu (50%) i ocen z zajęć (50%).

Niezaliczenie jednej z części egzaminu skutkuje oceną niedostateczną w sesji właściwej i koniecznością poprawy egzaminu we wrześniowej sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy odbywa się na tych samych zasadach i w tej samej formie co egzamin w sesji właściwej.

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia każdego z modułów. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych w poszczególnym module kursu. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) w pojedynczym module skutkuje oceną niedostateczną z tego modułu oraz całego kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zwierzchoń-Grabowska
Prowadzący grup: Anna Jędrzejczyk, Mariusz Mela, Virginia Schulte, Ewa Zwierzchoń-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zwierzchoń-Grabowska
Prowadzący grup: Anna Jędrzejczyk, Mariusz Mela, Virginia Schulte, Ewa Zwierzchoń-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)