Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka kontrastywna języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-0GKN
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka kontrastywna i gramatyki translacyjne 3223-L2GKGTE
Gramatyka kontrastywna i gramatyki translacyjne 3223-M4GKGTE

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka kontrastywna i gramatyki translacyjne 3223-L2GKGTE
Gramatyka kontrastywna i gramatyki translacyjne 3223-M4GKGTE

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku, dla których język niemiecki jest pierwszym językiem specjalności.

Studenci uczestniczący w zajęciach dysponują znajomością języka niemieckiego przynajmniej na poziomie B1

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia lingwistyki kontrastywnej oraz przedstawienie najważniejszych kontrastów gramatycznych w obrębie języka niemieckiego i polskiego z elementami języka angielskiego.

Pełny opis:

Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia lingwistyki kontrastywnej oraz przedstawienie najważniejszych kontrastów gramatycznych w obrębie języka niemieckiego i polskiego z elementami języka angielskiego. Porównywanie wybranych kategorii gramatycznych języka niemieckiego i polskiego na poziomie części mowy: rzeczownik i jego wyróżnianie przy pomocy rodzajnika; czasowniki ze szczególnym uwzględnieniem czasowników posiłkowych, zwrotnych, werbalnej frazy składniowej, trybu Konjunktiv I i II, strony biernej, czasów gramatycznych; przymiotnik, przysłówek, zaimek, przyimek i liczebnik. Na poziomie słowotwórczym: złożenia rzeczownikowe, czasownikowe i przymiotnikowe oraz na poziomie składni: konstrukcje ramowe, w tym konstrukcje bezokolicznikowe i rozszerzona przydawka. Analiza i porównanie teorii dotyczących wyżej wymienionych kategorii gramatycznych według U. Engela, G.Helbiga/J. Buschy oraz J. Czochralskiego. Przetestowanie nabytej wiedzy w ćwiczeniach translacyjnych.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 1

Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 15h =1/2 ECTS

(25-30h = 1 ECTS)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Samodzielna praca studenta = I semestr= 25h = 1/2 ECTS

W tym:

Bieżące przygotowanie do zajęć = 15h

przygotowanie do 3 testów cząstkowych w trakcie semestru oraz do zaliczenia końcowego na ocenę = 10 h.

Literatura:

Czochralski, J., Gramatyka niemiecka dla Polaków, Wiedza Powszechna Warszawa 1992.

Engel, U. (red.), Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Julius Gross Verlag Heidelberg 1999.

Helbig, G., Buscha J., Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, München, Klett-Langenscheidt, 2013

Helbig, G., Buscha J., Übungsgrammatik Deutsch, München, Klett-Langenscheidt, 2013

Kątny, A., Olszewska, D., Socka A., Kontrastive Linguistik und interkulturelle Kommunikation. Studia Germanica Gedanensia 31, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014

Königs, K., Übersetzen Englisch-Deutsch, R. Oldenbourg Verlag München Wien, 2004

Rein, K., Einführung in die kontrastive Linguistik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1983

Strona internetowa: www.listig.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student zna najważniejsze kontrasty w obrębie języka niemieckiego i polskiego z elementami języka angielskiego (K_W04).

Umiejętności:

potrafi posługiwać się i odpowiednio zastosować wiedzę teoretyczną z dziedziny gramatyki kontrastywnej zarówno w sytuacjach komunikacyjnych, wymagających użycia języka niemieckiego, jak i w przypadku tworzenia ustnych i pisemnych tekstów specjalistycznych i niespecjalistycznych, oraz wykonując tłumaczenia pisemne, bądź ustne z języka niemieckiego lub na ten język (K_U04); potrafi identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy z zakresu lingwistyki kontrastywnej (S_U06, K_U04); umie tłumaczyć na język polski i niemiecki, eliminować negatywny transfer z języka ojczystego, unikać błędów interferencyjnych (S_U07, K_U04, K_U05).

Kompetencje społeczne:

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie (K_K01); adekwatnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy komunikacji interlingwalnej spowodowane asymetrią systemów języka niemieckiego i polskiego (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

Ocenie podlega systematyczna praca domowa studenta: studenci na bieżąco przygotowują się do zajęć na podstawie przekazanych im materiałów, w trakcie semestru trzy kolokwia śródsemestralne. Po zakończeniu semestru zaliczenie na stopień, test z lukami, który studenci muszą uzupełnić poznanymi w trakcie zajęć strukturami gramatycznymi.

Kryteria oceniania:

ocena ciągła studenta 50%, końcowe zaliczenie pisemne 50%.

Zaliczenie końcowe na ocenę ocenia się na podstawie:

- stopnia opanowania materiału poznanego w trakcie zajęć.

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej i zaliczenia na ocenę:

51%-60% = 3

61%-70% = 3+

71%-80% = 4

81%-90% = 4+

91%-100% = 5

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami:

Nieobecności – dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dickel
Prowadzący grup: Agnieszka Dickel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia lingwistyki kontrastywnej oraz przedstawienie najważniejszych kontrastów gramatycznych w obrębie języka niemieckiego i polskiego z elementami języka angielskiego.

Pełny opis:

Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia lingwistyki kontrastywnej oraz przedstawienie najważniejszych kontrastów gramatycznych w obrębie języka niemieckiego i polskiego z elementami języka angielskiego. Porównywanie wybranych kategorii gramatycznych języka niemieckiego i polskiego na poziomie części mowy: rzeczownik i jego wyróżnianie przy pomocy rodzajnika; czasowniki ze szczególnym uwzględnieniem czasowników posiłkowych, zwrotnych, werbalnej frazy składniowej, trybu Konjunktiv I i II, strony biernej, czasów gramatycznych; przymiotnik, przysłówek, zaimek, przyimek i liczebnik. Na poziomie słowotwórczym: złożenia rzeczownikowe, czasownikowe i przymiotnikowe oraz na poziomie składni: konstrukcje ramowe, w tym konstrukcje bezokolicznikowe i rozszerzona przydawka. Analiza i porównanie teorii dotyczących wyżej wymienionych kategorii gramatycznych według U. Engela, G.Helbiga/J. Buschy oraz J. Czochralskiego. Przetestowanie nabytej wiedzy w ćwiczeniach translacyjnych.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 1

Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 15h =1/2 ECTS

(25-30h = 1 ECTS)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Samodzielna praca studenta = I semestr= 25h = 1/2 ECTS

W tym:

Bieżące przygotowanie do zajęć = 15h

przygotowanie do 3 testów cząstkowych w trakcie semestru oraz do zaliczenia końcowego na ocenę = 10 h.

Literatura:

Czochralski, J., Gramatyka niemiecka dla Polaków, Wiedza Powszechna Warszawa 1992.

Engel, U. (red.), Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Julius Gross Verlag Heidelberg 1999.

Helbig, G., Buscha J., Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, München, Klett-Langenscheidt, 2013

Helbig, G., Buscha J., Übungsgrammatik Deutsch, München, Klett-Langenscheidt, 2013

Kątny, A., Olszewska, D., Socka A., Kontrastive Linguistik und interkulturelle Kommunikation. Studia Germanica Gedanensia 31, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

Königs, K., Übersetzen Englisch-Deutsch, R. Oldenbourg Verlag München Wien, 2004

Rein, K., Einführung in die kontrastive Linguistik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1983

Strona internetowa: www.listig.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Guławska-Gawkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Guławska-Gawkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dickel
Prowadzący grup: Agnieszka Dickel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia lingwistyki kontrastywnej oraz przedstawienie najważniejszych kontrastów gramatycznych w obrębie języka niemieckiego i polskiego z elementami języka angielskiego.

Pełny opis:

Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia lingwistyki kontrastywnej oraz przedstawienie najważniejszych kontrastów gramatycznych w obrębie języka niemieckiego i polskiego z elementami języka angielskiego. Porównywanie wybranych kategorii gramatycznych języka niemieckiego i polskiego na poziomie części mowy: rzeczownik i jego wyróżnianie przy pomocy rodzajnika; czasowniki ze szczególnym uwzględnieniem czasowników posiłkowych, zwrotnych, werbalnej frazy składniowej, trybu Konjunktiv I i II, strony biernej, czasów gramatycznych; przymiotnik, przysłówek, zaimek, przyimek i liczebnik. Na poziomie słowotwórczym: złożenia rzeczownikowe, czasownikowe i przymiotnikowe oraz na poziomie składni: konstrukcje ramowe, w tym konstrukcje bezokolicznikowe i rozszerzona przydawka. Analiza i porównanie teorii dotyczących wyżej wymienionych kategorii gramatycznych według U. Engela, G.Helbiga/J. Buschy oraz J. Czochralskiego. Przetestowanie nabytej wiedzy w ćwiczeniach translacyjnych.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 1

Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 15h =1/2 ECTS

(25-30h = 1 ECTS)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Samodzielna praca studenta = I semestr= 25h = 1/2 ECTS

W tym:

Bieżące przygotowanie do zajęć = 15h

przygotowanie do 3 testów cząstkowych w trakcie semestru oraz do zaliczenia końcowego na ocenę = 10 h.

Literatura:

Czochralski, J., Gramatyka niemiecka dla Polaków, Wiedza Powszechna Warszawa 1992.

Engel, U. (red.), Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Julius Gross Verlag Heidelberg 1999.

Helbig, G., Buscha J., Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, München, Klett-Langenscheidt, 2013

Helbig, G., Buscha J., Übungsgrammatik Deutsch, München, Klett-Langenscheidt, 2013

Kątny, A., Olszewska, D., Socka A., Kontrastive Linguistik und interkulturelle Kommunikation. Studia Germanica Gedanensia 31, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

Königs, K., Übersetzen Englisch-Deutsch, R. Oldenbourg Verlag München Wien, 2004

Rein, K., Einführung in die kontrastive Linguistik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1983

Strona internetowa: www.listig.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Guławska-Gawkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Guławska-Gawkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)