Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki tłumaczeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-0PRAT
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki tłumaczeniowe
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Program stacjonarnych studiów dziennych drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przewiduje dla studentów pierwszego roku studiów obowiązkową praktykę tłumaczeniową.


Przed przystąpieniem do praktyki zawodowej w firmie lub instytucji student(ka) powinien/powinna zapoznać się z Procedurą kierowania na praktyki tłumaczeniowe dostępną na platformie Kampus (ILS) (https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=14742) / IKSI: na stronie internetowej IKSI (zakładka Praktyki).


Praktyka dotyczy dowolnej kombinacji języków A, B i C [Uwaga! praktyka realizowana w całości w kombinacji języków A i C wymaga uprzedniej zgody koordynatora praktyk ]. Czas trwania praktyki wynosi 120 godzin lekcyjnych = 90 godzin zegarowych. Tygodniowy wymiar praktyk nie może przekraczać 40 godzin zegarowych, a dzienny - 8 godzin zegarowych.


Terminem odbywania praktyk są miesiące wakacyjne. Inne rozwiązania są możliwe pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia ich z koordynatorem praktyk tłumaczeniowych - odpowiednio ILS / IKSI, i pod warunkiem że nie kolidują z innymi obowiązkami studenta/studentki (zajęciami lub egzaminami).

Tryb prowadzenia:

w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Program stacjonarnych studiów dziennych II stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW przewiduje dla studentów I roku obowiązkową praktykę tłumaczeniową. Przed przystąpieniem do praktyki w firmie lub instytucji student powinien zapoznać się z Procedurą kierowania na praktyki tłumaczeniowe dostępną na stronie Kampus praktyk (https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=14742) / na stronie www IKSI (zakładka Praktyki). Praktyka dotyczy dowolnej kombinacji języków A, B i C, przy czym praktyka realizowana w całości w kombinacji języków A i C wymaga uprzedniej zgody opiekuna praktyk. Czas trwania praktyki wynosi 120 godzin lekcyjnych = 90 godzin zegarowych. Tygodniowy wymiar praktyk nie może przekraczać 40 godzin zegarowych, a dzienny - 8 godzin zegarowych. Terminem odbywania praktyk są miesiące wakacyjne. Inne rozwiązania są możliwe pod warunkiem uprzedniej zgody opiekuna praktyk ILS/IKSI, jeśli nie kolidują z innymi obowiązkami studenta (zajęciami lub egzaminami).

Pełny opis:

Studenci odbywają praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie firmach/instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów. Student(ka) może także skorzystać z oferty przedstawionej przez koordynatora praktyk, lub z elektronicznej bazy danych, utworzonej przez Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA) Uniwersytetu Warszawskiego. Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA – www.biurokarier.uw.edu.pl.

Praktyka może się odbywać w Polsce lub za granicą, w tym w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych skierowanych do studentów. Obowiązkowe ubezpieczenie NNW na czas praktyk, opłacone przez UW, obejmuje Polskę i wszystkie kraje Europy, nie tylko UE (chętni do odbycia praktyk poza Europą muszą ubezpieczyć się we własnym zakresie).

Po nawiązaniu kontaktu z instytucją gotową przyjąć studenta/studentkę na praktykę i po ustaleniu terminu, student(ka) pobiera szablon Umowy trójstronnej na praktyki tłumaczeniowe ze strony Kampus praktyk tłumaczeniowych ILS (https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=14742) /ze strony internetowej IKSI (zakładka praktyki) i wypełnia go samodzielnie zgodnie z ustaleniami z organizatorem praktyk.

Student(ka) wypełnia szablon umowy trójstronnej zgodnie z Procedurą kierowania na praktyki tłumaczeniowe. Szablon należy wypełnić ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność i kompletność wprowadzanych danych.

Student(ka) przesyła umowę do zaakceptowania koordynatorowi praktyk najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Koordynator praktyk sprawdza poprawność wprowadzonych informacji, akceptuje umowę i przygotowuje ją do podpisu przez strony. Umowa trójstronna powinna być podpisana przez wszystkie strony przed rozpoczęciem praktyk.

Zgłoszenie zamiaru odbycia praktyk z odpowiednim wyprzedzeniem wynika z konieczności weryfikacji umowy przez koordynatora, podpisania umowy przez wszystkie strony oraz zgłoszenia praktykanta/praktykantki do obowiązkowego ubezpieczenia NNW przez Uniwersytet Warszawski.

Zaliczenie z wpisem do protokołu USOS student(ka) otrzymuje na podstawie wypełnionych, podpisanych i podstemplowanych przez Organizatora praktyk „Zaświadczenia o odbyciu praktyk tłumaczeniowych” oraz „Arkusza ewaluacji praktyk tłumaczeniowych”, do pobrania ze strony Kampus praktyk tłumaczeniowych ILS (https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=14742) / strony internetowej IKSI.

Nie honoruje się umów-zleceń na prace tłumaczeniowe.

Można ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie własnego dorobku translatorskiego, jeśli przetłumaczone przez studenta/studentkę dzieło zostało opublikowane z wymienionym w publikacji imieniem i nazwiskiem tłumacza/tłumaczki.

Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:

• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,

• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,

• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,

• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności,

odpowiedzialności za powierzone zadania,

• doskonalenie umiejętności translatorskich w zakresie tłumaczeń pisemnych i/lub ustnych.

Literatura:

Może być wskazana jako niezbędna przez opiekuna praktyk w firmie lub instytucji w związku z charakterem wykonywanych przez studenta tłumaczeń.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

K1_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

K1_W11 zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanymi językami,

K1_W13 zna i rozumie zasady etyki zawodowej

K1_W15 zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w obszarze działalności zawodowej

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

K1_U05 potrafi porozumiewać się w dwóch studiowanych językach obcych w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych oraz umie przeciwdziałać konfliktom, wykorzystując język jako narzędzie komunikacji,

K1_U06 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w dwóch studiowanych językach obcych i w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych teorii z zakresu językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa,

K1_U07 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dwóch studiowanych językach obcych oraz w języku polskim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych z wybranej dziedziny lingwistyki stosowanej oraz literaturoznawstwa,

K1_U08 zna w stopniu zaawansowanym zasady poprawnej polszczyzny i stosuje je w praktyce,

K1_U12 potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji, rozumiejąc potrzebę samokształcenia i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, w tym praktycznych kompetencji językowych,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

K1_K01 jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji międzyjęzykowej, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi, przestrzegając wzorców zachowań etycznych i zasięgając opinii ekspertów,

K1_K02 jest gotów do krytycznej oceny własnego stanu wiedzy w zakresie językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa, docenia znaczenie argumentacji merytorycznej w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz praktycznych (w sytuacjach zawodowych),

K1_K06 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role (w tym rolę mediatora językowego i kulturowego) i dbając o przestrzeganie zasad etyki zawodowej tłumacza,

K1_K07 jest gotów do podejmowania działań i wyzwań zawodowych w środowisku społecznym wykazując cechy refleksyjnego praktyka.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie "Zaświadczenia o odbyciu praktyk" i "Arkusza ewaluacji", lub zaliczenie na podstawie udokumentowanego dorobku tłumaczeniowego

Praktyki zawodowe:

TAK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kowalski, Marta Sylwanowicz, Weronika Sztorc
Prowadzący grup: Grzegorz Kowalski, Marta Sylwanowicz, Weronika Sztorc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kowalski, Marta Sylwanowicz, Weronika Sztorc
Prowadzący grup: Grzegorz Kowalski, Marta Sylwanowicz, Weronika Sztorc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)