Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład licencjacki: Stylistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L3-0WL-STY
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład licencjacki: Stylistyka
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs obejmuje różnorodne zagadnienia językowe mające istotny wpływ na poprawę jakości pisania w języku angielskim. Skierowany jest do studentów, którzy opanowali sztukę pisania na poziomie akademickim, chcąc ją dalej doskonalić. Nie jest to zatem kurs dla początkujących.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pojęcie stylistyki jest pojemne. Tutaj stylistyka dotyczy efektów tworzonych przy pomocy narzędzi językowych. Nie obejmuje walorów stricte literackich. Kurs dotyczy licznych i różnorodnych zagadnień językowych, mających istotny wpływ na jakość tekstu pisanego w języku angielskim. Skierowany jest do osób poszukujących sposobów na doskonalenie swojego stylu autorskiego/ pisarskiego w języku angielskim.

Pełny opis:

W oparciu o konkretne przypadki, omówione zostają liczne i różnorodne przykłady słabego (słabszego) stylu pisarskiego w języku angielskim. Przykładowe fragmenty pochodzą z literatury popularnej, popularnonaukowej i naukowej. Zakres gatunków tekstów jest szeroki. Nie dotyczy jednego rodzaju tekstów (np. akademickich).

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich tekstów jest to, że są pisane w standardowym angielskim i charakteryzują się wysoką jakością. Wśród poruszanych zagadnień są problemy leksyki (słownictwa), frazeologii, kolokacji, konceptualizacji, percepcji, umiejętności kognitywnych itp.

Na poziomie języka są to zjawiska gramatyczne dotyczące kategorii składniowych, szyku wyrazów, modalności, aktywności/ bierności, wzmacniania/ osłabiania wypowiedzi i inne. Zaakcentowane są różnice pomiędzy wyrażeniami dosłownymi a przenośnymi. Nieco szerzej, kontrastowane są wyrażenia mające charakter bezpośrednich z pośrednimi i ich wpływ na architekturę tekstu.

Doskonalenie stylu pisarskiego w języku angielskim jest bardzo ważne dla osób chcących zawodowo pisać teksty na wysokim poziomie. Kurs nie jest ukierunkowany na pisanie prac dyplomowych.

Literatura:

Kehler, A. 2002. Coherence, Reference, and the Theory of Grammar. Stanford, CA: Center for the Study of Language and Information.

Langacker, R. 1987 & 1991. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1 & 2. Stanford: Stanford University Press.

Pinker, S. 2014. The Sense of Style. The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century. London: Penguin Books.

Siegal, A. M. & Connolly, W. G. 1999. The New York Times Manual of Style and Usage. New York: Three Rivers Press.

Sword, H. 2012. Stylish Academic Writing. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Thomas, F.-N. & Turner, M. 1994. Clear and Simple as the Truth: Writing Classic Prose. Princeton: Princeton University Press.

Williams, J. M. 1990. Style: Towards Clarity and Grace. Chicago: University of Chicago Press.

Efekty uczenia się:

K1_W06, K1_W14, K1_U11, K1_U12, K1_K02

Po ukończeniu kursu

wiedza

student zna i rozumie

- powiązania językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi [K1_W06]

- ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego [K1_W14]

umiejętności

student

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; umie ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur do własnej działalności zawodowej [K1_U11]

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji, rozumiejąc potrzebę samokształcenia i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, w tym praktycznych kompetencji językowych [K1_U12]

kompetencje społeczne

student jest gotów do

- krytycznej oceny własnego stanu wiedzy w zakresie językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa, docenia znaczenie argumentacji merytorycznej w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz praktycznych (w sytuacjach zawodowych) [K1_K02]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy (ustny lub pisemny)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Twardzisz
Prowadzący grup: Piotr Twardzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)