Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjolingwistyka-modułowy przedmiot fakultatywny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-MPF-SOC Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Socjolingwistyka-modułowy przedmiot fakultatywny
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie społecznych źródeł przeobrażeń językowych, do których należą czynniki takie jak wiek, płeć, wykształcenie, status, przynależność klasowa, etniczna, czy regionalna. Uwarunkowania zewnętrzne omówione są w powiązaniu ze skorelowanymi czynnikami wewnątrzjęzykowymi, które wspólnie wpływają na powstawanie, użycie i rozprzestrzenianie się form językowych. Oddziaływanie czynników społecznych na struktury języka interpretowane jest poprzez wybrane teorie komunikacji językowej, tj. teoria akomodacji mowy, teoria siatek komunikacyjnych, czy teoria grzeczności, które stosowane są w socjolingwistyce współczesnej i historycznej w celu określenia i zrozumienia przyczyn powstawania różnorodności w języku. Szczególna uwaga poświęcona jest metodologii badań socjolingwistycznych, na którą składają się sposoby gromadzenia danych językowych oraz zasady ich analizy.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie społecznych źródeł przeobrażeń językowych, do których należą czynniki takie jak wiek, płeć, wykształcenie, status, przynależność klasowa, etniczna, czy regionalna. Uwarunkowania zewnętrzne omówione są w powiązaniu ze skorelowanymi czynnikami wewnątrzjęzykowymi, które wspólnie wpływają na powstawanie, użycie i rozprzestrzenianie się form językowych. Oddziaływanie czynników społecznych na struktury języka interpretowane jest poprzez wybrane teorie komunikacji językowej, tj. teoria akomodacji mowy, teoria siatek komunikacyjnych, czy teoria grzeczności, które stosowane są w socjolingwistyce współczesnej i historycznej w celu określenia i zrozumienia przyczyn powstawania różnorodności w języku. Szczególna uwaga poświęcona jest metodologii badań socjolingwistycznych, na którą składają się sposoby gromadzenia danych językowych oraz zasady ich analizy. Problematyka zajęć skupia się na tematach takich jak:

1.Procesy różnicowania i zmiany językowej

definicja różnicowania i zmiany językowej; czynniki społeczne (zewnętrzne) i językowe (wewnętrzne); typologia zmiany językowej (zmiany sporadyczne i systemowe, zmiany "od góry" i "od dołu", zmiany terapeutyczne, gramatykalizacja, drag chains i push chains)

2. Interakcja zmiennych językowych i pozajęzykowych (społecznych)

zmienne fonologiczne; zmienne składniowe; zmienne leksykalne; zmienne dyskursywne; zróżnicowanie społeczne: interakcja między takimi zmiennymi jak status i pochodzenie społeczne, więzi społeczne, migracja, płeć i wiek; przykłady klasycznych badań socjolingwistycznych (New York, Martha's Vineyard, Norwich, Belfast, Reading, Detroit); teoria siatek komunikacyjnych: siatki ścisłe i luźne, mierzenie gęstości siatek, wpływ więzi społecznych na różnicowanie językowe, siatki komunikacyjne a etniczność

3. Rozwój języka angielskiego z perspektywy historii społecznej

wpływ pochodzenia społecznego, płci i wieku na rozwój wybranych struktur morfologiczno-składniowych i dyskursywnych współczesnej angielszczyzny (rozwój zaimków osobowych, zwrotnych i względnych, operatora do/did, pojedynczej negacji, stopniowania przymiotników, eliminacja inwersji w zdaniach okolicznikowych i końcówki fleksyjnej -th czasowników 3 os. l. poj., itp. na przykładzie badań korpusowych)

4. Metodologia badań socjolingwistycznych

parametry klasy społecznej, sposoby uzyskiwania danych, obserwacja informatorów, wywiad, kwestionariusz, badanie poglądów językowych (metody pośrednie i bezpośrednie, metoda dyferencjałów semantycznych)

5. Teoria Akomodacji Mowy

założenia społeczno-psychologiczne, konwergencja i dywergencja "ku górze" i "ku dołowi", akomodacja a czynniki społeczne (relacje siły, wiek, płeć, przynależność grupowa), wybór kodu (wybór odmiany języka, mieszanie kodów, przełączanie kodów)

6. Teoria Grzeczności

relacje siły a tożsamość i dystans społeczny; twarz pozytywna i negatywna; akty zagrażające twarzy (face threatening acts - FTA); temat rozmowy a grzeczność pozytywna i negatywna; relacje między grzecznością, siłą, dystansem, wiekiem i płcią; grzeczność jako wyznacznik przynależności kulturowej

7. Płeć a różnicowanie językowe

społeczne przyczyny różnicowania względem czynnika płci; różnice fonologiczne, słownikowe, składniowe, dyskursywno-pragmatyczne; płeć a grzeczność językowa

8. Odmiany języka

standard językowy, dialekty regionalne i miejscowe, patois, koine, lingua franca; procesy standaryzacji; cechy składniowe i fonologiczne dialektów angielskich

9. Pidżiny i kreole

narodziny i śmierć języka; teorie pochodzenia pidżinów i kreoli, ewolucja: pidżinizacja i kreolizacja, struktura (przykłady)

Wymagania: obecność na zajęciach, prezentacje, egzamin końcowy (forma pisemna)

Literatura:

Linke, Angelika/ Markus Nussbaumer/Paul R. Portmann (2000): Studienbuch Linguistik. 4. unveränd. Aufl. Tübingen. Niemeyer. Kapitel 8.

Dittmar, Norbert (1997): Grundlagen der Soziolinguistik: Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben. Tübingen. Niemeyer.

Klann-Delius, Gisela (2005): Sprache und Geschlecht: Eine Einführung. Stuttgart. Metzler.

Efekty uczenia się:

- zna zasoby leksykalne studiowanych języków obcych w stopniu zaawansowanym

- posiada wiedzę z zakresu konstrukcji gramatycznych oraz składniowych studiowanych języków

- ma umiejętność poprawnej wymowy i intonacji

- potrafi posługiwać się szerokim zakresem struktur gramatycznych i zasobów leksykalnych, rozumiejąc ich ograniczenia stylistyczne

- zna i potrafi zastosować zasady ortografii i interpunkcji

- posiada i rozwija umiejętności rozpoznawania oraz tworzenia różnego typu tekstów oraz ich przedstawiania w odpowiednich formach (pisemnej, ustnej, multimedialnej)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania: obecność na zajęciach, prezentacje, egzamin końcowy (forma pisemna)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Drużycki
Prowadzący grup: Krzysztof Drużycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Drużycki
Prowadzący grup: Krzysztof Drużycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.