Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium magisterskie - j. angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-0PROA
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium magisterskie - j. angielski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów II stopnia.

Studenci uczestniczący w zajęciach kontynuują naukę języka angielskiego. Jest to pierwszy język specjalności (B), jego znajomość jest już na poziomie B2.

Program zajęć wymaga znacznego nakładu pracy własnej studentów, dlatego niezbędna jest duża motywacja do nauki.

Ogólne zasady przyznawania punktów ECTS kursowi i programowi studiów są następujące::

30 godzin obecność na zajęciach – 1 ECTS;

75 godzin praca studenta -3 ECTS;

30 godzin = jeden semestr - 4 ECTS

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest wskazanie studentom możliwych zakresów tematycznych ich pracy magisterskiej. Podczas zajęć studenci zarówno zapoznają się z określonymi zagadnieniami językoznawstwa oraz podstawami metodologicznymi badań naukowych prowadzonych w obrębie tej dyscypliny, jak również kształcą umiejętności samodzielnej lektury i analizy tekstu naukowego w języku obcym.

Tym samym, mogą oni odpowiednio ukierunkować własne zainteresowania i wybrać temat przyszłej pracy magisterskiej. Zajęcia prowadzone są w języku obcym, każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach: przygotowania co najmniej jednego referatu ze wskazanych tematów.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej poprzez ukierunkowanie i rozwój ich zainteresowań naukowych na temat, w ramach którego zamierzają pisać pracę magisterską. W pierwszej części zajęć omawiane są poszczególne zagadnienia z zakresu językoznawstwa oraz cechy języka akademickiego i rejestru formalnego, w drugiej studenci mają zadanie przygotować referat dotyczący wybranego zagadnienia oraz analizę wskazanego tekstu.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe - 30 h

- samodzielna praca studenta - 75 h

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Literaturę określa każdy prowadzący w konkretnym cyklu kształcenia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

- złożoną strukturę języka obcego oraz jego historyczny rozwój, szczególnie w odniesieniu do normy językowej, odmian języka, dialektów, leksykografii i nauczania języka;

- terminologię z zakresu językoznawstwa;

- główne kierunki rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach naukowych w zakresie językoznawstwa;

- metody badawcze, metody analizy różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie językoznawstwa (K2_W07);

- wzajemne powiązania językoznawstwa z innymi dziedzinami nauki, rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej, różnice kulturowe kształtujące relacje we współczesnym świecie oraz wynikające z nich realia społeczno-ekonomiczne.

Umiejętności:

Student potrafi:

- wykorzystać zdobytą wiedzę w celu przeprowadzenie prac badawczych w dziedzinie językoznawstwa przy użyciu odpowiedniej metodologii; identyfikować elementy kulturowe; wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku obcym, wykorzystując również najnowsze technologie;

- formułować i wyrażać własne poglądy i idee, korzystając z argumentacji innych autorów, formułować wnioski w formie ustnej i pisemnej w języku obcym;

- współdziałać i pracować w grupie badawczej, przyjmując w niej różne role;

- samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa, ocenić przydatność poznanych metod badawczych;

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

- uznawania najnowszej wiedzy z zakresu językoznawstwa, do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do identyfikowania problemów komunikacji międzynarodowej w tej dziedzinie;

- stałego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju i obszaru obcojęzycznego;

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe wymagania oraz kryteria oceny określa każdy prowadzący proseminarium/seminarium w konkretnym cyklu kształcenia.

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2/semestr.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Biel, Agnieszka Biernacka, Anna Borowska, Anna Jopek-Bosiacka, Michał Paradowski, Agnieszka Szarkowska, Piotr Twardzisz
Prowadzący grup: Łucja Biel, Agnieszka Biernacka, Anna Borowska, Anna Jopek-Bosiacka, Aleksandra Kalata-Zawłocka, Alisa Masiejczyk, Michał Paradowski, Agnieszka Szarkowska, Piotr Twardzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Biernacka, Anna Borowska, Agnieszka Leńko-Szymańska, Urszula Okulska-Łukawska, Michał Paradowski, Agnieszka Szarkowska, Piotr Twardzisz
Prowadzący grup: Agnieszka Biernacka, Anna Borowska, Agnieszka Leńko-Szymańska, Urszula Okulska-Łukawska, Michał Paradowski, Agnieszka Szarkowska, Piotr Twardzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)