Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka angielskiego (C)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-0GOCA
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka angielskiego (C)
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język angielski na poziomie co najmniej B2/C1.

Student powinien posiadać dobrą znajomość angielskiej gramatyki praktycznej oraz znać podstawy terminologii z zakresu językoznawstwa.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami oraz głównymi zagadnieniami w gramatyce opisowej języka angielskiego. Jego punktem wyjścia są wiadomości o gramatyce angielskiej nabyte przez studentów w ramach zajęć poświęconych opanowaniu i doskonaleniu praktycznej znajomości gramatyki języka angielskiego.

W ramach kursu można wyróżnić cztery moduły tematyczne:

• Moduł A. Wstęp do analizy gramatycznej (pojęcie gramatyki, morfologia i składnia, zasady analizy gramatycznej)

• Moduł B. Podstawowe wzorce składniowe

• Moduł C. Pochodne wzorce składniowe

• Moduł D. Przegląd głównych klas wyrazowych i powiązanych grup składniowych.

Poza modułem A, stanowiącym wprowadzenie do kursu, dopuszczalny jest dowolny układ modułów w ramach kursu, jednak pod warunkiem, że moduł B zawsze poprzedza moduł C.

Pełny opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami oraz głównymi zagadnieniami w gramatyce opisowej języka angielskiego. Jego punktem wyjścia są wiadomości o gramatyce angielskiej nabyte przez studentów w ramach zajęć poświęconych opanowaniu i doskonaleniu praktycznej znajomości gramatyki języka angielskiego.

W ramach kursu można wyróżnić cztery moduły tematyczne:

• Moduł A. Wstęp do analizy gramatycznej (pojęcie gramatyki, morfologia i składnia, zasady analizy gramatycznej)

• Moduł B. Podstawowe wzorce składniowe

• Moduł C. Pochodne wzorce składniowe

• Moduł D. Przegląd głównych klas wyrazowych i powiązanych grup składniowych (w tym zwłaszcza grupy czasownikowej, rzeczownikowej i przymiotnikowej, jak również konstrukcji o charakterze pośrednim).

Poza modułem A, stanowiącym wprowadzenie do kursu, dopuszczalny jest w ramach kursu dowolny układ modułów i zakresów tematów, jednak pod warunkiem, że moduł B zawsze poprzedza moduł C.

Bardziej szczegółowe zakresy tematów w ramach poszczególnych modułów ustalane są dla poszczególnych cykli i grup.

Szczegółowymi celami kursu są

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami gramatyki angielskiej oraz angielską terminologią gramatyczną

• dostarczenia studentom wiedzy na temat głównych zagadnień gramatyki języka angielskiego, niezbędnej dla uczestnictwa studentów w innych zajęciach oferowanych w ramach studiów na kierunku ‘lingwistyka stosowana’

• wykształcenie u studentów zdolności do zauważania zjawisk gramatycznych w autentycznym dyskursie, w tym tekstach poddawanych analizie i/lub przekładowi

• dostarczenie studentom solidnych podstaw dla własnych prób opisywania i/lub wyjaśniania innym cech gramatyki angielskiej.

Kurs gramatyki opisowej języka angielskiego jako C obejmuje dwa semestry. Nakład pracy studenta w każdym semestrze obejmuje 60 godzin (2 pkt. ECTS), w tym udział w zajęciach 30 godz., praca własna w trakcie semestru ok. 20 godz. (prace domowe, wyznaczone lektury), przygotowanie do sprawdzianu na zaliczenie semestru ok. 10 godz.

Literatura:

Literatura zalecana

Podręczniki (alfabetycznie):

• Biber D., Conrad S., Leech G., 2002, Longman Student Grammar of Spoken and Written English, London: Longman.

• Downing A., Locke Ph., 2006, English Grammar. A University Course London: Routledge.

• Greenbaum S., Quirk R., 1990, A Student's Grammar of the English Language, Harlow: Longman.

• Huddleston R., 1988, English Grammar - an Outline, Cambridge: Cambridge University Press.

• Huddleston R., 1984, Introduction to the Grammar of English, Cambridge: Cambridge University Press.

Literatura uzupełniająca

a. gramatyki opisowe języka angielskiego:

• Biber D., Johansson S., Leech G., Conrad S., Finegan E., 1999, Longman Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman.

• Halliday M.A.K., 1994, An Introduction to Functional Grammar (2nd ed.), London: Edward Arnold.

• Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J.,1985, A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman.

b. słowniki gramatyki języka angielskiego:

• Chalker S.,Weiner E., 1994, The Oxford Dictionary of English Grammar, Oxford: Oxford University Press.

• Trask R. L., 2000, The Penguin Dictionary of English Grammar, Harmondsworth: Penguin.

Inne lektury (dla TTS)

• Fromkin, V., Rodman, R., 1993, An Introduction to Language, Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.

• Twardzisz, P., 2010, Patterns of English Word-Formation, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu całości kursu student

wiedza:

• zna podstawowe pojęcia gramatyki angielskiej oraz podstawy angielskiej terminologii gramatycznej

• posiada wiedzę na temat podstawowych cech systemu gramatycznego języka angielskiego (oraz wybranych uwarunkowań pragmatycznych tego systemu), niezbędną dla uczestnictwa w innych zajęciach oferowanych w ramach studiów na kierunku ‘lingwistyka stosowana’

umiejętności:

• potrafi wykorzystać wyżej wymienioną wiedzę dla identyfikacji oraz wyjaśniania wybranych problematycznych obszarów gramatyki języka angielskiego

• potrafi przeprowadzić prostą analizę składniową zdania angielskiego opartą na przyswojonej wiedzy

• potrafi odpowiednio zastosować wiedzę teoretyczną zdobytą w ramach kursu gramatyki opisowej języka angielskiego dla formułowania problemów badawczych w zakresie lingwistyki stosowanej

Kompetencje społeczne:

• jest gotów do krytycznej oceny własnego stanu wiedzy w zakresie gramatyki opisowej języka angielskiego jako elementu przygotowania naukowego i zawodowego w ramach studiów na kierunku lingwistyka stosowana

• jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie odpowiednich zasad etyki naukowej i zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania formułowane są dla poszczególnych cykli i grup

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Konik, Marta Sylwanowicz
Prowadzący grup: Tomasz Konik, Marta Sylwanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)