Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka B - rosyjski, poz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-0KKKBR3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka B - rosyjski, poz.3
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku studiów.

Studenci uczestniczący w zajęciach kontynuują naukę języka rosyjskiego z roku I. Jest to pierwszy język specjalności (B), jego znajomość jest już na poziomie B2+ wg. ESOKJ, lub zbliżonym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kontynuacja nauki języka rosyjskiego jako pierwszy język specjalności (B) wybranego spośród oferowanych języków, która rozpoczyna się od poziomu B2+. Przedmiot obejmujący w roku II 180 godzin dydaktycznych w sali składa się z modułów tematycznych i wymaga znacznego nakładu pracy samodzielnej studentów.

Celem przedmiotu jest dalsze kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej języka rosyjskiego w celu osiągnięcia pod koniec II roku poziomu C1 w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ). W procesie nauczania w roku II kładzie się dalszy nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój różnorodnych kompetencji komunikacji językowej (m.in. pragmatycznej, socjolingwistycznej, kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych). Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości języka rosyjskiego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku studiów I stopnia, dla których język rosyjski jest językiem B specjalności.

W trakcie zajęć Kształcenie kompetencji komunikacyjnych w roku II, nauka języka rosyjskiego wybranego spośród oferowanych języków jest kontynuowana po roku I od poziomu B2+. Celem przedmiotu w roku II jest dalsze kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej języka rosyjskiego na poziomie C1 w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ) pod koniec pierwszego roku studiów.

W procesie nauczania podczas roku II kładzie się dalszy i ciągły nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój kompetencji komunikacji językowej, kompetencji pragmatycznej, socjolingwistycznej, oraz kompetencji interkulturowych i metalingwistycznych tj. mówienia i wymowy, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem, jak również w zakresie znajomości leksyki i struktur gramatyczno-składniowych na poziomie C1 dla roku drugiego. Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z poziomem zaawansowania znajomości języka rosyjskiego, ukierunkowane na potrzeby studiów kierunku Lingwistyka Stosowana, w szczególności związane z pracą w dziedzinach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich.

Przedmiot w drugim drugim roku składa się z modułów tematycznych obejmujących nastepujące zakresy kompetencji komunikacyjnych: (1) Gramatyka / Pragmatyka, (2) Leksyka / Mówienie / Słuchanie, (3) Pisanie / Czytanie.

Celem przedmiotu jest kontynuacja dalszego kształtowania i doskonalenia kompetencji językowej, w tym:

- kompetencji leksykalnej (dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem nauczania na poziomie C1 ESOKJ w roku II);

- kompetencji gramatycznej (dalszej pracy nad rozumieniem i wypowiadaniem się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach w roku II);

- kompetencji fonologicznej (kontynuowanie kształtowania umiejętności poprawnej artykulacji dźwięków języka rosyjskiego, dalszego opanowywania i ćwiczenia rytmiki i intonacji);

- kompetencji dyskursywnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku rosyjskim na poziomie C1 ESOKJ).

- kompetencji funkcjonalnej i socjolingwistycznej (dalszego kształtowania umiejętności dostosowania określonych środków wyrazu do sytuacji komunikacyjnych i odbiorcy, w kontekście wybranych aspektów kulturowych dotyczących języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 ESOKJ),

Godziny kontaktowe w roku: 180 godz.

Praca własna studenta:

czytanie/przyswajanie zadanych materiałów pisemnych – 30 godz.

prace domowe z zakresu gramatyki praktycznej – 20 godz.

tworzenie prac pisemnych i prezentacji ustnych – 40 godz.

przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Całkowita ilość godzin pracy własnej: 100 godzin.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość zalecanych przez Uniwersytet Warszawski.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie C1, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K1_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne na poziomie C1; zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy języka rosyjskiego, ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu; zna specyfikę wymowy języka rosyjskiego.(K1_W01)

- rozumie kompleksową naturę języka rosyjskiego oraz jego złożoność na poziomie C1 (K1_W03)

- zna i rozumie elementy kultury obszaru języka rosyjskiego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej (K1_W07, K1_W10)

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanym językiem rosyjskim (K1_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie C1 według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K1_U05, K1_U09)

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku rosyjskim na poziomie C1 oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K1_U01);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka rosyjskiego, potrafi odpowiednio zareagować w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K1_U03);

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku rosyjskim w zakresie wprowadzanych zagadnień (K1_U06);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku rosyjskim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe (K1_U07).

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i zawodowych w języku rosyjskim, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K1_U12)

- potrafi rozwiązywać problemy i wykonywać zadania językowe w języku rosyjskim na poziomie kompetencji C1 w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonanie oceny sytuacji oraz dobór właściwych metod i narzędzi (K1_U13)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku rosyjskim (K1_K06);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku rosyjskim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K1_K01);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i Rosji na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K03).

- jest gotów podejmować działania w komunikacji międzyjęzykowej służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego Polski i Rosji (K1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania – ćwiczenia:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- testy kontrolne na ocenę

- śródsemestralne testy pisemne

- śródsemestralne kolokwia ustne

- przygotowanie prezentacji/prac pisemnych na ocenę

Kryteria oceniania – ćwiczenia:

Próg zaliczeniowy ocenianych prac obowiązujący w trakcie zajęć to 60%. Wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne, kolokwia, sprawdziany, kartkówki, wypracowania etc.) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Student ma prawo do jednokrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego na ocenę w terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utratą terminu.

Metody oceniania – egzamin:

Do egzaminu można podejść po zaliczeniu na ocenę pozytywną wszystkich poszczególnych modułów. Brak pozytywnej oceny z jednego lub więcej modułów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu w sesji właściwej, wpisaneim oceny negatywnej do systemu USOS w pierwszym terminie, i koniecznością uzyskania oceny pozytywnej przed przystąpieniem do egzaminu w sesji wrześniowej.

Egzamin końcowy składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje test gramatyczny, test leksykalny oraz wypowiedź pisemną na wybrany temat.

Kryteria oceniania – egzamin:

Próg zaliczeniowy obowiązujący na części pisemnej egzaminu to 60%, oceniany wg następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Podczas części ustnej sprawdzana jest kompetencja komunikacyjna oraz opanowanie elementów leksykalnych, fonetycznych oraz gramatycznych przerabianych na wszystkich modułach w r. II kursu. Część ustna oceniana jest wg. następujących kryteriów:

5.0 – bardzo dobry: Bardzo dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji); bogactwo słownictwa (stosowanie przerabianego na zajęciach słownictwa, także idiomów i związków frazeologicznych i odpowiedniego rejestru); bardzo dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; częste i naturalne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami, zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; ciągła zgodność z tematem wypowiedzi

4.0/4.5 – dobry/dobry plus: dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, obecność pojedynczych błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne o charakterze jednostkowym); słownictwo w stopniu dobrym (widocznie różnorodne słownictwo z zajęć, możliwe drobne potknięcia i przeinaczenia, okazjonalne błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; widoczne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami i/lub zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem wskazująca na świadomy związek między wypowiedzią, a tematem wypowiedzi

3.0/3.5 – dostateczny/dostateczny plus: dostateczne poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, akceptowalna obecność błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne); słownictwo w stopniu dostatecznym (słownictwo omawiane na zajęciach mało różnorodne acz wystarczające do przekazania informacji, pojawiające się okazjonalne przeinaczenia oraz błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dostateczna struktura wypowiedzi, zaznaczony acz nie całkiem widoczny początek/rozwinięcie/koniec wypowiedzi; logiczne połączenia między kolejnymi częściami stosowane rzadko, jak i zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem na poziomie dostatecznym

2.0 – niedostateczny: niedostateczna poprawność językowa (notoryczne błędy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne, notoryczne błędy wymowy tych samych elementów); słownictwo ubogie, mało różnorodne i niewystarczające do stworzenia spójnej i zrozumiałej wypowiedzi, przeinaczenia, częste błędy rejestru/stosowanie błędnego rejestru, niestosowanie lub błędne stosowanie idiomów i związków frazeologicznych; chaotyczna i nieprzemyślana struktura wypowiedzi, brak widocznego początku/rozwinięcia/końca wypowiedzi; brak logicznego połączenia między kolejnymi częściami wypowiedzi, brak lub błędnie stosowane zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; brak płynności wypowiedzi, zdania cząstkowe i niepełne; brak zgodności z tematem wypowiedzi

Ocena końcowa z egzaminu jest średnią ocen z części pisemnej i części ustnej egzaminu. Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana do systemu USOS to średnia ocen z egzaminu (50%) i ocen z zajęć (50%).

Niezaliczenie jednej z części egzaminu skutkuje oceną niedostateczną w sesji właściwej i koniecznością poprawy egzaminu we wrześniowej sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy odbywa się na tych samych zasadach i w tej samej formie co egzamin w sesji właściwej.

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia każdego z modułów. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych w poszczególnym module kursu. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) w pojedynczym module skutkuje oceną niedostateczną z tego modułu oraz całego kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jekaterina Blizniuk-Biskup, Małgorzata Kornacka
Prowadzący grup: Jekaterina Blizniuk-Biskup, Włodzimierz Majewski, Siarhei Padsasonny, Janina Pietraszkiewicz, Joanna Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jekaterina Blizniuk-Biskup, Anna Głogowska, Małgorzata Kornacka
Prowadzący grup: Jekaterina Blizniuk-Biskup, Włodzimierz Majewski, Janina Pietraszkiewicz, Joanna Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.