Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do tłumaczenia specjalistycznego z j. polskiego na j. niemiecki (C)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-2WTSCN
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do tłumaczenia specjalistycznego z j. polskiego na j. niemiecki (C)
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku studiów (I stop.).

Znajomość języka u studentów jest na poziomie B1/B2.

Znajomość struktur gramatycznych i łączliwości leksykalnej języka obcego i języka polskiego;

Zasady formułowania dłuższych wypowiedzi w językach docelowych;

Zdolność korzystania z informacji dotyczących aspektów kulturowych, które charakteryzują kulturę źródłową i docelową;


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów II roku studiów I stopnia, dla których język niemiecki jest językiem C.

Rozwijanie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przeniesienie znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym na język docelowy, tak aby powstał tekst zgodny z zasadami systemu języka docelowego.

W ramach zajęć studenci zaznajamiani są z wybraną podstawową terminologią fachową oraz z różnymi rodzajami tekstów specjalistycznych. Studentom prezentowane są adekwatne strategie translatorskie.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 2, w tym:

Godziny kontaktowe (w sali) = 30 h (1 ECTS)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 30h (1 ECTS), w tym:

- przygotowanie do zajęć - 15 h

- przygotowanie do zaliczenia na ocenę – 10h

30h + 25h = 55h (2 ECTS)

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Kilian, A., (2002), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, Tom I – polsko-niemiecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa;

Kilian, A., (2002), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, Tom II – niemiecko-polski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa;

Napierała, K., (2013), Lexikon des polnischen Rechts, Wydawnictwo C.H. Beck;

Rechtswörterbuch, Creifelds, C., (2007), C.H. Beck, München

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- zna strukturę języka jako systemu, ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk z zakresu językoznawstwa (ogólnego oraz stosowanegoo) w systemie nauk, a także rozumie ich specyfikę przedmiotową (K1_W01),

- zna i rozumie typową terminologię gramatyczną, posiada wiedzę na temat wybranych uwarunkowań pragmatycznych w obrębie języka polskiego i dwóch studiowanych języków obcych, rozpoznaje charakterystyczne struktury tekstu specjalistycznego i rozumie potrzebę zastosowania odpowiednich strategii translatorskich w celu przetłumaczenia tego typu tekstów (S1.2_W04).

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w dwóch studiowanych językach obcych oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie językoznawstwa stosowanego (K1_U01),

- potrafi rozwiązywać problemy i realizować zadania w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, dokonując analizy procesów zachodzących w układzie komunikacji zawodowej oraz czynników wpływających na te procesy (S1.2_U01).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w ramach projektów tłumaczeniowych, terminologicznych czy związanych z nauczaniem języków obcych (K1_K08),

- jest gotów do przyjmowania projektów tłumaczeniowych, właściwego określania nakładu pracy oraz poszukiwania danych językowych i kulturowych potrzebnych do wykonania określonego projektu (S1.2_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- ocena aktywności (wykonywanie zadań podczas zajęć) i przygotowania do zajęć;

- prace domowe;

- sprawdziany śródsemestralne (kolokwia);

- egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

- ocena ciągła z zajęć: 50%

- ocena z testu zaliczeniowego: 50%.

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej i zaliczenia na ocenę:

51%-60% = 3

61%-70% = 3+

71%-80% = 4

81%-90% = 4+

91%-100% = 5

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami:

Dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Plewa
Prowadzący grup: Elżbieta Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Virginia Schulte
Prowadzący grup: Virginia Schulte
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)