Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-NS-WS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do socjologii
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci z jednej strony zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami socjologii, jej rozwojem, teoriami oraz pojęciami i metodami badawczymi, z drugiej zaś zaznajomią się ze sposobem zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej do analizy wybranych zagadanień praktycznych (kultura, język, religia, naród).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Socjologia jako nauka: przedmiot i zainteresowania

Ojcowie założyciele socjologii

Teorie socjologiczne

Metody badawcze socjologii

Kultura tradycyjna i kultura masowa

Socjolingwistyka i socjologia języka

Religia – między tradycją a modernizmem

Narody - obcy i swój w grupie

Literatura:

• Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa 1983.

• Bourdieu P., Wacquant L., Socjologia jako socjoanaliza, w: Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2000. 3

• • Coser L.. Społeczne funkcje konfliktu, w: Elementy teorii socjologicznych, Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), Warszawa 1975.

• Kłoskowska A., Kultura masowa, Warszawa 2021.

• Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 2021.

• Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2020.

• Luckmann T., Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, przekł. L. Bluszcz, Kraków 1996.

• Luhmann N., Funkcja religii, przekł. D. Motak, Kraków 1998.

• Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.

• Rogalski A.K., Socjologia języka, Uniwersyteckie czasopismo socjologiczne, n5, s. 35-57.

• Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, (R. I. Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania, s. 18-51).

• Simmel G., Obcy, w: Socjologia. Lektury, Sztompka P., Kucia M., (red.), Znak, Kraków 2005. (s. 580-583),

Efekty uczenia się:

Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami socjologicznymi i socjologiczną interpretacją rzeczywistości społecznej; posiądą wiedzę na temat najczęściej stosowanych metod badawczych oraz łączenia zjawisk społecznych w łańcuchy przyczynowo-skutkowe. Poza tym zdobędą umiejętności różnorodnego spojrzenia na zjawiska związane z funkcjonowaniem grup społecznych, etnicznych i narodowościowych (kultura, język, religia, naród).

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Wójtowicz-Huber
Prowadzący grup: Bernadetta Wójtowicz-Huber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład konwersatoryjny - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)