Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i historia obszaru języka B - j. niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L3-0KOJBN
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura i historia obszaru języka B - j. niemiecki
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów III roku studiów I stopnia. Program zajęć wymaga znacznego nakładu pracy własnej studentów, dlatego niezbędna jest duża motywacja do nauki oraz umiejętność korzystania z dostępnych materiałów źródłowych.

Skrócony opis:

Kurs stanowi wielostronne ujęcie humanistyczne problematyki historycznej i kulturowej danego obszaru językowego (z pominięciem literatury, wyodrębnionej jako osobny przedmiot). Celem kursu jest wszechstronne zaznajomienie studentów z szerokim kontekstem historycznym, społecznym i kulturowym oraz ich przygotowanie do pracy w społeczności wielokulturowej i/lub rzeczywistości krajów studiowanego języka/języków obcych. Treści nauczania stanowią następujące zagadnienia:

- geografia fizyczna, gospodarcza i polityczna;

- historia polityczna, gospodarcza i społeczna;

- historia sztuki i kultury (z wyjątkiem historii literatury);

- współczesne życie polityczne, społeczne, gospodarcze;

- świat mediów;

- tożsamość narodowa;

- folklor, zwyczaje i obyczaje.

Pełny opis:

Kurs stanowi wielostronne ujęcie humanistyczne problematyki historycznej i kulturowej danego obszaru językowego (z pominięciem literatury, wyodrębnionej jako osobny przedmiot). Celem kursu jest wszechstronne zaznajomienie studentów z szerokim kontekstem historycznym, społecznym i kulturowym oraz ich przygotowanie do pracy w społeczności wielokulturowej i/lub rzeczywistości krajów studiowanego języka/języków obcych. Treści nauczania stanowią następujące zagadnienia:

- geografia fizyczna, gospodarcza i polityczna;

- historia polityczna, gospodarcza i społeczna;

- historia sztuki i kultury (z wyjątkiem historii literatury);

- współczesne życie polityczne, społeczne, gospodarcze;

- świat mediów;

- tożsamość narodowa;

- folklor, zwyczaje i obyczaje.

Szczegółowe programy w ramach kursu ustalają prowadzący w poszczególnych grupach zajęciowych.

Nakład pracy studenta:

60 godzin – obecność na zajęciach (2 ECTS)

60 godzin – praca własna: czytanie i analiza zadanych lektur i literatury, przygotowanie do zaliczenia (2 ECTS)

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Spis lektur znajduje się w opisie grupy zajęciowej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po uczestnictwie w kursie student:

- zna i rozumie relacje między językami i ich rolę w kulturze (K1_W07);

- zna w zarysie kulturę danego obszaru językowego, rozumie rolę języka w komunikacji między ludźmi i kulturami (K1_W10);

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanymi językami (K1_W11);

- zna i rozumie funkcjonowanie instytucji kultury i ma orientację w obszarach związanych ze studiowanymi językami (K1_W12);

UMIEJĘTNOŚCI

Po uczestnictwie w kursie student:

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w dwóch studiowanych językach obcych oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa (K1_U01)

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zachodzące przemiany społeczno-historyczne w odniesieniu do realiów danego obszaru językowego (K1_U03);

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji, rozumiejąc potrzebę samokształcenia i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, w tym praktycznych kompetencji językowych (K1_U12);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po uczestnictwie w kursie student:

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji międzyjęzykowej, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi, przestrzegając wzorców zachowań etycznych i zasięgając opinii ekspertów (K1_K01);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy, korzystając zarówno z tradycyjnych, jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K03);

- jest gotów podejmować działania w komunikacji międzyjęzykowej/wielojęzycznej służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego danego regionu lub kraju (K1_K04);

- jest gotów do odpowiedzialnego kierowania grupą przyjmując odpowiedzialność za efekty jej pracy (K1_K05)

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie (K1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania znajdują się w opisie grupy zajęciowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Drużycki, Boris Schwencke
Prowadzący grup: Krzysztof Drużycki, Boris Schwencke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

Zakres tematów znajduje się w na poziomie grupy zajęciowej.

Literatura:

Szczegółowy opis znajduje się w na poziomie grupy zajęciowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Drużycki, Boris Schwencke
Prowadzący grup: Krzysztof Drużycki, Boris Schwencke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

Zakres tematów znajduje się w na poziomie grupy zajęciowej.

Literatura:

Szczegółowy opis znajduje się w na poziomie grupy zajęciowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)