Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka B - angielski, poz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-0KKKBA3
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka B - angielski, poz.3
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku studiów.

Studenci uczestniczący w zajęciach kontynuują naukę języka angielskiego z roku I. Jest to pierwszy język specjalności (B), jego znajomość jest już na poziomie B2+ wg. ESOKJ, lub zbliżonym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kontynuacja nauki języka angielskiego jako pierwszy język specjalności (B) wybranego spośród oferowanych języków, która rozpoczyna się od poziomu B2+. Przedmiot obejmujący w roku II 180 godzin dydaktycznych w sali składa się z modułów tematycznych i wymaga znacznego nakładu pracy samodzielnej studentów.

Celem przedmiotu jest dalsze kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej języka angielskiego w celu osiągnięcia pod koniec II roku poziomu C1 w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ). W procesie nauczania w roku II kładzie się dalszy nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój różnorodnych kompetencji komunikacji językowej (m.in. pragmatycznej, socjolingwistycznej, kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych). Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości języka angielskiego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku studiów I stopnia, dla których język angielski jest pierwszym językiem B specjalności.

W trakcie zajęć Kształcenie kompetencji komunikacyjnych w roku II, nauka języka angielskiego wybranego spośród oferowanych języków jest kontynuowana po roku I od poziomu B2+. Celem przedmiotu w roku II jest dalsze kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej języka angielskiego na poziomie C1 w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ) pod koniec pierwszego roku studiów.

W procesie nauczania podczas roku II kładzie się dalszy i ciągły nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój kompetencji komunikacji językowej, kompetencji pragmatycznej, socjolingwistycznej, oraz kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych tj. mówienia i wymowy, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem, jak również w zakresie znajomości leksyki i struktur gramatyczno-składniowych na poziomie C1 dla roku drugiego. Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości języka angielskiego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana, w szczególności związane z pracą w dziedzinach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich.

Przedmiot w drugim drugim roku składa się z modułów tematycznych obejmujących następujące zakresy kompetencji komunikacyjnych: Gramatyka, Pisanie akademickie, Komunikacja i leksyka

Celem przedmiotu jest kontynuacja dalszego kształtowania i doskonalenia kompetencji językowej, w tym:

- kompetencji leksykalnej (dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem nauczania na poziomie C1 ESOKJ w roku II);

- kompetencji gramatycznej (dalszej pracy nad rozumieniem i wypowiadaniem się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach w roku II);

- kompetencji fonologicznej (kontynuowanie kształtowania umiejętności poprawnej artykulacji dźwięków języka angielskiego, dalszego opanowywania i ćwiczenia rytmiki i intonacji);

- kompetencji dyskursywnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku angielskim na poziomie C1 ESOKJ).

- kompetencji funkcjonalnej i socjolingwistycznej (dalszego kształtowania umiejętności dostosowania określonych środków wyrazu do sytuacji komunikacyjnych i odbiorcy, w kontekście wybranych aspektów kulturowych dotyczących języka angielskiego na poziomie biegłości C1 ESOKJ),

Godziny kontaktowe w roku: 180 godz.

Praca własna studenta:

• czytanie/przyswajanie zadanych materiałów pisemnych – 30 godz.

• prace domowe z zakresu gramatyki praktycznej – 20 godz.

• tworzenie prac pisemnych i prezentacji ustnych – 40 godz.

• przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Całkowita ilość godzin pracy własnej: 100 godzin.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Ustalana indywidualnie przez każdego prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie C1, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K1_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne na poziomie C1; zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy języka angielskiego, ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu; zna specyfikę wymowy języka angielskiego. (K1_W01)

- rozumie kompleksową naturę języka angielskiego oraz jego złożoność na poziomie C1 (K1_W03)

- zna i rozumie elementy kultury obszaru języka angielskiego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej (K1_W07, K1_W10)

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanym językiem angielskim (K1_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie C1 według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K1_U05, K1_U09)

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku angielskim na poziomie C1 oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K1_U01);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka angielskiego, potrafi odpowiednio zareagować w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K1_U03);

- potrafi rozróżnić w wymowie odmianę brytyjską i amerykańską (K_U05)

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku angielskim w zakresie wprowadzanych zagadnień (K1_U06);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe (K1_U07).

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i zawodowych w języku angielskim, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K1_U12)

- potrafi rozwiązywać problemy i wykonywać zadania językowe w języku angielskim na poziomie kompetencji C1 w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonanie oceny sytuacji oraz dobór właściwych metod i narzędzi (K1_U13)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku angielskim (K1_K06);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku angielskim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K1_K01);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i wybranych krajów anglojęzycznych na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K03).

- jest gotów podejmować działania w komunikacji międzyjęzykowej służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego Polski i krajów anglojęzycznych (K1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania – ćwiczenia:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- testy kontrolne na ocenę

- śródsemestralne testy pisemne

- śródsemestralne kolokwia ustne

- przygotowanie prezentacji/prac pisemnych na ocenę

Kryteria oceniania – ćwiczenia:

Próg zaliczeniowy ocenianych prac obowiązujący w trakcie zajęć to 60%. Wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne, kolokwia, sprawdziany, kartkówki, wypracowania etc.) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Student ma prawo do jednokrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego na ocenę w terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utratą terminu.

Metody oceniania – egzamin:

Do egzaminu można podejść po zaliczeniu na ocenę pozytywną wszystkich poszczególnych modułów. Brak pozytywnej oceny z jednego lub więcej modułów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu w sesji właściwej, wpisaneim oceny negatywnej do systemu USOS w pierwszym terminie, i koniecznością uzyskania oceny pozytywnej przed przystąpieniem do egzaminu w sesji wrześniowej.

Egzamin końcowy składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje test gramatyczny, test leksykalny oraz wypowiedź pisemną na wybrany temat.

Kryteria oceniania – egzamin:

Próg zaliczeniowy obowiązujący na części pisemnej egzaminu to 60%, oceniany wg następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Podczas części ustnej sprawdzana jest kompetencja komunikacyjna oraz opanowanie elementów leksykalnych, fonetycznych oraz gramatycznych przerabianych na wszystkich modułach w r. II kursu. Część ustna oceniana jest wg. następujących kryteriów:

5.0 – bardzo dobry: Bardzo dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji); bogactwo słownictwa (stosowanie przerabianego na zajęciach słownictwa, także idiomów i związków frazeologicznych i odpowiedniego rejestru); bardzo dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; częste i naturalne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami, zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; ciągła zgodność z tematem wypowiedzi

4.0/4.5 – dobry/dobry plus: dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, obecność pojedynczych błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne o charakterze jednostkowym); słownictwo w stopniu dobrym (widocznie różnorodne słownictwo z zajęć, możliwe drobne potknięcia i przeinaczenia, okazjonalne błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; widoczne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami i/lub zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem wskazująca na świadomy związek między wypowiedzią, a tematem wypowiedzi

3.0/3.5 – dostateczny/dostateczny plus: dostateczne poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, akceptowalna obecność błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne); słownictwo w stopniu dostatecznym (słownictwo omawiane na zajęciach mało różnorodne acz wystarczające do przekazania informacji, pojawiające się okazjonalne przeinaczenia oraz błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dostateczna struktura wypowiedzi, zaznaczony acz nie całkiem widoczny początek/rozwinięcie/koniec wypowiedzi; logiczne połączenia między kolejnymi częściami stosowane rzadko, jak i zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem na poziomie dostatecznym

2.0 – niedostateczny: niedostateczna poprawność językowa (notoryczne błędy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne, notoryczne błędy wymowy tych samych elementów); słownictwo ubogie, mało różnorodne i niewystarczające do stworzenia spójnej i zrozumiałej wypowiedzi, przeinaczenia, częste błędy rejestru/stosowanie błędnego rejestru, niestosowanie lub błędne stosowanie idiomów i związków frazeologicznych; chaotyczna i nieprzemyślana struktura wypowiedzi, brak widocznego początku/rozwinięcia/końca wypowiedzi; brak logicznego połączenia między kolejnymi częściami wypowiedzi, brak lub błędnie stosowane zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; brak płynności wypowiedzi, zdania cząstkowe i niepełne; brak zgodności z tematem wypowiedzi

Ocena końcowa z egzaminu jest średnią ocen z części pisemnej i części ustnej egzaminu. Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana do systemu USOS to średnia ocen z egzaminu (50%) i ocen z zajęć (50%).

Niezaliczenie jednej z części egzaminu skutkuje oceną niedostateczną w sesji właściwej i koniecznością poprawy egzaminu we wrześniowej sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy odbywa się na tych samych zasadach i w tej samej formie co egzamin w sesji właściwej.

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia każdego z modułów. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych w poszczególnym module kursu. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) w pojedynczym module skutkuje brakiem zaliczenia tego modułu oraz całego kursu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Konert-Panek, Edyta Maciejak, Marta Sylwanowicz, Jolanta Śwital-Stein
Prowadzący grup: Agata Balińska, Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, odpowiadającym poziomowi C1 w skali biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W procesie nauczania kładzie się nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój różnorodnych kompetencji komunikacji językowej, kompetencji lingwistycznej, socjolingwistycznej i pragmatycznej tj. mówienia i wymowy, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem, jak również w zakresie znajomości leksyki, struktur gramatyczno-składniowych oraz reguł stylistyki, struktury informacji, zasad organizacji i redakcji tekstu. Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z wysokim poziomem zaawansowania znajomości języka angielskiego, ukierunkowane na potrzeby absolwentów studiów kierunku Lingwistyka Stosowana, specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej, w szczególności związane z pracą w dziedzinach akademickich, glottodydaktycznych, translatorskich i redaktorskich.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku studiów I stopnia, dla których język angielski jest językiem B specjalności.

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2+ podczas której kładzie się nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój różnorodnych kompetencji komunikacji językowej, kompetencji lingwistycznej, socjolingwistycznej i pragmatycznej tj. mówienia i wymowy, pisania akademickiego, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem, jak również w zakresie znajomości leksyki, struktur gramatyczno-składniowych oraz reguł stylistyki, struktury informacji, zasad organizacji i redakcji tekstu. Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z wysokim poziomem zaawansowania znajomości języka angielskiego, ukierunkowane na potrzeby absolwentów studiów kierunku Lingwistyka Stosowana, specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej, w szczególności związane z pracą w dziedzinach akademickich, glottodydaktycznych, translatorskich i redaktorskich.

Na całość przedmiotu składają się następujące komponenty: (1) Rozumienie ze słuchu, mówienie i słownictwo, (2) Gramatyka, stylistyka i struktura informacji, (3) Czytanie, mówienie i słownictwo, (4) Pisanie na potrzeby akademickie.

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie:

- kompetencji leksykalnej (poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem nauczania);

- kompetencji gramatycznej (rozumienia i wypowiadania się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne i stylistyczne omawiane na zajęciach);

- kompetencji dyskursywnej w mowie i piśmie (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi pisemnej i ustnej).

Godziny kontaktowe w semestrze: 60 godz.

Praca własna studenta:

czytanie/przyswajanie zadanych materiałów pisemnych – 10 godz.

prace domowe z zakresu gramatyki praktycznej – 10 godz.

tworzenie prezentacji ustnych i prac pisemnych – 15 godz.

przygotowanie do egzaminu końcowego – 15 godz.

Całkowita ilość godzin pracy własnej: 50 godzin.

Literatura:

Pisanie:

Casagrande, June (2014) The best punctuation book, period. Berkeley: Ten Speed Press.

Soles, Derek (2005) The Essentials of Academic Writing. New York: Houghton Mifflin Company

Swales, John M. and Christine B. Feak (2000) English in Today's Research World. A Writing Guide. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Wallace, Mike and Alison Wray (2006) Critical Reading and Writing for Postgraduates. London: Sage Publications.

Zweier, Lawrence J. (2002) Building Academic Vocabulary. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Gramatyka:

Foley, M. & D. Hall. 2003. Longman Advanced Learners’ Grammar. A self-study reference & practice book with answers. Longman.

Biber, D., S. Conrad, J. Leech et al. 2002. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Longman.

Collins COBUILD English Grammar. 2017. Collins.

Macpherson, R. 2012. English for Writers and Translators. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vince, M. 2010. Advanced English Practice: English Grammar and Vocabulary. Macmillan.

Azar, B. S. & S.A. Hagen. 2009. Understanding and Using English Grammar. Pearson Longman.

Downing, A. 2014. English Grammar: A University Course. Routledge.

Swan, M. 2016. Practical English Usage. OUP.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)