Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do analizy tekstu specjalistycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L3-2WATS
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do analizy tekstu specjalistycznego
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci zostają przysposobieni di analizy tekstu specjalistycznego poprzez uporządkowany zestaw czynności naukowych, których obiektem jest tekst specjalistyczny.

Skrócony opis:

Analiza tekstu specjalistycznego to uporządkowany zestaw czynności naukowych, których obiektem jest tekst specjalistyczny. Tekst specjalistyczny zaś to forma reprezentacji leksykonu terminologicznego w odpowiednim szeregu syntagmatycznym zbudowanym według reguł właściwej składni. Tekst specjalistyczny, będąc produktem języka specjalistycznego, rozumianego jako autonomiczny skonwencjonalizowany system semiotyczny z przypisaną mu prymarną funkcją instrumentalną, jest zasadniczym elementem w procesie komunikacji zawodowej (profesjonalnej), której zadaniem jest przekaz wiedzy specjalistycznej.

Pełny opis:

Tekst specjalistyczny to forma reprezentacji leksykonu terminologicznego w odpowiednim szeregu syntagmatycznym zbudowanym według reguł właściwej składni. Tekst specjalistyczny, będąc produktem języka specjalistycznego, rozumianego jako autonomiczny skonwencjonalizowany system semiotyczny z przypisaną mu prymarną funkcją instrumentalną, jest zasadniczym elementem w procesie komunikacji zawodowej (profesjonalnej), której zadaniem jest przekaz wiedzy specjalistycznej. Do stałych elementów tekstu specjalistycznego należą: a) dominanty semantyczne tworzące przestrzeń semantyczną tekstu; b) moduły konstrukcyjne; c) łańcuchy konektorów. W porównaniu z tekstem niespecjalistycznym tekst specjalistyczny charakteryzuje się sztywniejszą organizacją szeregów syntagmatycznych (obecnością w jego składzie znaków początku i końca szeregu syntagmatycznego) oraz wyraźniejszą podzielnością tekstu na jednostki składowe - moduły konstrukcyjne pełniące funkcję porządkowania tekstu specjalistycznego, których cechą charakterystyczną jest powtarzalność ich budowy, odtwarzalność pod względem organizacji formalnej w ramach danego typu tekstów. O całościowości tekstu specjalistycznego decyduje odpowiedni łańcuch konektorów, w charakterze których występują gramatyczne i leksykalne środki językowe. Z punktu widzenia struktury semantycznej tekst specjalistyczny jest jednostką jednowymiarową, tzn. nie zawiera znaczeń podtekstowych oraz jednostek polisemantycznych. W obrębie tekstu specjalistyczne-go słownictwo ogólne jest semantycznie podporządkowaną kategoria leksykalną, zaś znaczenia systemowe realizują jednostki terminologiczne. Tekst sformułowany w języku specjalistycznym jest rezultatem ukierunkowanej analizy obiektu działalności zawodowej oraz formą utrwalenia i przekazu określonej informacji profesjonalnej.

Analiza tekstu specjalistycznego to uporządkowany zestaw czynności naukowych, których obiektem jest tekst specjalistyczny. Tekst badać można ze względu na: a) język, w jakim został sformułowany; b) informacje, jakie zawiera; c) konwencje językowe i pozajęzykowe, które decydują o jego strukturze znaczeniowej oraz formie językowej. W przypadku analizy zorientowanej na język tekstu, badany tekst traktowany jest jako zbiór jednostek określonego poziomu systemu językowego. W przypadku analizy zorientowanej na informację zawarte w tekście, badany tekst można traktować jako opis pewnej sytuacji pozajęzykowej (analiza semantyczna) lub zapis pewnego toku rozumowania (analiza logiczna). W przypadku analizy zorientowanej na autora i odbiorcę tekstu, badany tekst traktowany jest jako pewne pojedyncze lub złożone zdarzenie komunikacyjne, w dużej mierze podporządkowane konwencjom obowiązującym w grupie kulturowej czy zawodowej, do której należy autor i odbiorca tekstu.

Różne rodzaje analizy tekstu wykorzystują różne metody i różny aparat pojęciowy, zaczerpnięty z lingwistyki, psychologii kognitywnej, socjologii, kulturoznawstwa, logiki matematycznej oraz statystyki matematycznej. Rezultaty analizy tekstów specjalistycznych znajdują zastosowanie w takich dziedzinach działalności praktycznej, jak nauczanie języków obcych dla celów zawodowych, przekład oraz automatyczne przetwarzanie tekstów specjalistycznych. Na zajęciach będą omawiane i analizowane teksty specjalistyczne z różnych obszarów języka specjalistycznego.

Literatura:

1. Ćwiklińska J., Szadyko St. Obszary wiedzy specjalistycznej w wybranych wariantach

języka business communication. KJS UW. "Języki Specjalistyczne". Warszawa 2005, t.

5, s. 81-88

2. Golonka R. Zasady ustalenia zakresu ekonomicznego leksykonu terminologicznego.

"Przegląd Rusycystyczny", z. 3-4 (87-88), 1999, s.109-114.

3. Górnicz M, Terminologizacja tekstów specjalistycznych. "Języki Specjalistyczne".

4. Neymann M., Karpiński Ł., Szadyko S., Żywot-Chabrzyk M. Business communication

czyli sztuka porozumiewania się w biznesie. WSE-I. Warszawa 2008, ss. 120.

5. Neymann M. Business communication w programie filologii angielskiej. Wyd. WSU im.

S. Staszica w Kielcach. Monografie nr 8. Kielce 2006, ss. 63.

6. Neymann M. Angielska terminologia ekonomiczna dla potrzeb praktyki gospodarczej.

SGH. Warszawa1991, ss. 110.

7. Encyklopedia Biznesu pod red. W.Pomykało. Fundacja Innowacja. WN PWN. Warszawa

1995, ss. 1338.

8. Biznes. Biblioteka Gazety Wyborczej. WN PWN. Warszawa 2007, t. 1-10, ss. 3000.

9. Szadyko S. Język specjalistyczny business communication (Teksty do tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na angielski, niemiecki i rosyjski dla studentów III, IV i V roku). KJS. Warszawa 2008, ss. 290.

Efekty uczenia się:

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W06, S2_W09

S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U07, S2_U08, S2_U12

S2_K01, S2_K02, S2_K04, S2_K05, S2_K06, S2_K08

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach; dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Na ocenę składa się ocena ciągła (50%) oraz prezentacja końcowa, w której przedstawiona zostanie analiza wybranego przez studenta tekstu specjalistycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Durkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Durkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Durkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Durkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)