Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka włoskiego (B)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-GOBW
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka włoskiego (B)
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język włoski na poziomie co najmniej B1 i mieć podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa i gramatyki opisowej języka polskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dla studentów II roku, którzy zaliczyli już podstawowy kurs z gramatyki włoskiej. Głównym celem jest dokonanie analizy językoznawczej na wielu poziomach: fonologicznych, morfologicznym, składniowym i tekstowym. W semestrze zimowym poruszane są głównie zagadnienia związane z morfologią, semestr letni natomiast koncentruje się wokół tych dotyczących składni zdania pojedynczego i zdań złożonych.

Pełny opis:

Program kursu obejmuje następujące tematy:

Semestr I

Morfologia – zapoznanie studentów z terminologią, głównymi zagadnieniami i pojęciami z zakresu morfologii, z podstawowymi procesami oraz częściami mowy w języku włoskim.

Semestr II

Składnia - zapoznanie studentów z terminologią, głównymi zagadnieniami i pojęciami z zakresu składni.

Nakład pracy studenta:

60 h – obecność i aktywność na zajęciach – 2 ECTS

60 h rocznie (30h w semestrze) – samodzielna praca studenta – 2 ECTS, w tym:

a) 20 h – lektura i analiza zadanych tekstów

b) 20h – przygotowanie do zajęć

c) 20h – przygotowanie do testu zaliczeniowego

Literatura:

Berruto, G., Cerruti, M. (2017). La linguistica. Un corso introduttivo. Torino: UTET.

D’Achille, P., (2003). L’italiano contmporaneo. Bologna: Il Mulino.

Dardano, M., Trifone, P., (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.

Panebianco, B., Pisoni, C., Reggiani, L. (2013). Grammatica italiana. Bologna: Zanichelli.Dardano, M., Trifone, P., (1997). La nuova grammatica della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.

Serianni, L. (1991). Grammatica italiana. Torino: UTET.

Widłak, S. (2002). Gramatyka języka włoskiego. Warszawa: Wiedza

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zakończeniu kursu student:

- zna podstawową terminologię z zakresu morfologii i składni języka włoskiego (K1_W02),

- zna podstawową terminologię oraz posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu gramatyki opisowej języka włoskiego, (K1_W08)

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarze języka włoskiego (K1_W11),

Umiejętności:

Po zakończeniu kursu student:

- potrafi krytycznie analizować teksty w tym przeprowadzić prostą analizę składniową zdań włoskich (K1_U01)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu gramatyki opisowej języka włoskiego, (K1_U11)

Kompetencje społeczne:

- jest gotów do krytycznej oceny własnego stanu wiedzy w zakresie gramatyki opisowej języka włoskiego jako elementu przygotowania naukowego i zawodowego (K1_K02)

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad etyki zawodowej i naukowej, (K1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

-wykład konwersatoryjny

- ćwiczenia

- analiza tekstów

Metody pracy:

- zajęcia w grupie

- praca indywidualna

● ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć)

● test na koniec I semestru

● końcowe zaliczenie pisemne

ocena z przedmiotu obejmuje:

- 25% ocena ciągła, czyli bieżące przygotowanie do zajęć;

- 25% test na koniec I semestru

- 50% końcowe zaliczenie pisemne

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia pisemnego jest uzyskanie co najmniej 60% z zajęć dydaktycznych.

Skala ocen:

ponad 90% – 5

85%-89% – 4+

80%-84% – 4

70%-79% – 3+

60%-69% – 3

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Durkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Durkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Nieobecności – dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

2. Nieprzygotowania – student powinien być przygotowany na każde zajęcia.

3. Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu testu semestralnego i Student ma prawo do jednej poprawy testu semestralnego. Nieprzystąpienie do testu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)