Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy tłumaczenia ustnego jęz. C - niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L3-1PTUCN
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy tłumaczenia ustnego jęz. C - niemiecki
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci są zapoznawani z podstawowymi zagadnieniami, takimi jak typy i tryby tłumaczenia ustnego, kompetencje tłumacza ustnego czy techniki translacyjne stosowane w tłumaczeniu ustnym. Następnie słuchacze rozwijają poszczególne umiejętności istotne w tłumaczeniu ustnym: analizę tekstu, zapamiętywanie i podanie tekstu (bez notacji). Rozwinięcie szeregu kompetencji pozwala przejść do regularnej praktyki tłumaczeniowej z wykorzystaniem rozmaitych gatunków tekstów ogólnych i bardziej specjalistycznych z różnych zakresów tematycznych, takich jak polityka, kultura, gospodarka, nauka itp.

Pełny opis:

W trakcie kursu wykorzystywane są różnorodne materiały, w tym wywiady, przemówienia, wystąpienia konferencyjne, monologi, filmy itp. Ponadto studenci mogą tłumaczyć również prezentacje kolegów i koleżanek, dotyczące bieżących wydarzeń na świecie oraz innych wybranych tematów.

Każde tłumaczenie poddawane jest ocenie kształtującej: prowadzący/prowadząca omawia dobre i słabe elementy tłumaczenia, pytaniami pomaga studentowi/studentce odkryć przyczyny popełnianych błędów i sugeruje, co można zmienić, aby uzyskać lepsze wyniki.

Duży nacisk kładziony jest na stosowanie prawidłowego rejestru językowego oraz na prawidłowe podanie tekstu, obejmujące postawę i mowę ciała oraz dykcję.

Studenci zachęcani są też do samodzielnej nauki słownictwa i rozwijania umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu, podawania tekstu, a także poszerzania swojej wiedzy ogólnej o świecie.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe w sali: 1 semestr = 30 h = 1 ECTS

- samodzielna praca poza salą zajęciową: 1 semestr = 30 h = 1 ECTS, w tym: przygotowanie bieżące do zajęć, przygotowanie prezentacji na zajęcia, przygotowanie do kolokwiów/zal.

Razem = 60h = 2 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Róża Zielnik-Kołodzińska
Prowadzący grup: Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Róża Zielnik-Kołodzińska
Prowadzący grup: Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)