Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka niemieckiego (C)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-0GOCN
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka niemieckiego (C)
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

znajomość języka na poziomie B2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z głównymi kierunkami w gramatyce opisowej języka niemieckiego. Główną część kursu stanowi przegląd podstawowych cech systemu gramatycznego języka niemieckiego:

1. głównych części mowy i związanych z nimi grup wyrazowych,

2. podstawowych wzorców zdaniowych,

3. funkcji dyskursywnych zasadniczych typów zdań głównych,

4. gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych aspektów związków między zdaniami głównymi i składowymi.

Tematyka pierwszej części kursu obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu pierwszego tematu (1).

Pełny opis:

Kurs gramatyki opisowej języka niemieckiego jako języka B (cz. 1 i 2) zapoznaje studentów z głównymi kierunkami w gramatyce opisowej języka niemieckiego. Podejście strukturalne łączy się w nich z podejściem funkcjonalnym.

Główną część całego kursu, który trwa dwa semestry, stanowi przegląd podstawowych cech systemu gramatycznego języka niemieckiego. Przedmiotem tego przeglądu są:

1. główne części mowy i związane z nimi grupy wyrazowe (zwłaszcza grupa czasownikowa, rzeczownikowa i przymiotnikowa, a także słowotwórstwo niemieckie),

2. podstawowe wzorce zdaniowe (na tle struktury predykatowo-argumentowej),

3. funkcje dyskursywne zasadniczych typów zdań głównych (pojęcie ilokucji oraz zasadnicze typy zdań, tj. zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące),

4. gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych aspektów związków między zdaniami głównymi i składowymi (użycie konektorów zdaniowych, parataksa, hipotaksa),

5. gramatyczne środki służące dystrybucji informacji w zdaniu (temat-remat, elipsa, szyk wyrazów w zdaniu).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z niemiecką terminologią gramatyczną oraz dostarczenie im wiedzy na temat gramatyki języka niemieckiego, niezbędnej do uczestnictwa studentów w innych zajęciach oferowanych w ramach studiów na kierunku 'lingwistyka stosowana' na WLS. Poza tym celem kursu jest wykształcenie u studentów zdolności do zauważania poprawności i niepoprawności gramatycznej w autentycznym dyskursie oraz dostarczenie im solidnych podstaw do własnych prób opisowania innych cech gramatyki niemieckiej.

Tematyka pierwszej części kursu gramatyki opisowej języka niemieckiego (semestr zimowy) obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu tematu pierwszego (główne części mowy i związane z nimi grupy wyrazowe).

1. Części mowy

2. Rzeczownik

3. Słowotwórstwo rzeczownika

4. Rodzajnik

5. Odmian czasownika

6. Czasy, tryby, strona bierna

7. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

8. Nominalizacja

9. Kolokacje

10. Przymiotnik i jego odmiana

11. Zaimki

12. Partykuły

Nakład pracy studenta:

30 godzin obecność na zajęciach=1ECTS

20 godzin czytanie i analiza lektur

10 godzin wykonywanie prac domowych

30 godzin przygotowanie do egzaminu połówkowego=1ECTS

Literatura:

Admoni W.(1982): Der deutsche Sprachbau. München.

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1998). Mannheim/Wien/Zürich.

Eisenberg P. (2006): Das Wort. Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 1. Stuttgart.

Eisenberg P. (2006): Der Satz. Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 2. Stuttgart.

Engelen B. (1984): Einführung in die Syntax der deutschen Sprache. Vorfragen und Grundlagen. Bd. 1. Baltmannsweiler.

Engelen B. (1986): Einführung in die Syntax der deutschen Sprache. Satzglieder und Satzbaupläne. Bd. 2. Baltmannsweiler.

Engel U. (2004): Deutsche Grammatik – Neubearbeitung . München.

Engel U. u.a. (2000): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Warszawa.

Erben J. (1972): Deutsche Grammtik. Ein Abriss. München.

Erben J. (1984): Deutsche Syntax. Eine Einführung. Bern/Frankfurt/New York.

Helbig G., Buscha J. (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig.

Heringer J. H. (2001): Lesen lehren lernen: Eine rezeptive Grammatik des Deutschen. Tübingen.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu całości kursu (część 1 i 2)

WIEDZA

-student zna podstawy niemieckiej terminologii gramatycznej,

-student posiada wiedzę na temat podstawowych cech systemu gramatycznego języka niemieckiego,

UMIEJĘTNOŚCI

-student potrafi wykorzystać tę wiedzę do wyjaśniania poprawności gramatycznej,

-student potrafi przeprowadzić prostą analizę składniową zdania niemieckiego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-krytyczna postawa wobec nieudanych konstrukcji gramatycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności).

Sprawdzian pisemny na zaliczenie semestru zimowego, który obejmuje wiedzę i umiejętności związane z tematem pierwszym (1).

Kryteria oceniania: -100% ocena egzaminacyjna.

Egzamin ocenia się na podstawie stopnia opanowania materiału w teorii i w praktyce.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Silvia Bonacchi, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Mariusz Mela
Prowadzący grup: Silvia Bonacchi, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Mariusz Mela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z głównymi kierunkami w gramatyce opisowej języka niemieckiego. Główną część kursu stanowi przegląd podstawowych cech systemu gramatycznego języka niemieckiego:

1. głównych części mowy i związanych z nimi grup wyrazowych,

2. podstawowych wzorców zdaniowych,

3. funkcji dyskursywnych zasadniczych typów zdań głównych,

4. gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych aspektów związków między zdaniami głównymi i składowymi.

Tematyka pierwszej części kursu obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu pierwszego tematu (1).

Pełny opis:

Kurs gramatyki opisowej języka niemieckiego jako języka B (cz. 1 i 2) zapoznaje studentów z głównymi kierunkami w gramatyce opisowej języka niemieckiego. Podejście strukturalne łączy się w nich z podejściem funkcjonalnym.

Główną część całego kursu, który trwa dwa semestry, stanowi przegląd podstawowych cech systemu gramatycznego języka niemieckiego. Przedmiotem tego przeglądu są:

1. główne części mowy i związane z nimi grupy wyrazowe (zwłaszcza grupa czasownikowa, rzeczownikowa i przymiotnikowa, a także słowotwórstwo niemieckie),

2. podstawowe wzorce zdaniowe (na tle struktury predykatowo-argumentowej),

3. funkcje dyskursywne zasadniczych typów zdań głównych (pojęcie ilokucji oraz zasadnicze typy zdań, tj. zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące),

4. gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych aspektów związków między zdaniami głównymi i składowymi (użycie konektorów zdaniowych, parataksa, hipotaksa),

5. gramatyczne środki służące dystrybucji informacji w zdaniu (temat-remat, elipsa, szyk wyrazów w zdaniu).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z niemiecką terminologią gramatyczną oraz dostarczenie im wiedzy na temat gramatyki języka niemieckiego, niezbędnej do uczestnictwa studentów w innych zajęciach oferowanych w ramach studiów na kierunku 'lingwistyka stosowana' na WLS. Poza tym celem kursu jest wykształcenie u studentów zdolności do zauważania poprawności i niepoprawności gramatycznej w autentycznym dyskursie oraz dostarczenie im solidnych podstaw do własnych prób opisowania innych cech gramatyki niemieckiej.

Tematyka pierwszej części kursu gramatyki opisowej języka niemieckiego (semestr zimowy) obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu tematu pierwszego (główne części mowy i związane z nimi grupy wyrazowe).

1. Części mowy

2. Rzeczownik

3. Słowotwórstwo rzeczownika

4. Rodzajnik

5. Odmian czasownika

6. Czasy, tryby, strona bierna

7. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

8. Nominalizacja

9. Kolokacje

10. Przymiotnik i jego odmiana

11. Zaimki

12. Partykuły

Tematyka drugiej części kursu:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu składni

2. Zdanie proste

3. Czasownik jako strukturalne centrum

4. Zdanie złożone

5. Grupy nominalne w zdaniu

6. Zdania względne

7. Równoważniki zdania

8. Części zdania i ich hierarchia w zdaniu

9. Formy czasowe

10. Formy modalne

11. Strona czynna i bierna

12. Rodzaje czynności

13. Negacja

14. Powtórzenie wiadomości

15. Egzamin próbny

Nakład pracy studenta:

30 godzin obecność na zajęciach=1ECTS

20 godzin czytanie i analiza lektur

10 godzin wykonywanie prac domowych

30 godzin przygotowanie do egzaminu połówkowego=1ECTS

Literatura:

Admoni W.(1982): Der deutsche Sprachbau. München.

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1998). Mannheim/Wien/Zürich.

Eisenberg P. (2006): Das Wort. Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 1. Stuttgart.

Eisenberg P. (2006): Der Satz. Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 2. Stuttgart.

Engelen B. (1984): Einführung in die Syntax der deutschen Sprache. Vorfragen und Grundlagen. Bd. 1. Baltmannsweiler.

Engelen B. (1986): Einführung in die Syntax der deutschen Sprache. Satzglieder und Satzbaupläne. Bd. 2. Baltmannsweiler.

Engel U. (2004): Deutsche Grammatik – Neubearbeitung . München.

Engel U. u.a. (2000): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Warszawa.

Erben J. (1972): Deutsche Grammtik. Ein Abriss. München.

Erben J. (1984): Deutsche Syntax. Eine Einführung. Bern/Frankfurt/New York.

Helbig G., Buscha J. (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig.

Heringer J. H. (2001): Lesen lehren lernen: Eine rezeptive Grammatik des Deutschen. Tübingen.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Silvia Bonacchi, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Mariusz Mela
Prowadzący grup: Silvia Bonacchi, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Mariusz Mela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z głównymi kierunkami w gramatyce opisowej języka niemieckiego. Główną część kursu stanowi przegląd podstawowych cech systemu gramatycznego języka niemieckiego:

1. głównych części mowy i związanych z nimi grup wyrazowych,

2. podstawowych wzorców zdaniowych,

3. funkcji dyskursywnych zasadniczych typów zdań głównych,

4. gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych aspektów związków między zdaniami głównymi i składowymi.

Tematyka pierwszej części kursu obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu pierwszego tematu (1).

Pełny opis:

Kurs gramatyki opisowej języka niemieckiego jako języka B (cz. 1 i 2) zapoznaje studentów z głównymi kierunkami w gramatyce opisowej języka niemieckiego. Podejście strukturalne łączy się w nich z podejściem funkcjonalnym.

Główną część całego kursu, który trwa dwa semestry, stanowi przegląd podstawowych cech systemu gramatycznego języka niemieckiego. Przedmiotem tego przeglądu są:

1. główne części mowy i związane z nimi grupy wyrazowe (zwłaszcza grupa czasownikowa, rzeczownikowa i przymiotnikowa, a także słowotwórstwo niemieckie),

2. podstawowe wzorce zdaniowe (na tle struktury predykatowo-argumentowej),

3. funkcje dyskursywne zasadniczych typów zdań głównych (pojęcie ilokucji oraz zasadnicze typy zdań, tj. zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące),

4. gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych aspektów związków między zdaniami głównymi i składowymi (użycie konektorów zdaniowych, parataksa, hipotaksa),

5. gramatyczne środki służące dystrybucji informacji w zdaniu (temat-remat, elipsa, szyk wyrazów w zdaniu).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z niemiecką terminologią gramatyczną oraz dostarczenie im wiedzy na temat gramatyki języka niemieckiego, niezbędnej do uczestnictwa studentów w innych zajęciach oferowanych w ramach studiów na kierunku 'lingwistyka stosowana' na WLS. Poza tym celem kursu jest wykształcenie u studentów zdolności do zauważania poprawności i niepoprawności gramatycznej w autentycznym dyskursie oraz dostarczenie im solidnych podstaw do własnych prób opisowania innych cech gramatyki niemieckiej.

Tematyka pierwszej części kursu gramatyki opisowej języka niemieckiego (semestr zimowy) obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu tematu pierwszego (główne części mowy i związane z nimi grupy wyrazowe).

1. Części mowy

2. Rzeczownik

3. Słowotwórstwo rzeczownika

4. Rodzajnik

5. Odmian czasownika

6. Czasy, tryby, strona bierna

7. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

8. Nominalizacja

9. Kolokacje

10. Przymiotnik i jego odmiana

11. Zaimki

12. Partykuły

Tematyka drugiej części kursu:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu składni

2. Zdanie proste

3. Czasownik jako strukturalne centrum

4. Zdanie złożone

5. Grupy nominalne w zdaniu

6. Zdania względne

7. Równoważniki zdania

8. Części zdania i ich hierarchia w zdaniu

9. Formy czasowe

10. Formy modalne

11. Strona czynna i bierna

12. Rodzaje czynności

13. Negacja

14. Powtórzenie wiadomości

15. Egzamin próbny

Nakład pracy studenta:

30 godzin obecność na zajęciach=1ECTS

20 godzin czytanie i analiza lektur

10 godzin wykonywanie prac domowych

30 godzin przygotowanie do egzaminu połówkowego=1ECTS

Literatura:

Admoni W.(1982): Der deutsche Sprachbau. München.

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1998). Mannheim/Wien/Zürich.

Eisenberg P. (2006): Das Wort. Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 1. Stuttgart.

Eisenberg P. (2006): Der Satz. Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 2. Stuttgart.

Engelen B. (1984): Einführung in die Syntax der deutschen Sprache. Vorfragen und Grundlagen. Bd. 1. Baltmannsweiler.

Engelen B. (1986): Einführung in die Syntax der deutschen Sprache. Satzglieder und Satzbaupläne. Bd. 2. Baltmannsweiler.

Engel U. (2004): Deutsche Grammatik – Neubearbeitung . München.

Engel U. u.a. (2000): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Warszawa.

Erben J. (1972): Deutsche Grammtik. Ein Abriss. München.

Erben J. (1984): Deutsche Syntax. Eine Einführung. Bern/Frankfurt/New York.

Helbig G., Buscha J. (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig.

Heringer J. H. (2001): Lesen lehren lernen: Eine rezeptive Grammatik des Deutschen. Tübingen.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)